Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 10/05/2016

work

Lühiajaline lähetus välismaale (kuni kaheks aastaks)

Võite minna oma tööülesannete täitmiseks lühikeseks ajaks (kuni kaheks aastaks) teise ELi liikmesriiki ning jääda samas kindlustatuks oma päritoluriigi sotsiaalkindlustussüsteemis. Sellisel juhul olete te lähetatud töötaja.

Võite olla kas oma tööandja poolt lähetatud töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja.

Töötajate lähetamist käsitlevate eeskirjade eesmärk on muuta lühiajaline töötamine teises liikmesriigis lihtsamaks.

 • Teil ei ole vaja tööluba - välja arvatud juhul, kui teid lähetatakse Horvaatiast tööle Austriasse, kus kehtivad veel piirangud teatavates  sektorites.
 • Te ei pea taotlema oma kvalifikatsiooni tunnustamist, kuid mõne kutseala puhul tuleb võib-olla esitada kirjalik avaldus .
 • Jätkate sotsiaalmaksete tegemist oma päritoluriigi ametiasutustele.
 • Jääte kindlustatuks oma päritoluriigi sotsiaalkindlustussüsteemis .
 • Vastuvõtvas riigis kehtivad teie suhtes aga kohalikud eeskirjad, mis tähendab, et võite olla kohustatud tasuma teenuste eest, mis teie päritoluriigis on tasuta. Tutvuge erinevate sotsiaalkindlustussüsteemidega ELis.
 • Kui jääte pensionile, ei pea te võtma ühendust eri liikmesriikide sotsiaalkindlustusasutustega - vastuvõtva riigi asutused teie pensioni maksmises ei osale.

ELi eeskirjadega tagatakse see, et jääte kindlustatuks oma päritoluriigi sotsiaalkindlustussüsteemis, kuid kogu ELi hõlmavaid õigusnorme selle kohta, millisel riigil on õigus maksustada lähetuse ajal teie tulu, kehtestatud ei ole. See võib olla sätestatud riiklikes õigusaktides või riikidevahelistes maksukokkulepetes, kuid need kokkulepped ei hõlma kõiki olukordi ja on üksteisest väga erinevad.

Jäämine oma päritoluriigi sotsiaalkindlustussüsteemi

Kui soovite jääda oma päritoluriigi sotsiaalkindlustussüsteemi, vajate A1-vormi ( endine E 101-vorm). See vorm tõendab, et teie ja teie ülalpeetavad olete välismaal töötamise ajal kindlustatud päritoluriigi süsteemis - seda kuni kaks aastat.

 • Kui olete töötaja, küsige oma tööandjalt kindlasti A1-vormi.
 • Kui olete füüsilisest isikust ettevõtja, küsige A1-vormi oma koduriigi sotsiaalkindlustusasutuselt, mille juures te olete registreeritud. Vormi saamiseks peate tõestama, et teie tegevus välismaal saab olema sarnane teie tegevusega päritoluriigis. Kuidas? Vaadake lähetuseeskirju käsitlevat ELi juhendit.

Välismaal viibimise jooksul peaks teil olema igal ajal võimalik esitada ametiasutustele A1-vorm. Kui teil ei ole võimalik seda teha, võite olla sunnitud tasuma seal sotsiaalkindlustusmakseid. Kui teid on kontrollitud ja teil on kehtiv A1-vorm, peab vastuvõttev riik seda tunnustama.

Näidisjuhtum

Vastuvõttev riik peab tunnustama kehtivat A1-vormi

Alan on Tšehhi Vabariigist pärit ehitustööline, kes on läinud füüsilisest isikust ettevõtjana tööle Iirimaale. Inspektorid külastasid tema töökohaks olenud ehitusobjekti ja väitsid, et Alani A1-vorm (endine E 101-vorm) ei ole kehtiv, mistõttu võib ta olla kohustatud tasuma sotsiaalkindlusmakseid Iirimaal.

ELi õiguse kohaselt ei ole see Iiri ametiasutuste otsustada, kas Alan on nõuetekohaselt lähetatud töötaja või mitte. Üksnes tema päritoluriik (riik, kus ta tavaliselt töötab) saab A1-vormi kehtetuks tunnistada. Kui see sai selgeks tehtud, nõustusid Iiri ametiasutused, et Alan ei pea Iirimaal makseid tegema.

Eelavaldus

Teil võib olla vaja esitada eelavaldus, milles teatate oma kavatsusest töötada vastuvõtvas riigis. Kui olete töötaja, peab seda tegema teie tööandja.

Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust selle riigi lähetatud töötajate kontaktasutuse või ühtse kontaktpunktiga, kuhu te suundute.

Viibimine teises liikmesriigis kauem kui kaks aastat

Kui algusest peale on selge, et lähetus kestab kauem kui kaks aastat, võite taotleda erandit, mis võimaldaks teil säilitada lähetuse ajal sotsiaalkindlustuskaitse päritoluriigis.

Selliste erandite jaoks, mis on iga juhtumi korral erinevad, peavad oma nõusoleku andma kõikide asjassepuutuvate riikide vastavad ametiasutused ning erand kehtib üksnes kindlaksmääratud aja jooksul.

Ilma eranditeta säilib teie kindlustuskaitse päritoluriigis vaid kaks aastat. Pärast seda võite välismaal edasi töötada, kuid peate ühinema kohaliku sotsiaalkindlustussüsteemiga ja tasuma makseid seal.

Kui te ei soovi süsteemi vahetada, peate lõpetama töötamise vähemalt kaheks kuuks.

Erand - kui te ei ole A1-vormil kirjeldatud tööd valmis saanud ettenägematute asjaolude tõttu (haigus, ilmaolud, viivitused tarnetes jms), võite teie või teie tööandja taotleda algse lähetusperioodi pikendamist seniks, kuni kavandatud töö saab lõpetatud, ilma et peaksite tegema kahekuulise pausi.

Vastuvõtvas riigis töötamise aeg ei tohi siiski ületada kokku kaht aastat, kui soovite jääda kindlustatuks oma päritoluriigi sotsiaalkindlustussüsteemis.

Pikenduse saamiseks peate seda taotlema enne algse lähetusperioodi lõppemist asutuselt, mis väljastas teile A1-vormi.

Kutsekvalifikatsioonid

Ajutiselt teises ELi liikmesriigis töötamiseks ei ole vaja taotleda kvalifikatsiooni tunnustamist. Teil võib aga olla vaja esitada vastuvõtvas riigis kirjalik avaldus (paberil või elektrooniliselt) enne, kui asute seal tööle reguleeritud kutsealal.

Teie tööandja kohustused

Kui olete töötaja, on teie tööandja kohustatud teie lähetuse ajal järgima vastuvõtvas riigis kehtivaid töötajate kaitse põhieeskirju, mis käsitlevad muu hulgas järgmist:

 • miinimumpalk (teie palk ei tohi olla väiksem kui kohalik miinimumpalk)
 • maksimaalne tööaeg ja minimaalne puhkeaeg
 • töötunnid (te ei tohi töötada rohkem, kui on kindlaks määratud)
 • minimaalne iga-aastane tasuline puhkus (teil on õigus saada puhkust)
 • töötervishoid ja tööohutus
 • rasedate ja noorte töötingimused
 • lapstööjõu kasutamist keelavad eeskirjad

Näidisjuhtum

Välismaale lähetatud töötajana on teil sealsete kolleegidega võrdsed õigused

Andrea töötab Saksamaa puhastusfirmas ja teenib 6,5 eurot tunnis. Pärast lähetamist Prantsusmaale Strasbourgi käib ta tööl sama palga eest, kuni ta töökaaslased teatavad talle, et ta peaks teenima vähemalt 8,82 eurot tunnis (Prantsusmaa miinimumpalk).

Andrea tööandja on kohustatud tõstma tema palka Prantsusmaal töötamise ajaks vähemalt 8,82 euroni tunnis. Peale suurema palga on Andreal Prantsusmaal lähetusel olles muidki eriõigusi.

Uurige lähetatud töötajate kontaktasutuselt vastuvõtvas riigis, millised on teie kui töötaja õigused.

Avalikud arutelud
  Otsite tööd välismaal?
  Alustage siit – tööpakkumist
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Küsige abi ja nõuandeid

  Küsige abi ja nõuandeid

  Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

  Retour au texte en cours.