Navigačný riadok

Aktualizované : 15/09/2014

work

Kvalifikácia potrebná na získanie zamestnania

Táto časť sa týka uznania odbornej kvalifikácie, ktoré vám umožní, aby ste vo svojom odbore mohli pracovať aj v zahraničí. Neobsahuje informácie týkajúce sa štúdia v zahraničí. Informácie o uznaní diplomov na účely štúdia získate v centrách NARIC English .

Ak chcete v inej krajine vykonávať regulované povolanie, je možné, že budete potrebovať úradné uznanie odbornej kvalifikácie (dosiahnutého vzdelania a odborných skúseností).

Ak chcete v inej krajine poskytovať svoje služby dočasne, je možné, že budete musieť vopred zaslať vyhlásenie s uvedením podrobných údajov o poistení alebo iných prostriedkoch osobnej a kolektívnej ochrany. Ak je vaše povolanie regulované a má vplyv na verejné zdravie alebo bezpečnosť, vaša kvalifikácia môže byť predmetom predbežnej kontroly.

Informácie o regulovaných povolaniach

Ak chcete zistiť, či je vaše povolanie v inej krajine EÚ regulované, môžete použiť databázu regulovaných povolaní English . Z tejto databázy sa dozviete, v ktorých krajinách sú určité povolania regulované a ktoré úrady za ich reguláciu nesú zodpovednosť. Ak chcete pracovať ako pekár v Nemecku, kliknite na prepojenie Bäcker (DE). Musíte poznať názov povolania v miestnom jazyku.

Ak svoje povolanie v databáze nenájdete, môžete sa obrátiť na národné kontaktné body pre odborné kvalifikácie English v krajine, v ktorej chcete pracovať. Pomôžu vám určiť príslušné úrady a dokumenty, ktoré budete musieť predložiť.

Možné situácie

Vaše povolanie nie je v domovskej krajine regulované, v inej krajine však áno

Ak je vaše povolanie a s ním súvisiace vzdelanie regulované v krajine, v ktorej chcete pracovať, ale nie vo vašej domovskej krajine, budete možno musieť dokázať, že ste vo svojej domovskej krajine vykonávali dané povolenie aspoň počas 2 z posledných 10 rokov.

V krajine, v ktorej chcete pracovať, požiadajte národný kontaktný bod pre odborné kvalifikácie English o informácie týkajúce sa žiadosti a dokladov, ktoré k nej treba priložiť.

Vaše povolanie je v domovskej krajine regulované, v inej krajine EÚ však nie

Ak povolanie, ktoré chcete vykonávať, nie je v novej krajine regulované, môžete ho v nej vykonávať za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci danej krajiny.

Majte však na pamäti, že aj keď vaše povolanie ako také nie je v novej krajine regulované, môže sa považovať za súčasť iného povolania, ktoré regulované je. Vždy si na príslušných úradoch v krajine, do ktorej sa chystáte, overte, či je vaše povolanie regulované. Národný kontaktný bod pre odborné kvalifikácie English vám pomôže určiť úrad, ktorý vám tieto informácie poskytne.

Príbeh

Pred tým, ako začnete pracovať si overte podmienky. Vyhnete sa tak rôznym problémom

Moritz je lyžiarsky inštruktor v Rakúsku a chce pracovať vo francúzskom lyžiarskom stredisku Ventron. Pred odchodom do Francúzska si v databáze regulovaných povolaní English overil, či profesia lyžiarskeho inštruktora patrí vo Francúzsku medzi regulované povolania. Keďže ju v databáze nenašiel, začal vo Ventrone pracovať ako inštruktor.

Počas kontroly mu však príslušné úrady oznámili, že vo Francúzsku  je profesia lyžiarskeho inštruktora súčasťou všeobecnejšieho povolania „športový tréner". Preto mohol Moritz pokračovať vo svojej práci až po uznaní odbornej kvalifikácie.

Administratívne náležitosti a potrebné doklady

Fyzioterapeuti

Ak ste fyzioterapeut, informujte sa, aké doklady vyžadujú vnútroštátne úrady krajiny, v ktorej chcete pracovať.

Výber štátu

Výber štátu

Spoločné práva vo všetkých členských štátoch EÚ


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Ďalšie regulované povolania

V súčasnosti rozširujeme služby ponúkané fyzioterapeutom aj na iné povolania. Určiť regulované povolania v jednotlivých krajinách, ako aj úrady, ktoré ich majú na starosti, vám medzitým pomôže databáza regulovaných povolaní English . Ak chcete pracovať ako pekár v Nemecku, kliknite na Bäcker (DE). Musíte poznať názov povolania v miestnom jazyku.

Lehoty/postupy

Ak požiadate o uznanie kvalifikácie, úrady majú na potvrdenie prijatia žiadosti a vyžiadanie potrebných dokladov 1 mesiac.

Od dátumu prijatia kompletnej žiadosti musia do 4 mesiacov prijať rozhodnutie. Ak vašu žiadosť zamietnu, musia vám poskytnúť odôvodnenie.

Ak nerozhodnú v danej lehote, môžete sa obrátiť na vnútroštátne súdy alebo kontaktovať naše asistenčné služby English alebo národné kontaktné miesta pre odborné kvalifikácie English .

Úradné preklady

Úrady vás môžu požiadať o úradne overené kópie (ako dôkaz pravosti dokladov) alebo úradné preklady určitých najdôležitejších dokladov priložených k žiadosti, napríklad osvedčení potvrdzujúcich vašu kvalifikáciu. Úradnými prekladmi sa zaručuje presnosť prekladu.

Musia však prijať úradné preklady z iných krajín EÚ a nemali by požadovať úradné preklady:

  • kvalifikácií lekárov, všeobecných sestier, pôrodných asistentiek, veterinárov, zubárov, farmaceutov alebo architektov - je však možné, že niektoré krajiny naďalej vyžadujú úradne neoverené preklady týchto dokumentov,
  • identifikačných kariet, pasov alebo iných dokladov, ktoré sa netýkajú dosiahnutej kvalifikácie.

Príbeh

Znalosť práv pomáha bojovať s byrokraciou

Katarína je farmaceutka zo Slovenska a chcela by pracovať v Rakúsku. Rakúske úrady ju požiadali, aby všetky doklady priložené k žiadosti preložil rakúsky súdny prekladateľ.

Katarínu však nemôžu žiadať o poskytnutie úradných prekladov diplomov. V prípade niektorých kategórií diplomov, napríklad diplomov lekárov, všeobecných zdravotných sestier, pôrodných asistentiek, veterinárov, zubárov, farmaceutov či architektov, sa úradne overené preklady nevyžadujú.

Jazykový test

Vaša nová krajina môže vyžadovať, aby ste preukázali určitú znalosť jej jazyka.

Jazykové požiadavky majú len jediný cieľ - zabezpečiť, že máte dostatočné jazykové vybavenie na výkon daného povolania.

Tituly/odborné združenia

Po uznaní kvalifikácie vám musia úrady povoliť používanie akademického titulu (a jeho skratky), ktorý ste získali v domovskej krajine, ako aj odborného titulu používaného vo vašej novej krajine.

Ak vaše povolanie reguluje v krajine, v ktorej chcete pracovať, profesijné združenie alebo organizácia, budete sa musieť najskôr stať jej členom a až potom budete môcť používať odborný titul.

Pred podaním žiadosti o uznanie kvalifikácie si prečítajte [342 KB] pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf , ktorú pripravila Európska komisia.

Pomoc a poradenstvo