Navigacijski put

Ažurirano : 10/05/2016

work

Kraći rad u inozemstvu (najviše dvije godine)

Možete otići na kraći rad u drugu državu članicu (na najviše dvije godine) te i dalje biti obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti matične države - tada će vas se smatrati upućenim radnikom.

Možete biti zaposlenik kojeg je na rad uputio poslodavac ili samozaposlena osoba.

Pravila o upućivanju na rad u inozemstvo osmišljena su kako bi se olakšao rad u inozemstvu na ograničeno razdoblje:

 • neće vam biti potrebna radna dozvola - osim ako ste iz Hrvatske upućeni u Austriju gdje za rad u nekim sektorima vrijede ograničenja.
 • nećete morati zatražiti priznavanje stručnih kvalifikacija, no možda ćete morati dati pismenu izjavu za neke struke
 • nastavit ćete plaćati doprinose nadležnim tijelima matične države
 • bit ćete obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti matične države
 • no u svojoj ćete matičnoj državi biti podložni lokalnim pravilima, što znači da postoji mogućnost da će se od vas tražiti da platite usluge koje se ondje besplatno pružaju - saznajte više o različitim sustavima socijalne sigurnosti u Europskoj uniji
 • kada odete u mirovinu, nećete se morati obraćati ustanovama socijalne sigurnosti iz različitih država jer ustanove iz države domaćina neće biti uključene u vaš slučaj.

Dok se pravilima EU-a osigurava da ste u matičnoj državi i dalje obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti, ne postoje propisi na razini čitavog EU-a kojima se utvrđuje koja država može oporezivati vaš dohodak tijekom rada na koji ste upućeni u inozemstvo. To može biti utvrđeno nacionalnim zakonima ili poreznim sporazumima među državama, ali tim sporazumima nisu obuhvaćene sve mogućnosti i one se znatno razlikuju.

Ostanak u sustavu socijalne sigurnosti matične države

Ako želite ostati obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti matične države, bit će vam potreban obrazac A1 ( nekadašnji obrazac E 101). S pomoću tog ćete obrasca vi i osobe koje uzdržavate moći dokazati da ste i dalje obuhvaćeni sustavom matične države dok ste u inozemstvu najviše dvije godine.

 • Ako ste zaposlenik, poslodavac vam mora dati obrazac A1.
 • Ako ste samozaposlena osoba, preuzmite obrazac A1 u ustanovi za socijalno osiguranje u kojoj ste registrirani u matičnoj zemlji. Kako biste dobili obrazac, morate dokazati da će posao kojim se namjeravate baviti u inozemstvu biti „sličan" onome koji obavljate u matičnoj državi. Kako? Vidi priručnik EU-a o pravilima za upućivanje na rad.

Morali biste biti u mogućnosti tijekom boravka u inozemstvu nadležnim tijelima dostaviti obrazac A1 u bilo kojem trenutku. U protivnom biste ondje morali plaćati doprinose za socijalnu sigurnost. Ako pri provjeri imate valjani obrazac A1, vaša ga država domaćin mora priznati.

Primjer

Država domaćin mora priznati vaš valjani obrazac A1

Alan, samozaposleni građevinski radnik iz Češke Republike, otišao je raditi u Irsku. Inspektori su pri provjeri njegova obrasca A1 (nekadašnji E 101) na gradilištu ustanovili da nije valjan, što bi moglo značiti da će morati plaćati doprinose u Irskoj.

Prema zakonodavstvu EU-a provjera valjanosti Alanovih dokumenata nije u nadležnosti irskih vlasti. Samo Alanova matična država (država u kojoj inače radi) može proglasiti obrazac A1 nevaljanim. Nakon rješavanja tog problema irska su nadležna tijela potvrdila da Alan ne mora plaćati doprinose u Irskoj.

Potvrda izdana unaprijed

Možda ćete unaprijed morati dostaviti i potvrdu u kojoj izjavljujete da namjeravate raditi u državi domaćinu. Ako ste zaposlenik, za to bi se trebao pobrinuti vaš poslodavac.

Za više informacija obratite se uredu za vezu za upućene radnike ili jedinstvenoj kontaktnoj točki u državi u koju odlazite.

Boravak dulji od dvije godine

Ako je od početka jasno da ćete u inozemstvu raditi duže od dvije godine, možete zatražiti izuzeće kako biste i dalje imali pravo na socijalno osiguranje matične države tijekom cijelog razdoblja rada u inozemstvu.

Takva izuzeća, koja mogu biti različita ovisno o slučaju, zahtijevaju dogovor nadležnih tijela svih uključenih država i valjana su samo za dogovoreno razdoblje.

Bez iznimke, sustavom matične države možete biti obuhvaćeni najviše dvije godine. Nakon toga možete i dalje raditi u inozemstvu, ali ćete morati prijeći na lokalni sustav socijalne sigurnosti i ondje plaćati doprinose.

Ako ne želite prijeći u drugi sustav, morat ćete prestati raditi najmanje dva mjeseca.

Iznimka: ako zbog nepredviđenih okolnosti (bolest, vremenski uvjeti, zakašnjela dostava i sl.) niste bili u stanju završiti posao naveden u obrascu A1, vi ili vaš poslodavac možete zatražiti produljenje razdoblja tijekom kojeg ste upućeni na rad kako biste završili posao, pri čemu ne vrijedi pravilo o obvezi dvomjesečnog prekida.

No duljina razdoblja tijekom kojeg možete raditi u državi domaćinu i biti obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti matične države ograničena je na sveukupno dvije godine.

Produljenje morate zatražiti od nadležnog tijela koje je izdalo vaš obrazac A1 prije isteka razdoblja na koje ste prvotno bili upućeni.

Stručne kvalifikacije

Kako biste privremeno radili u drugoj državi članici, nećete morati zatražiti priznavanje stručnih kvalifikacija. Međutim možda ćete morati dati pismenu izjavu (u papirnatom ili elektroničkom obliku) u državi u koju odlazite prije nego što počnete raditi u okviru regulirane profesije.

Obveze vašeg poslodavca

Ako ste zaposlenik, vaš se poslodavac mora pridržavati osnovnih pravila o zaštiti zaposlenika države domaćina tijekom razdoblja rada na koji ste upućeni, a ona uključuju:

 • minimalnu plaću (vaša plaća ne smije biti manja od najmanje plaće u toj državi)
 • maksimalno radno vrijeme i minimalno vrijeme odmora
 • radno vrijeme (ne možete raditi više od određenog broja radnih sati)
 • minimalni plaćeni godišnji odmor (imate pravo na praznike)
 • zdravlje i sigurnost na poslu
 • radne uvjete za trudnice i mlade
 • propise koji zabranjuju rad djece.

Primjer

Kada ste upućeni na rad u inozemstvo, imate jednaka prava kao i kolege u državi domaćinu

Andrea u njemačkom poduzeću za usluge čišćenja zarađuje 6,50 EUR na sat. Upućena je na rad u Strasbourg u Francusku, gdje je zarađivala jednaki iznos dok je kolege nisu obavijestile o mogućnosti zarade od najmanje 8,82 EUR na sat (minimalna plaća u Francuskoj).

Andrein poslodavac obvezan je povisiti njezinu zaradu na 8,82 EUR na sat dok radi u Francuskoj. Uz višu plaću Andrea ima i razna druga posebna prava dok radi kao upućeni radnik u Francuskoj.

Za više informacija o pravima zaposlenih obratite se uredu za vezu za upućene radnike u svojoj državi domaćinu.

Zakonodavstvo EU
Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje

  Pomoć i savjetovanje

  U ovom slučaju 28 država članica EU-a te Island, Norveška, Lihtenštajn i Švicarska.

  Retour au texte en cours.