Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Treasure Hunt
Treasure Hunt

Μάθηση μέσα από την πράξη – μη τυπική εκπαίδευση

Η εκπαίδευση αποτελεί μέρος της ζωής όλων μας, αλλά δεν χρειάζεται να γίνεται μέσα σε μια αίθουσα διδασκαλίας. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι μάθησης!

 

Ως μη τυπική μάθηση (non-formal education) ορίζεται οποιαδήποτε οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, που απευθύνεται σε συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους και έχει συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους.

 

Η μη τυπική μάθηση αποσκοπεί στη σύνδεση της κοινωνικής και της προσωπικής μάθησης που επιτυγχάνεται με την ενεργό συμμετοχή του συμμετέχοντα με βιωματικό πολλές φορές τρόπο, την αυτονομία, την κριτική στάση, τη δημιουργικότητα και άλλες μορφές διαδραστικής μάθησης.

 

Η μη τυπική μάθηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από το πλαίσιο στο οποίο παρέχεται γι’ αυτό από τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου θα έχουν πάντα να προτείνουν  στα μέλη τους σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις που έχουν να προσφέρουν στα κέντρα αυτή τη  συνύπαρξη και διάδοση της γνωστικής, συναισθηματικής και πρακτικής διάστασης της μάθησης.