Tairseach Eorpach na hÓige
Eolas agus deiseanna do dhaoine óga ar fud na hEorpa.

DiscoverEU


DiscoverEU
Cad é DiscoverEU?

An bhfuil tú 18 mbliana d’aois? An bhfuil eachtra uait? Má tá, ullmhaigh tú féin le dul ag taiscéaladh san Eoraip trí pháirt a ghlacadh in DiscoverEU, tionscnamh de chuid an Aontais Eorpaigh a thabharfaidh an deis do thart ar 15,000 duine óg pas taistil a fháil an samhradh seo.

Tapaigh an deis seo chun tairbhe a bhaint as an tsaoirse gluaiseachta, tuiscint níos fearr a fháil ar éagsúlacht na hEorpa, sult a bhaint as a saibhreas cultúrtha, cairde nua a dhéanamh agus, i ndeireadh thiar thall, tuiscint níos fearr a fháil ort féin.

Ar a bharr sin ar fad, ós rud é gur Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha atá ann in 2018, is amhlaidh is fearr fós a bheidh do thuras! Tá go leor imeachtaí ar siúl ar fud na mór-roinne chun ceiliúradh a dhéanamh ar an móréagsúlacht atá in oidhreacht chultúrtha na hEorpa.

Is ar an traein a dhéanfaidh tú an chuid is mó den taisteal. Fágann sin go mbainfear an anáil díot as siocair na síoréagsúlachta agus na dtírdhreacha áille atá le feiceáil ar an mór-roinn seo atá againn.

Chun a chinntiú go bhféadfar dul chuig a oiread áiteanna is féidir, beifear in ann an pas taistil a úsáid, nuair is gá, le córacha eile iompair, cuir i gcás an bus nó an bád farantóireachta. I gcúinsí eisceachtúla, nuair nach mbeidh aon chóir iompair eile ann, féadfar taisteal ar eitleán. Cinnteoidh sin go mbeidh an deis ag daoine óga atá ina gcónaí in áiteanna iargúlta nó ar oileáin páirt a ghlacadh sa tionscnamh freisin.

 

Cé is féidir iarratas a dhéanamh?

Ní féidir leat iarratas a dhéanamh ach amháin:

  • má tá tú 18 mbliana d’aois an 1 Iúil 2018 (daoine a rugadh idir 2 Iúil 1999 agus 1 Iúil 2000 san áireamh);
  • má tá náisiúntacht ceann de 28 mBallstát den Aontas Eorpach agat;
  • má líonann tú isteach an uimhir aitheantais nó uimhir phas atá agat ar an bhfoirm iarratais ar líne;
  • má thosaíonn tú d’aistear i gceann de 28 mBallstát an Aontais;
  • má tá sé beartaithe agat tús a chur leis an taisteal idir an 9 Iúil agus an 30 Meán Fómhair 2018;
  • má tá sé beartaithe agat a bheith ag taisteal idir 1 lá agus suas le 30 lá;
  • má tá sé beartaithe agat taisteal chuig tír iasachta amháin ar a laghad agus suas le 4 thír iasachta laistigh den Aontas Eorpach;
  • má tá tú toilteanach a bheith i d’Ambasadóir DiscoverEU.

Má chomhlíonann tú na critéir uile thuas, ansin is féidir leat iarratas a dhéanamh leis an uirlis chlárúcháin ar líne.

Is féidir iarratas a dhéanamh mar dhuine aonair nó mar ghrúpa de chúigear ar a mhéad. I gcás grúpaí, ní mór ceannaire grúpa a ainmniú. Is é ceannaire an ghrúpa an duine a líonfaidh an fhoirm iarratais isteach agus a dhéanfaidh tráth na gceist agus an cheist réitigh a fhreagairt. Gheobhaidh an ceannaire cód an tráth a sheolfar an t-iarratas isteach, agus ba chóir dó nó di an cód sin a thabhairt do na daoine eile sa ghrúpa le go mbeidh siad in ann clárú. Úsáidfidh na daoine eile sa ghrúpa an cód sin lena gcuid sonraí pearsanta a iontráil le linn an chláraithe ar líne. Is gá do gach duine sa ghrúpa a bheith 18 mbliana d'aois freisin.

Ceisteanna Coitianta

 

Cén uair agus conas is féidir iarratas a dhéanamh?

Beidh tréimhse na n-iarratas oscailte idir an 12 Meitheamh ag 12:00 (Am Samhraidh Lár na hEorpa) agus an 26 Meitheamh 2018 ag 12:00 (Am Samhraidh Lár na hEorpa). Ag an gcéad chéim, ní mór duit do chuid sonraí pearsanta a sholáthar agus tuilleadh eolais a thabhairt faoin turas atá beartaithe agat. Ansin, beidh ort sé cheist a fhreagairt i dtráth na gceist ar théama Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018 agus tionscnaimh óige an Aontais atá dírithe ar dhaoine óga. Ar deireadh, beidh ort ceist réitigh a fhreagairt le go mbeidh an Coimisiún Eorpach in ann na hiarratasóirí a rangú má tharlaíonn sé go mbeidh an iomarca iarratas ann. Ón uair a bheidh an roghnú déanta, caithfidh na rannpháirtithe tús a chur leis an taisteal idir an 9 Iúil agus an 30 Meán Fómhair 2018.

 

Tá an Eoraip faoi do réir. Imigh faoina déin.

 

Físeán spreagúil TedX a rinne Vincent-Immanuel Herr

#FreeInterrail - A Vision of a Europe for All | Vincent-Immanuel Herr | TEDxOTHRegensburg

Video Description: 

 

Cad ba mhaith linn uaitse?

Trí bheith i d’Ambasadóir DiscoverEU, tugtar cuireadh duit tuairisc a thabhairt ar d'eispéireas taistil, mar shampla ar na meáin shóisialta le leithéidí Instagram, Facebook nó Twitter nó trí chur i láthair a dhéanamh ag do scoil nó i do phobal áitiúil. Ná déan dearmad dul isteach i nGrúpa Facebook DiscoverEU a luaithe a bheidh sé ar fáil!

An bhfuil tuilleadh eolais uait?

Má tá aon cheist agat faoi DiscoverEU, moltar duit breathnú sa liosta Ceisteanna Coitianta. Mura mbíonn freagra na ceiste le fáil ansin, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ach cliceáil ar “Cuir ceist orainn!”. Féachaimid le freagra a thabhairt ar gach ceist laistigh de cúig lá oibre.
Cuir ceist orainn!