Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Czym jest włączenie społeczne?

A picture
© iStockphoto.com - skynesher
Zintegrowane społeczeństwo opiera się na wzajemnym szacunku i solidarności, równości szans i godziwym standardzie życia dla wszystkich, a różnorodność jest w nim postrzegana jako źródło siły, a nie podziałów. Czy takie społeczeństwo to tylko europejska wizja, czy też rzeczywistość?

Włączenie społeczne to poczucie przynależności do wspólnoty opierającej się na wspólnej tożsamości i wartościach.

Ubóstwo jest jedną z głównych przyczyn poczucia wykluczenia. Również brak dostępu do usług zdrowotnych i socjalnych albo do rynku pracy może przyczynić się do wykluczenia społecznego.

Ale poczucie wyobcowania można mieć niezależnie od poziomu wykształcenia czy zamożności. Wykluczenie społeczne dotyka nie tylko ludzi ubogich. Mniej więcej jedna trzecia osób żyjących w regionie europejskim i środkowo-azjatyckim jest społecznie wykluczona.

 

Młodzi ludzie i włączenie społeczne

Młodzi ludzie to część społeczeństwa znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji, zwłaszcza w okresie poważnej recesji gospodarczej. Jedna piąta dzieci (w wieku do 17 lat) żyje w rodzinach zagrożonych ubóstwem, a więcej niż jedna trzecia młodych osób dorosłych (18-24 lata) w UE jest obecnie bezrobotna, tzn. nie uczy się, nie ma pracy ani nie przechodzi szkolenia.

Również miejsce zamieszkania nie jest bez znaczenia. Ludzie żyjący na obszarach wiejskich są czterokrotnie bardziej narażeni na wykluczenie społeczne niż mieszkańcy miast i miasteczek.

 

Co możesz zrobić?

Zarówno strategia UE na rzecz młodzieży, jak i program „Młodzież w działaniu” podejmują kwestię włączenia społecznego i zapewniają młodym ludziom wiele możliwości uczenia się i zaangażowania w sprawy całej UE.

Możesz również wziąć udział w unijnym zorganizowanym dialogu, lub dowiedzieć się, o czym mówili inni młodzi ludzie na Konferencji Młodzieży 2014 w Salonikach.

Opublikowane: czw., 11/04/2013 - 17:27


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie