Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Citizens Initiative
© European Commission

Θέλετε μήπως ν’ αλλάξετε τη νομοθεσία;

Τι θα κάνατε αν λαμβάνατε εσείς τις αποφάσεις; Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών σάς δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών, ακόμη και να προτείνετε έναν δικό σας νόμο.

Χάρη στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών μπορείτε να έχετε άμεση συμμετοχή στη χάραξη των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει έναν νέο νόμο.

 

Όλα ξεκινούν από μια ιδέα…

Εάν η ιδέα σας αφορά έναν τομέα πολιτικής όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να προτείνει νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε σχετική πρωτοβουλία πολιτών.

Προφανώς πρέπει να πληρούνται ορισμένες τυπικές προϋποθέσεις. Δεν μπορείτε π.χ. να υποβάλετε την πρωτοβουλία αυτή μόνος σας: πρέπει να υποβληθεί από κοινού μέσω μιας «επιτροπής πολιτών».

Χρειάζεστε επίσης 1 εκατομμύριο υπογραφές υποστήριξης από διάφορα κράτη μέλη της Ένωσης.

 Εάν όμως το καταφέρετε, ο νόμος που θέλετε να προωθήσετε μπορεί να γίνει πραγματικότητα!

 

Τι γίνεται στη συνέχεια;

Συγκεντρώνοντας ένα εκατομμύριο υπογραφές:

  • διασφαλίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει σοβαρά την πρωτοβουλία σας∙ μπορεί ακόμη και να συναντηθείτε με υπαλλήλους της για να εξηγήσετε την ιδέα σας λεπτομερώς
  • μπορείτε να παρουσιάσετε την πρωτοβουλία σας σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται νομικά να απαντήσει επίσημα, είτε περιγράφοντας και αιτιολογώντας τη νομοθετική πράξη που θα προτείνει, είτε αναφέροντας γιατί δεν μπορεί να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.

Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει να ενεργήσει, η ενέργεια αυτή θα έχει τη μορφή επίσημης πρότασης για θέσπιση ενός νέου νόμου. Ωστόσο, προτού τεθεί σε ισχύ, ο νόμος αυτός πρέπει πρώτα να εγκριθεί (κατά κανόνα) τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες συνεδριάζουν από κοινού στο Συμβούλιο της ΕΕ .