Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 12/01/2017

Uz ārzemēm norīkotie darba ņēmēji

Darba devējs var jūs uz neilgu laiku norīkot darbā citā ES valstī, lai jūs tur strādātu, – bet ne ilgāk kā uz 2 gadiem.

norīkotam darba ņēmējam, kas ārzemēs uzturēsies ierobežotu laiku, jums pienākas noteiktas tiesības un privilēģijas. To mērķis ir atvieglot īslaicīgu strādāšanu ārzemēs, un starp šiem noteikumiem ir šādi:

 • jums nav vajadzīga darba atļauja – izņemot gadījumu, ja esat darba ņēmējs no Horvātijas, kas norīkots darbā uz Austriju (tur dažās nozarēs vēl pastāv darba ierobežojumi);
 • sociālās apdrošināšanas iemaksas jūs arī turpmāk maksāsit savas izcelsmes valsts iestādēm;
 • jūs arī turpmāk piederēsit savas izcelsmes valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai ;
 • jums nav jāparūpējas par savas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, taču var gadīties, ka, strādājot dažās profesijās, būs jāsniedz rakstiska deklarācija: uzziniet vairāk par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;
 • pensionējoties jums nebūs jāvēršas dažādu valstu sociālās nodrošināšanas iestādēs – uzņēmējas valsts iestādes netiks iesaistītas.

ES noteikumi garantē, ka saglabājat piederību savas izcelsmes valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai. Tomēr nav ES līmeņa tiesību aktu, kas noteiktu, kurai valstij jums norīkojuma laikā jāmaksā nodokļi. Tas var būt noteikts valsts likumos vai nodokļu līgumos starp ES valstīm: uzziniet vairāk par ienākuma nodokli.

Sociālais nodrošinājums ārzemēs

Kā norīkots darbinieks jūs drīkstat uz laiku strādāt citā ES valstī un saglabāt piederību savas izcelsmes valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai.

Uzziniet, kā varat paplašināt savu sociālās apdrošināšanas segumu, atrazdamies ārzemēs.

Iepriekšēja deklarācija

Var gadīties, ka jums būs jāsagatavo iepriekšēja deklarācija, kurā būs pausts jūsu nodoms strādāt uzņēmējā valstī. Ja esat darba ņēmējs, par to jāparūpējas jūsu darba devējam.

Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar koordinācijas iestādi, kuras ziņā ir uz ārzemēm norīkotie darba ņēmēji, vai vienoto kontaktpunktu uzņēmējā valstī.

Darba apstākļi

Darba devējam jānodrošina, lai jūsu darba noteikumi un darba apstākļi atbilstu uzņēmējā dalībvalstī spēkā esošajiem, tostarp attiecībā uz:

 • minimālo algu – jūsu alga nedrīkst būt zemāka par vietējo minimālo algu;
 • maksimālo darba un minimālo atpūtas periodu;
 • darba laiku – jūs drīkstat strādāt ne ilgāk par noteiktu stundu skaitu;
 • minimālo apmaksāto atvaļinājumu – jums ir tiesības uz atvaļinājumu;
 • veselības aizsardzību un drošību darbā;
 • grūtnieču un jauniešu darba apstākļiem;
 • bērnu darba aizliegumiem.

Piemērs

Ja esat uz ārzemēm norīkots darba ņēmējs, jums ir tādas pašas tiesības kā vietējiem darba ņēmējiem

Andrea strādā telpu uzkopšanas uzņēmumā Vācijā un tur pelna 8,50 eiro stundā. Uzņēmums viņu norīko darbā uz Strasbūru (Francijā), kur viņa turpina saņemt to pašu algu, līdz kolēģi pastāsta, ka viņai būtu jāsaņem vismaz 9,67 eiro stundā – tā ir minimālā alga Francijā.

Andreas darba devējam ir pienākums palielināt atalgojumu vismaz līdz 9,67 eiro stundā. Andreai kā uz Franciju norīkotam darba ņēmējam pienākas arī citas īpašas tiesības.

Pirms dodaties darba norīkojumā uz citu ES valsti, noskaidrojiet koordinācijas birojā, kura ziņā ir uz ārzemēm norīkotie darba ņēmēji, kādas tiesības jums tur būs.

Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.