Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn

Работа в чужбина – България – Рехабилитатор

Актуализация : 10/03/2014

Признаване на професионални квалификации

Само ако искате даработитев чужбина, не с цел обучение.

Ако сте получили професионалните си квалификации в страна извън ЕС, трябва да проверите в компетентния орган дали трябва да кандидатствате за тяхното признаване.

Документи [постоянно пребиваване]

Ако искате да работите като рехабилитатор в България за постоянно, трябва да подадете следните документи:

 • документ за самоличност (копие на паспорт или лична карта)
 • документ за смяна на имена (ако има такава)
 • копие на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация като рехабилитатор и съответните приложения към тях
 • удостоверение (издадено преди не повече от 3 месеца) за настоящия Ви професионален статус/благонадеждност, издадено от компетентните здравни органи на страната, в която последно сте работили и пребивавали, в което се потвърждава, че:
    — притежавате законно право да работите като рехабилитатор
    — правото Ви да упражнявате професията рехабилитатор не е било прекратявано, ограничавано или отнемано
 • доказателство за добра репутация: документ за чисто съдебно минало или „свидетелство за съдимост“ от страната на произход или от страната, в която последно сте пребивавали, (издадено преди не повече от 3 месеца)
 • медицинско свидетелство, от което се вижда, че сте в състояние да упражнявате професията рехабилитатор (издадено преди не повече от 3 месеца).
  Приемат се свидетелства, издадени от лекари от всяка една страна на ЕС или от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария
 • академична справка и/или учебен план/програма
 • ако професията рехабилитатор НЕ е регулирана професия във Вашата страна на произход — доказателство, че сте работили като рехабилитатор в продължение на най-малко 2 години през последните 10 години
 • документ за платена държавна такса.

Ако документите , които подавате са копия , те трябва да бъдат заверени — от компетентните органи в страната на местоживеене , в консулското представителство на България или в консулското представителство на Вашата държава в България .

Всички документи — освен Вашата лична карта /паспорт и копието от удостоверението за квалификация трябва да са на български език .

Можете да подадете документи на друг език , но всеки от тях трябва да е придружен от заверен превод , направен от официално заклет преводач в България или в друга страна от ЕС , Исландия , Лихтенщайн , Норвегия или Швейцария .

Можете да намерите официално признат преводач, като се свържете със съответния национален преводачески орган English.

Компетентен орган [постоянно пребиваване]

Министър на здравеопазването на Република България
  Министерство на здравеопазването
 Площад "Св. Неделя" № 5
  1000 София

Тел.: +359/2 9301 463
Министерство на здравеопазването на ((Република)) България ( на български)

Кога може да очаквате отговор? [постоянно пребиваване]

След като изпратите документите, органите разполагат с:

 • 1 месец — от момента на получаване на Вашето заявление — за да потвърдят получаването и да поискат допълнителни документи, ако е необходимо
 • 3 месеца за вземане на решение, след получаване на всички необходими документи.

Такси[постоянно пребиваване]

260 лева (около 130 евро) — плащат се при подаване на заявлението (към заявлението добавете документ за платена такса).

Документи [временно пребиваване]

Ако искате да работите като рехабилитатор в Българиявременно, трябва да подадете следните документи:

 • писмена декларация, съдържаща данни за наличието на валидна застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на професионалните задължения
 • документ за самоличност (копие на паспорт или лична карта)
 • документ за смяна на име
 • удостоверение (издадено преди не повече от 3 месеца) за настоящия Ви професионален статус/благонадеждност, издадено от компетентните здравни органи на страната, в която последно сте работили и пребивавали, в което се потвърждава, че:
    — притежавате законно разрешение да работите като рехабилитатор
    — разрешението да упражнявате професията рехабилитатор не е било прекратявано, изменяно в по-ниска степен или отнемано
 • копие на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация Рехабилитатор и съответните приложения към тях
 • ако професията Рехабилитатор НЕ е регулирана професия във Вашата страна на произход — доказателство, че сте работили като рехабилитатор в продължение на най-малко 2 години през последните 10 години

Ако документите , които подавате са копия , те трябва да бъдат заверени — от компетентните органи в страната на местоживеене , в консулското представителство на България или в консулското представителство на Вашата държава в България .

Всички документи — освен Вашата лична карта /паспорт и копието от удостоверението за квалификация трябва да са на български език .

Може да подадете документи на друг език , но всеки от тях трябва да е придружен от заверен превод , направен от официално заклет преводач в България или в друга страна от ЕС , Исландия , Лихтенщайн , Норвегия или Швейцария .

Може да намерите официално признат преводач като се свържете със съответния национален преводачески орган English.

Компетентен орган [временно пребиваване]

Министър на здравеопазването на Република България
  Министерство на здравеопазването
 Площад "Св. Неделя" № 5
  1000 София

Тел.: +359/2 9301 463
Министерство на здравеопазването на Република България ( на български)

Кога може да очаквате отговор? [временно пребиваване]

След като изпратите документите, органите разполагат с:

 • 1 месец да потвърдят получаването и да поискат допълнителни документи, ако е необходимо.
 • 3 месеца за вземане на решение, след получаване на всички необходими документи.

Такси [временно пребиваване]

260 лева (около 130 евро) — плащат се при подаване на заявлението (към заявлението добавете документ за платена такса).

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?