Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 10/05/2016

work

Īslaicīgi norīkojumi darbā ārzemēs

Varat doties īstermiņa komandējumos uz citu ES valsti (ilgākais uz diviem gadiem) , tajā pašā laikā paturot nodrošinājumu, ko sniedz jūsu izcelsmes valsts sociālās drošības sistēma; jūs uzskatīs par norīkotu darba ņēmēju.

Jūs varat būt vai nu darba ņēmējs, kuru norīkojis jūsu darba devējs, vai arī pašnodarbināta persona.

Norīkojumus regulējošie noteikumi paredzēti tam, lai atvieglinātu formalitātes, kas veicamas, lai uz laiku varētu strādāt ārzemēs.

ES regulējums garantē, ka varat saglabāt savas izcelsmes valsts sociālo nodrošināšanu, bet nav likumdošanas, kas precizētu, kura valsts var aplikt ar nodokļiem jūsu ienākumus norīkojama laikā. Valstu likumdošanā vai nodokļu līgumos var būt šādi noteikumi, bet tie parasti neaptver visus gadījumus un ir ļoti atšķirīgi.

Palikšana izcelsmes valsts sociālās nodrošināšanas sistēmā

Ja vēlaties saglabāt savas izcelsmes valsts sociālo nodrošināšanu, jums ir vajadzīga A1 veidlapa ( iepriekš veidlapa E 101). Tā pierāda, ka par jūsu un jūsu apgādībā esošo personu sociālo nodrošināšanu, kamēr uzturaties ārzemēs, gādā jūsu izcelsmes valsts sistēma, un tas tā ir ilgākais divus gadus.

 • Ja esat darba ņēmējs, parūpējieties, ka jūsu darba devējs jums izsniedz A1 veidlapu.
 • Ja esat pašnodarbināta persona, pieprasiet A1 veidlapu savas mītnes valsts sociālā nodrošinājuma iestādē, kurā esat reģistrējies. Lai iegūtu šo veidlapu, jums ir jāpierāda, ka darbības, kuras plānojat īstenot ārzemēs, ir līdzīgas tām, kuras īstenojat savā izcelsmes valsti. Kādā veidā? Skatiet ES ceļvedi par norīkojumiem.

Jums ir jāspēj uzrādīt A1 veidlapu jebkurā brīdī, kamēr uzturaties ārzemēs. Pretējā gadījumā jums sociālās iemaksas, iespējams, būs jāveic uzņemošajā valstī. Ja uzrādāt derīgu A1 veidlapu, jūs uzņemošajai valstij tā ir jāatzīst.

Piemērs no dzīves

Uzņēmējvalstij ir jāatzīst derīgas A1 veidlapas.

Čehs Alans ir pašnodarbinātais būvniecības nozarē. Viņš dodas strādāt uz būvlaukumu Īrijā. Būvlaukumā ierodas inspektori un paziņo, ka viņa A1 veidlapa (iepriekš veidlapa E101) nav derīga. Alanam, iespējams, būs jāveic sociālās nodrošināšanas iemaksas Īrijā.

Saskaņā ar ES likumdošanu, Īrijas iestādes nav tiesīgas spriest, vai Alans ir likumīgi norīkots darba ņēmējs vai ne. Tikai viņa izcelsmes valsts (tā, kurā viņš parasti strādā) var spriest par A1 veidlapas derīgumu. Kad situācija tiek noskaidrota, Īrijas iestādes atzīst, ka Alanam nav jāmaksā sociālās iemaksas Īrijā.

Iepriekšēja deklarācija

Jums, iespējams, būs jasagatavo arī iepriekšēja deklarācija, kas norāda uz jūsu nodomu strādāt uzņemošajā valstī. Ja esat darba ņēmējs, tas ir jūsu darba devēja pienākums parūpēties par šo.

Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar iestādi, kuras ziņā ir norīkotie darba ņēmēji, vai īpašo biroju jūs uzņemošajā valstī.

Uzturēšanās ilgāk par diviem gadiem

Ja no brīža, kad dodaties ceļā, zināt, ka ārzemēs strādāsiet ilgāk par diviem gadiem, varat prasīt atkāpi, kura jums ļauj saglabāt savas izelsmes valsts sociālo nodrošināšanu visu jūsu norīkojuma laiku.

Šādas atkāpes piešķir, izskatot katru gadījumu atsevišķi, ar kompetento iestāžu piekrišanu katrā attiecīgajā valstī, un ir derīgas tikai uz noteiktu laiku.

Jūs varat palikt savas izcelsmes valsts sociālās nodrošināšanas sistēmā ilgākais divus gadus. Šim laika periodam beidzoties, varat turpināt strādāt ārzemēs, bet būs jāveic iemaksas jūs uzņemošās valsts sociālās nodrošināšanas sistēmā.

Ja nevēlaties mainīt sistēmu, jums ir jāpārtrauc darbs vismaz divus mēnešus.

Izņēmums: ja neparedzētu apstākļu dēļ (slimība, klimatiskie apstākli, novēlota piegāde u.c.) jūs nevarējāt pārtraukt darbu, kas norādīts veidlapā A1, jūs vai jūsu darba devējs varat prasīt jūsu norīkojuma sākotnējā ilguma pagarinājumu līdz darbu pabeigšanas brīdim bez pienākuma ievērot šo divu mēnešu termiņu.

Tomēr uz laiku, kurā varat strādāt uzņemošajā valsti, tajā pašā laikā paturot saistību ar izcelsmes valsts sociālās nodrošināšanas sistēmu, joprojām attiecas divu gadu ierobežojums.

Lai saņemtu pagarinājumu, jums ir jāvēršas iestādē, kura jums izsniedza A1 veidlapu pirms norīkojuma sākotnējā perioda sākuma.

Profesionālā kvalifikācija

Jums nav jāgādā par savas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, lai īslaicīgi pastrādātu citā ES valstī. Tomēr jums, iespējams, būs jāsagatavo deklarācija (rakstiski uz papīra vai elektroniski) un tikai tad varēsiet sākt praktizēt reglamentētu profesiju.

Jūsu darba devēja pienākumi

Jūsu norīkojuma laikā darba devējam ir pienākums ievērot uzņemošajā valstī spēkā esošos darba ņēmēju aizsardzības pamatnoteikumus, jo īpaši tos, kas attiecas uz:

 • algas minimumu (jūsu alga nevar būt zemāka par algas minimumu jūs uzņemošajā valstī);
 • maksimālo darba un minimālo atpūtas laiku;
 • darba stundām (jūs nevarat strādāt ilgāk par noteiktu stundu skaitu);
 • minimālajiem apmaksātajiem ikgadējiem atvaļinājumiem (jums ir tiesības uz atvaļinājumu);
 • veselības aizsardzību un drošību darbā;
 • grūtnieču un jauniešu darba apstākļiem;
 • bērnu darba aizliegumiem.

Piemērs no dzīves

Ja esat norīkots darba ņēmējs ārzemēs, jums ir tādas pašas tiesības kā vietējiem darba ņēmējiem.

Andrea strādā telpu uzkopšanas uzņēmumā Vācijā. Viņa nopelna 6,50 eiro stundā. Viņas uzņēmums viņu norīko darbā Strasbūrā, un viņa turpina saņemt to pašu algu, bet kolēģi viņu informē, ka viņai būtu jāsaņem vismaz 8,82 eiro stundā (minimālā alga Francijā).

Andreas darba devējam ir pienākums palielināt atalgojumu vismaz līdz 8,82 eiro par stundu. Andreai kā uz Franciju norīkotam darba ņēmējam ir arī citas īpašas tiesības.

Noskaidrojiet savas kā darba ņēmēja tiesības uzņemošās valsts iestādē, kuras ziņā ir norīkotie darba ņēmēji.

Sabiedriskās apspriešanas
  Meklējat darbu ārzemēs?
  Sāciet te – darba piedāvājumu
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

  Runa ir par 28 ES dalībvalstīm + Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici.

  Retour au texte en cours.