Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 10/05/2016

work

Stazzjonat biex taħdem f'pajjiż barrani għal ftit taż-żmien (massimu sentejn)

Tista' tmur fuq xogħol għal ftit taż-żmien f'pajjiż ieħor tal-EU (massimu sentejn) u fl-istess waqt tibqa' kopert mis-sistema tas-sigurtà soċjali ta' pajjiżek; għalhekk int titqies bħala ħaddiem stazzjonat.

Tista' tkun jew ħaddiem stazzjonat minn min iħaddmek, jew persuna li taħdem għal rasek.

Ir-regoli dwar l-istazzjonar huma maħsubin biex jagħmluhielek eħfef li taħdem f'pajjiż barrani għal ftit taż-żmien:

 • Ma għandekx bżonn permess tax-xogħol - sakemm m'intix impjegat stazzjonat mill-Kroazja għall-Awstrija, fejn japplikaw restrizzjonjiet għal xogħol f'ċerti setturi.
 • Ma jeħtiġlekx li jingħata għarfien lill-kwalifiki professjonali tiegħek; madankollu, jista' jkun jeħtieġlek tagħmel dikjarazzjoni bil-miktub għal ċerti professjonijiet.
 • Tkompli tħallas il- kontribuzzjonijiet tiegħek lill-awtoritajiet ta' pajjiżek.
 • Tkun kopert mis-sigurtà soċjali ta' pajjiżek .
 • Fil-pajjiż ospitanti madankollu se tkun soġġett għar-regoli lokali - dan ifisser li tista' tintalab biex tħallas għal servizzi li f'pajjiżek jingħataw bla ħlas: tkixxef dwar sistemi tas-sigurtà differenti fl-UE.
 • Meta tirtira, ma jkollox għaliex tħabbat wiċċek ma istituzzjonijiet tas-sigurtà minn pajjiżi differenti - l-istituzzjonijiet tal-pajjiż ospitanti ma jkunux involuti.

Filwaqt li r-regoli jiżguraw li int tista' tibqa' kopert mis-sigurtà soċjali ta' pajjiżek, ma jeżistux liġijiet mal-UE kollha li jistabbilixxu liema pajjiż jista' jintaxxa d-dħul tiegħek waqt li tkun stazzjonat. Dan jista' jkun stipulat fil-liġijiet nazzjonali jew il-ftehimiet dwar it-taxxa bejn il-pajjiżi - iżda dawn il-ftehimiet ma jkoprux l-eventwalitajiet kollha u jvarjaw b'mod konsiderevoli.

Jekk tibqa' fis-sistema tas-sigurtà soċjali ta' pajjiżek

Jekk tixtieq tibqa' fis-sistema tas-sigurtà soċjali ta' pajjiżek, jeħtieġlek il- formola A1 ( dik li qabel kienet il-formola E 101). Din il-formola turi li int u d-dipendenti tiegħek għadkom koperti mis-sistema ta' pajjiżek int u taħdem f'pajjiż barrani - sa sentejn.

 • Jekk int impjegat, kun żgur li min iħaddmek jagħtik il-formola A1;
 • Jekk taħdem għal rasek, ġib il-formola A1 mill-istituzzjoni tas-sigurtà soċjali li int irreġistrat magħha fil-pajjiż ta' oriġini tiegħek.  Biex tingħata l-formola, trid tipprova li l-attivitajiet li biħsiebek twettaq fil-pajjiż barrani huma "simili" għal dawk li twettaq f'pajjiżek. Kif? Ara l-ġwida tal-UE dwar l-istazzjonar.

Ikollok tippreżenta l-formola A1 lill-awtoritajiet f'kull waqt matul iż-żmien li tkun qiegħed barra pajjiżek. Jekk ma tkunx tista' tagħmel dan, jistgħu jġegħluk tħallas il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali fih. Jekk jivverifikawk u jkollok il-formola A1 valida, il-pajjiż ospitanti għandu jirrikonoxxiha.

Storja bħala eżempju

Il-pajjiż barrani li tkun qed taħdem fih għandu jirrikonoxxi l-formola A1 valida tiegħek.

Alan li jaħdem għal rasu fil-kostruzzjoni mar jaħdem fl-Irlanda. Xi spetturi żaru s-sit ta' kostruzzjoni fejn kien qed jaħdem u ddikjaraw li l-formola A1 ta' Alan (dik li qabel kienet E 101) ma kinitx valida, u potenzjalment għamluh responsabbli li jħallas il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali fl-Irlanda.

Skont il-liġi tal-UE, ma kienx il-kompitu tal-awtoritajiet Irlandiżi li jiġġudikaw jekk Alan kienx ħaddiem stazzjonat barra pajjiżu b'mod validu jew le. Pajjiżu biss (il-pajjiż fejn normalment jaħdem) jista' jiddikjara li formola A1 hi invalida. Meta dan ġie ċċarat, l-awtoritajiet Irlandiżi għarfu li Alan ma kellux għalfejn iħallas kontribuzzjonijiet fl-Irlanda.

Dikjarazzjoni minn qabel

Għandu mnejn ikollok timla wkoll dikjarazzjoni minn qabel fejn tiddikjara li biħsiebek taħdem fil-pajjiż ospitanti. Jekk int impjegat, min iħaddmek jeħtieġlu jieħu ħsieb li jagħmel dan.

Għal dettalji, ikkuntattja l- uffiċċju għall-koordinament tal-ħaddiema stazzjonati barra pajjiżhom jew il- punt ta' kuntatt uniku fil-pajjiż li sejjer fih.

Meta toqgħod għal aktar minn sentejn

Meta jidher ċar mill-bidu nett li se ddum taħdem f'pajjiż barrani aktar minn sentejn, tista' titlob eżenzjoni li tippermettilek li tibqa' kopert mis-sistema tas-sigurtà soċjali ta' pajjiżek matul il-perjodu li tkun qed taħdem f'pajjiż barrani.

Eżenzjonijiet ta' din ix-xorta, li jvarjaw minn każ għal każ, jeħtiġilhom il-kunsens tal-awtoritajiet rilevanti f'kull pajjiż ikkonċernat u huma validi biss għal perjodu definit.

Mingħajr eżenzjonijiet, tista' tibqa' kopert bis-sistema ta' pajjiżek għal sentejn. Imbagħad, tkun tista' taħdem barra pajjiżek, iżda jkollok taqleb għas-sistema tas-sigurtà soċjali lokali u tħallas il-kontribuzzjonijiet hemmhekk.

Jekk ma tixtieqx li tibdel is-sistemi, ikun jeħtieġlek tieqaf taħdem għal tal-anqas xahrejn.

Ħlief - jekk ma stajtx tispiċċa x-xogħol speċifikat fil-formola A1 minħabba ċirkostanzi li ma kellekx kontroll fuqhom (mard, it-temp, dewmien fit-twassil, eċċ), int jew min iħaddmek t/jista' t/jitlob għal estensjoni tal-perjodu inizjali li fih kont se taħdem f'pajjiż barrani sakemm ix-xogħol li għandkom ippjanat jitlesta, mingħajr ma tkun osservajt il-waqfa ta' xahrejn.

Madankollu, it-tul ta' żmien li fih tkun tista' taħdem fil-pajjiż ospitanti int u tibqa' kopert mis-sistema tas-sigurtà soċjali ta' pajjiżek xorta waħda hu limitat għal sentejn.

Biex tingħata estensjoni, jeħtieġlek titlobha mingħand l-awtorità li ħarġitlek il-formola A1 qabel it-tmiem tal-perjodu inizjali li fih ħdimt barra pajjiżek.

Il-kwalifiki professjonali

Biex taħdem temporanjament f'pajjiż ieħor tal-UE, jeħtieġlek tapplika biex il-kwalifiki tiegħek jingħatalhom għarfien. Madankollu, jista' jeħtieġlek tagħmel dikjarazzjoni bil-miktub (fuq karta jew b'mod elettroniku) fil-pajjiż li sejjer fih qabel ma tibda teżerċita professjoni regolata.

L-obbligi ta' min iħaddmek

Jekk int impjegat, min iħaddmek jeħtieġlu jikkonforma mar- regoli bażiċi dwar il-protezzjoni tal-impjegati tal-pajjiż ospitanti għat-tul ta' żmien li fih tkun stazzjonat; dawn jinkludu:

 • il-paga minima (is-salarju tiegħek ma jistax ikun anqas mill-paga minima lokali)
 • il-perijodi massimi ta' xogħol u l-perijodi minimi ta' mistrieħ
 • is-sigħat ta' xogħol (ma tistax taħdem aktar minn ammont definit ta' sigħat)
 • il-liv annwali minimu bi ħlas (għandek dritt għal vaganzi)
 • is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol
 • il-kundizzjonijiet ta' impjieg għan-nisa tqal u għaż-żgħażagħ
 • ir-regoli li jipprojbixxu xogħol li jsir mit-tfal.

Storja bħala eżempju

Meta stazzjonat f'pajjiż barrani, għandek l-istess drittijiet bħall-kollegi tiegħek lokali.

Andrea taħdem għal kumpanija tat-tindif Ġermaniża għal 6.50 ewro fis-siegħa. Wara li ġiet stazzjonata fi Strasburgu fi Franza, kompliet taħdem bl-istess salarju, sakemm il-kollegi tagħha informawha li kellha taqla' tal-anqas 8.82 ewro s-siegħa (il-paga minima Franċiża).

Min iħaddem lil Andrea hu obbligat li jżied il-paga tagħha tal-anqas għar-rata ta' 8.82 ewro hi u taħdem fi Franza. Apparti l-paga, Andrea tgawdi minn għadd ta' drittijiet speċifiċi oħrajn waqt iż-żmien li fih tkun stazzjonata fi Franza.

Jekk jogħġbok iċċekkja d-drittijiet tiegħek bħala impjegat mal- uffiċċju għall-koordinament tal-ħaddiema stazzjonati barra pajjiżhom tal-pajjiż ospitanti.

Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Qed tfittex xogħol f'pajjiż ieħor?
  Ibda billi tfittex hawn - opportunità ta' xogħol
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri

  Sib għajnuna u pariri

  F'dan il-każ, 28 stat membru tal-UE + l-Islanda, in-Norveġja, il-Liechtenstein u l-Isvizzera

  Retour au texte en cours.