Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 15/09/2014

work

Töö saamiseks vajalik kvalifikatsioon

Selles osas käsitletakse kutsekvalifikatsiooni tunnustamist välismaal töötamiseks. See teave ei hõlma välismaal õppimist. Akadeemilistel eesmärkidel oma diplomite tunnustamise taotlemise kohta teabe saamiseks võtke ühendust akadeemilise tunnustamise infokeskustega (NARIC keskustega) English .

Kui soovite töötada teises riigis, siis võib teil olla tarvis taotleda oma kutsekvalifikatsiooni (koolituse ja töökogemuse) ametlikku tunnustamist, kui teie elukutset selles riigis reguleeritakse.

Kui soovite töötada teises riigis ja pakkuda oma teenuseid ajutiselt, siis võib teil olla tarvis saata deklaratsioon enne riiki minemist. Kui teie elukutset reguleeritakse ja see on seotud rahvatervise või ohutusega, siis võib teil olla vaja eelnevalt läbida oma kvalifikatsiooni kontroll.

Kuidas teada saada, kas kutseala on reguleeritud?

Et teada saada, kas teie elukutset teises ELi riigis reguleeritakse, saate kasutada reguleeritud kutsealade andmebaasi English . Sellest andmebaasist näete, milliseid elukutseid mis riigis reguleeritakse ja mis asutused seda teevad. Kui soovite töötada Saksamaal pagarina, siis klõpsake real „Bäcker (DE)". Teil on vaja teada ametinimetust kohalikus keeles.

Kui te ei leia andmebaasist oma elukutset, siis saate võtta ühendust kutsekvalifikatsioonide tunnustamise riikliku kontaktpunktiga English selles riigis, kus soovite töötada. Nad saavad teil aidata ka kindlaks määrata pädeva asutuse ja selle, millised dokumendid tuleb teil esitada.

Olukorrad, mis võivad ette tulla

Teie elukutse pole reguleeritud teie koduriigis, kuid on reguleeritud teises riigis

Kui riigis, kus soovite töötada, on teie kutseala ja selleks nõutav koolitus reguleeritud, aga teie koduriigis mitte, siis võib teil olla vaja tõestada, et olete oma koduriigis oma kutsealal töötanud vähemalt kaks aastat viimase kümne aasta jooksul, enne kui saate selles uues riigis oma kutsealal töötama hakata või isegi ajutiselt oma teenuseid osutada.

Küsige kutsekvalifikatsioonide tunnustamise riiklikust kontaktpunktist English selles riigis, kus te soovite töötama hakata, nõu selle kohta, kuidas oma taotlust täita ja millised dokumendid on vaja koos taotlusega esitada.

Teie elukutse on reguleeritud teie koduriigis, kuid pole reguleeritud teises riigis

Kui kutseala, millel te soovite töötada, ei ole teie uues elukohariigis reguleeritud, siis võite sel alal töötada samadel tingimustel selle riigi kodanikega.

Pange tähele. Kuigi teie elukutset ei pruugita samal kujul teie uues riigis reguleerida, võidakse seda pidada muu reguleeritud elukutse osaks. Küsige alati oma uue riigi ametiasutusest üle, kas teie elukutset selles riigis reguleeritakse või mitte. Riiklik kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kontaktpunkt English aitab teil kindlaks teha, milline asutus teile sellist teavet anda saab.

Näidisjuhtum

Vältige probleeme, kontrollides tingimusi enne töö alustamist

Moritz on Austrias suusainstruktor, kes soovib hakata õpetama Prantsuse suusakuurordis Ventronis. Enne Prantsusmaale sõitmist kontrollis ta reguleeritud kutsealade andmebaasist English , kas suusainstruktori elukutse on Prantsusmaal reguleeritud. Kuna ta sellist elukutset andmebaasist ei leidnud, järeldas ta, et seda ei reguleerita, ning hakkas Prantsusmaal suusatunde andma.

Kui tuli kontroll, siis öeldi talle, et tal ei ole lubatud Prantsusmaal õpetada, ilma et ta kutsekvalifikatsioon eelnevalt tunnustatud oleks. Prantsusmaal kuulub suusainstruktor üldisema „ spordiõpetaja" elukutse alla.

Halduslikud formaalsused ja vajalikud dokumendid

Füsioterapeutide puhul

Kui olete füsioterapeut, siis leiate alljärgnevalt lingilt teavet selle kohta, milliseid dokumente ja formaalsusi nõuavad selle riigi ametiasutused, kus soovite töötada.

Valige riik

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Muud reguleeritud kutsealad

Töötame selle nimel, et laiendada praegu füsioterapeutidele pakutavat teenust ka muudele elukutsetele. Seni võib reguleeritud kutsealade andmebaas English aidata teil kindlaks teha, millised elukutsed on millistes riikides ja milliste ametiasutuste poolt reguleeritud. Kui soovite töötada Saksamaal pagarina, siis klõpsake real „Bäcker (DE)". Teil pole vaja teada ametinimetust kohalikus keeles.

Tähtajad / kord

Kui esitate taotluse oma kvalifikatsiooni tunnustamiseks, siis on ametiasutustel aega üks kuu, et teatada teie taotluse kättesaamisest ja küsida dokumente, mida nad vajavad.

Nad peavad langetama otsuse nelja kuu jooksul kuupäevast, mil said kätte teie täieliku taotluse. Kui nad teie taotlust ei rahulda, siis peavad nad seda põhjendama.

Kui nad ei otsusta ettenähtud aja jooksul, siis saate pöörduda riiklikku kohtusse. Samuti saate ühendust võtta meie abiteenistuse English või riiklike kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kontaktpunktidega English .

Kinnitatud/vandetõlgi tõlked

Ametiasutused võivad küsida teie taotluse juurde kuuluvate teatud tähtsate dokumentide, näiteks teie kvalifikatsiooni tõendavate tunnistuste kinnitatud koopiaid (et tõestada dokumentide õigsust) ja/või kinnitatud tõlkeid. (Kinnitatud tõlgetel on registreeritud tõlkija täpsuse garantii.)

Kuid nad peavad aktsepteerima teistes ELi riikides tehtud tõlkeid ja nad ei tohi küsida järgmiste dokumentide kinnitatud tõlkeid:

  • arstide, üldõdede, ämmaemandate, loomaarstide, hambakirurgide, farmatseutide või arhitektide kvalifikatsioon - kuigi mõned liikmesriigid võivad siiski nõuda asjaomaste dokumentide kinnitamata tõlgete esitamist;
  • isikutunnistused, passid või muud dokumendid, mis ei ole seotud teie kvalifikatsiooniga.

Näidisjuhtum

Oma õiguste tundmine võib aidata vältida bürokraatiat

Katarina on Slovakkiast pärit farmatseut, kes sooviks töötada Austrias. Austria ametiasutused paluvad tal lasta kõik tema taotlust toetavad dokumendid tõlkida Austria vandetõlgil.

Kuid Katarinalt ei saa nõuda, et ta esitaks oma diplomite vandetõlgi tehtud tõlked. Mitme eriala diplomite puhul - arstid, üldõed, ämmaemandad, veterinaarkirurgid, hambakirurgid, farmatseudid, arhitektid - ei ole kinnitatud tõlkeid vaja.

Keeletest

Teie uus riik võib nõuda, et tõendaksite, et te juba mingil määral oskate selle riigi keelt.

Igasugustel keelenõuetel võib olla vaid üks eesmärk - tagada, et te oskate keelt sellisel tasemel, et saaksite oma uues riigis oma erialal töötada.

Ametinimetused / erialaliidud

Kui teie kvalifikatsiooni on tunnustatud, siis peavad ametiasutused lubama teil kasutada sama akadeemilise kraadi tähist nagu koduriigis, vajadusel lühendatud vormis, ning ka ametinimetust, mida teie uues riigis kasutatakse.

Kui riigis, kus soovite töötada, reguleerib teie elukutset mõni liit või organisatsioon, siis peate saama selle liikmeks, enne kui võite seda ametinimetust kasutada.

Enne kui taotlete oma kvalifikatsiooni tunnustamist, lugege Euroopa Komisjoni koostatud [179 KB] pdf pdf pdf .

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega