Cesta

Aktualizováno : 30/06/2014

work

Pracovní práva

Práce

Jako státní příslušník některé ze zemí EU nepotřebujete k práci v jiné členské zemi pracovní povolení. Můžete za tímto účelem v dané zemi pobývat, ale vztahují se na vás určité podmínky.V tomto případě je zahrnuto nejen 28 členských států EU, ale i Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

Výjimka: na občany Chorvatska se při hledání práce v EU ještě dočasně vztahují určitá omezení.

Další informace:

Přechodná pracovní omezení v EU

Osoby samostatně výdělečně činné nepotřebují k práci v EU pracovní povolení. Pokud vám bylo řečeno, že ano, můžete se obrátit s žádostí o pomoc na tuto kontaktní adresu.

Pokud začínáte podnikat, nezapomeňte, že s tím spojené formality se stále stát od státu liší. V případě potřeby se však můžete obrátit na jednotná kontaktní místa, která v každém státě fungují.

Pobyt

Pokud pracujete v jiné členské zemi, máte vy a vaši rodinní příslušníci automaticky právo tam i pobývat.

Jakékoli podmínky, které by se na vás mohly vztahovat, se odvíjí od toho, zda jste v zaměstnaneckém poměru nebo osoba samostatně výdělečně činná.

  • Jste-li v zaměstnaneckém poměru, máte právo v daném členském státě Unie pobývat, i když nepracujete na plný úvazek nebo máte smlouvu na dobu určitou.
  • Pracujete-li jako OSVČ, máte právo v daném členském státě Unie pobývat, pokud tam vykonáváte stabilní a nepřetržitou ekonomickou aktivitu.

Jaké formality ohledně povolení k pobytu se na vás budou vztahovat, se odvíjí od délky vašeho pobytu.

Rovné zacházení

Jste-li občanem jedné ze zemí EU a pracujete v jiném členském státě, máte vy a vaši rodinní příslušníci nárok na stejné zacházení, jako mají státní příslušníci hostitelské země. To znamená, že máte nárok na stejné dávky, a to ode dne, kdy jste tam začali pracovat.

Máte tak nárok na dávky, které státním příslušníkům dané země vyplývají z toho, že tam vykonávají výdělečnou činnost, ať již jsou zaměstnáni nebo pracují jako OSVČ. Kromě toho můžete mít rovněž nárok na další výhody vyplývající z toho, že v dané zemi pracujete (např. snížené jízdné na vlak, proplácené školné, dávky v nezaměstnanosti pro vaše děti, které si hledají první práci apod.).

Můžete být rovněž oprávněni zažádat o nepeněžní výhody (např. nárok na tlumočení během soudního řízení).

Z pobytu v dané zemi vám bude také vyplývat nárok na výhody, které mají pracující a jejich rodinní příslušníci, kteří tam s nimi žijí.

Pokud žijete v jiné zemi, než kde pracujete (tzv. přeshraniční pracovník), budete mít právo v dané zemi pobývat, i když nemáte tamější státní příslušnost. Dojíždíte-li totiž do práce za hranice, bude se mít za to, že máte dostatečné prostředky na zaopatření svého živobytí.

Příklad

Zjistěte si, na které dávky máte v hostitelské zemi nárok

Rosita je z Itálie, ale se svým manželem a třemi dětmi žije ve Francii. Zažádala o slevu na železniční jízdné pro početné rodiny. Její žádost byla zamítnuta z důvodu, že ani ona ani její děti nemají francouzské občanství.

Rosita by měla na svém nároku trvat a v případě potřeby vyhledat pomoc některé z asistenčních služeb EU. Správně mají všichni pracující s početnými rodinami (v řadě zemích se jedná o tři a více dětí) nárok na slevu na železniční jízdné v zemi, ve které pracují, a to od data, kdy tam začali pracovat (pokud taková sleva v dané zemi existuje a mohou ji využívat státní příslušníci této země).

Setrvání v zahraničí po ztrátě zaměstnání

Pokud přijdete o zaměstnání při pobytu v jiné zemi, máte právo v dané zemi pobývat i nadále. Více informací o těchto podmínkách i administrativních náležitostech

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradenství o právech občanů v EU / Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem

Footnote

nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska, Norska či Švýcarska

Retour au texte en cours.

V tomto případě 28 členských států EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko

Retour au texte en cours.

V tomto případě je zahrnuto nejen 28 členských států EU, ale i Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

Retour au texte en cours.