Navigačný riadok

Aktualizované : 10/05/2016

work

Vyslanie do zahraničia na krátke obdobie (max. 2 roky)

Môžete odísť na krátke obdobie do inej krajiny EÚ (najviac na dva roky) a zároveň zostať poistený v systéme sociálneho zabezpečenia svojej domovskej krajiny. V takom prípade budete považovaný za vyslaného pracovníka.

Môžete pracovať ako vyslaný pracovník alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

Cieľom pravidiel na vysielanie pracovníkov je uľahčiť vám prácu v zahraničí počas obmedzeného obdobia:

 • Na prácu v zahraničí nepotrebujete pracovné povolenie - okrem chorvátskych občanov vyslaných do Rakúska, v prípade ktorých sa v niektorých odvetviach vyžadujú pracovné povolenia.
 • Nebudete potrebovať uznanie vašej odbornej kvalifikácie. V prípade niektorých profesií sa však môže vyžadovať písomné vyhlásenie .
 • Naďalej budete platiť príspevky do sociálneho zabezpečenia v domovskej krajine.
 • Budete poistený v systéme sociálneho zabezpečenia domovskej krajiny.
 • V hostiteľskej krajine však budete podliehať miestnym pravidlám, čo znamená, že možno budete musieť platiť za služby, ktoré sú v domovskej krajine bezplatné: informujte sa o rozličných systémoch sociálneho zabezpečenia v EÚ.
 • Po odchode do dôchodku nebudete musieť riešiť problémy s poisťovňami z rôznych krajín - systém sociálneho zabezpečenia vašej hostiteľskej krajiny do toho nebude zahrnutý.

Hoci pravidlá EÚ vám poskytujú možnosť zostať poistený v systéme sociálneho zabezpečenia domovskej krajiny, neexistujú žiadne celoeurópske právne predpisy, ktoré stanovujú, ktorá krajina môže zdaniť váš príjem počas vášho vyslania. Túto otázku môžu riešiť vnútroštátne právne predpisy alebo daňové zmluvy medzi krajinami, ktoré sú však mimoriadne rôznorodé a neriešia všetky prípady.

Zotrvanie v domácom systéme sociálneho zabezpečenia

Ak chcete zostať poistený v systéme sociálneho zabezpečenia vo vašej domovskej krajine, budete potrebovať formulár A1 ( bývalý formulár E 101). Tento dokument preukazuje, že vy a osoby, ktoré sú od vás závislé, ste aj počas pobytu v zahraničí naďalej poistení v rámci systému sociálneho zabezpečenia vašej domovskej krajiny (maximálne počas 2 rokov).

 • Ak ste zamestnanec, overte si, že vám váš zamestnávateľ dal formulár A1;
 • Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, formulár A1 vám vydá vaša domovská inštitúcia sociálneho zabezpečenia, v ktorej ste zaregistrovaný. Na jeho získanie musíte preukázať, že činnosti, ktoré plánujete vykonávať v zahraničí, sú „ podobné" tým, ktoré vykonávate vo vašej domovskej krajine. Ako? Prečítajte si príručku EÚ k pravidlám vysielania pracovníkov.

Počas vášho pobytu v zahraničí vás príslušné orgány môžu kedykoľvek požiadať o predloženie formuláru A1. Ak sa nebudete vedieť preukázať formulárom A1, je možné, že budete musieť v hostiteľskej krajine začať odvádzať príspevky do systému sociálneho zabezpečenia. Platný formulár A1 musí hostiteľská krajina uznať.

Príbeh

Hostiteľská krajina musí uznať váš platný formulár A1.

Petr je český živnostník, ktorý sa „vyslal" do Írska. Inšpektori navštívili stavenisko, na ktorom pracoval, a tvrdili, že jeho formulár A1 (bývalý formulár E 101) nie je platný. Petrovi preto hrozilo, že bude musieť zaplatiť príspevky do írskeho systému sociálneho zabezpečenia.

Z právnych predpisov EÚ však vyplýva, že posúdenie toho, či Petr bol legálne vyslaným pracovníkom, nie je v kompetencii írskych orgánov. Len jeho domovská krajina (krajina, v ktorej obvykle pracuje), môže vyhlásiť formulár A1 za neplatný. Írske orgány napokon uznali, že Petr nemusí odvádzať príspevky v Írsku.

Predbežné vyhlásenie

Takisto je možné, že budete musieť vyplniť predbežné vyhlásenie, v ktorom deklarujete svoj úmysel pracovať v hostiteľskej krajine. Ak ste zamestnanec, je to úlohou vášho zamestnávateľa.

Viac informácií vám poskytne styčný úrad pre vyslaných pracovníkov alebo jednotné kontaktné miesto v krajine vyslania.

Vyslanie dlhšie ako 2 roky

Ak je od začiatku jasné, že v zahraničí budete pracovať viac ako 2 roky, požiadajte o výnimku, aby ste mohli ostať poistený v rámci svojho domáceho systému sociálneho zabezpečenia počas celého vyslania.

Takéto výnimky sa udeľujú na individuálnej báze, vyžadujú si súhlas príslušných orgánov predmetných krajín a sú platné iba počas stanoveného obdobia.

Ak sa neuplatní výnimka, maximálna dĺžka domáceho sociálneho poistenia je obmedzená na 2 roky. Po uplynutí tejto lehoty môžete naďalej pracovať v zahraničí. Budete však musieť prejsť do miestneho systému sociálneho zabezpečenia a odvádzať doň príspevky.

Ak sa chcete vyhnúť prechodu do systému sociálneho zabezpečenia hostiteľskej krajiny, musíte sa vrátiť domov aspoň na 2 mesiace.

Výnimka - ak nemôžete dokončiť prácu uvedenú vo formulári A1 z dôvodu nepredvídaných okolností (choroba, poveternostné podmienky, oneskorené dodávky atď.), vy alebo váš zamestnávateľ môžete požiadať o predĺženie pôvodného vyslania až do ukončenia plánovaných prác. V tomto prípade nebudete musieť dodržať povinnú dvojmesačnú prestávku medzi dvoma vyslaniami.

Stále však platí, že obdobie, počas ktorého môžete v zahraničí ostať poistený v rámci svojho domovského systému sociálneho zabezpečenia, je obmedzené na maximálne 2 roky.

Úrad, ktorý vám vystavil formulár A1, musíte o predĺženie požiadať ešte pred uplynutím pôvodnej dĺžky vyslania.

Odborná kvalifikácia

Ak budete v inej krajine EÚ pracovať dočasne, nemusíte požiadať o uznanie svojej kvalifikácie. Možno však pred začatím vykonávania regulovaného povolania budete musieť predložiť písomné vyhlásenie (na papieri alebo elektronicky) v krajine vášho budúceho pôsobiska.

Povinnosti vášho zamestnávateľa

Ak ste zamestnanec, váš zamestnávateľ je v hostiteľskej krajine počas trvania vášho vyslania povinný dodržiavať základné pravidlá o ochrane zamestnancov, ktoré zahŕňajú:

 • minimálnu mzdu (vaša mzda nemôže byť nižšia ako miestna minimálna mzda),
 • maximálne pracovné časové úseky a minimálne prestávky na odpočinok,
 • pracovný čas (nemali by ste pracovať viac ako ustanovený počet hodín),
 • minimálnu ročnú platenú dovolenku (máte nárok na voľno),
 • ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci,
 • podmienky zamestnávania tehotných žien a mladých ľudí,
 • pravidlá zakazujúce detskú prácu.

Príbeh

Pri vyslaní do zahraničia máte rovnaké práva ako vaši miestni kolegovia

Andrea pracuje pre nemeckú upratovaciu spoločnosť za 6,50 EUR na hodinu. Firma ju vyslala do Štrasburgu vo Francúzsku, kde Andrea naďalej pracuje za rovnaký plat. Jej kolegovia jej však prezradili, že by mala zarábať aspoň 8,82 EUR na hodinu (francúzska minimálna mzda).

Andrein zamestnávateľ musí zvýšiť jej hodinovú mzdu aspoň na 8,82 EUR. Okrem vyššej mzdy má Andrea vo Francúzsku aj ďalšie práva.

Informujte sa o svojich právach zamestnanca na styčnom úrade pre vyslaných pracovníkov v hostiteľskej krajine.

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo

  Pomoc a poradenstvo

  28 členských štátov EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko

  Retour au texte en cours.