Európsky portál pre mládež

Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.


Škola praxou – neformálne vzdelávanie

Vzdelávanie nemusí vždy prebiehať v triede. Existujú aj iné procesy vzdelávania, ktoré si ani nemusíte uvedomovať.

Tradičné vzdelávanie je štruktúrované a formálne. Poskytuje ho vzdelávacia inštitúcia (škola, univerzita) a vedie k získaniu kvalifikácie.

Opakom je informálne vzdelávanie. Ide o znalosti, ktoré získavate spontánne vo svojom pracovnom alebo osobnom živote.

Neformálne vzdelávanie sa nachádza medzi týmito dvoma formami získavania vedomostí. Môže byť štruktúrované, s konkrétnymi cieľmi. Väčšinou sa však realizuje mimo oficiálnych inštitúcií – v dielňach, na seminároch,  komunitných kurzoch, pracovisku alebo niekedy aj prostredníctvom športových aktivít.

Môže ísť o vzdelávanie, ktoré ste sami iniciovali alebo o dôsledok iných aktivít.

Prostredníctvom Youthpassu môžete získať jeho formálne uznanie.

V posledných rokoch si stále viac a viac organizácií uvedomuje, že všetko vzdelanie je cenné, a začalo uznávať neformálne a informálne vzdelanie ako rovnocenné vzdelaniu získanému v škole.

Uznávanie neformálneho a informálneho vzdelania v krajinách OECD