Cesta

Aktualizováno : 10/05/2016

work

Pracovní vyslání do zahraničí na kratší dobu (do 2 let)

Pokud jste pracovně vysláni na kratší dobu do jiné země EU (maximálně na 2 roky) a zůstanete v systému sociálního zabezpečení vaší domovské země, budete považováni za vyslaného pracovníka.

V zahraničí můžete pracovat buď jako zaměstnanec vyslaný svým zaměstnavatelem, nebo jako osoba samostatně výdělečně činná.

Na pracovní vyslání do zahraničí se vztahují specifická pravidla, která vám mají časově omezený pracovní pobyt usnadnit:

 • Nebudete potřebovat pracovní povolení - za předpokladu, že nejste vysláni z Chorvatska do Rakouska, kde pro práci v některých odvětvích stále platí určitá omezení..
 • Nebudete si muset nechat uznat svou odbornou kvalifikaci - u některých profesí je však třeba předložit písemné prohlášení .
 • Příspěvky na sociální zabezpečení budete odvádět i nadále v domovské zemi.
 • Budete spadat do systému sociálního zabezpečení domovské země
 • V hostitelské zemi se na vás ale budou vztahovat místní pravidla - je tedy možné, že budete muset platit za služby, které vám jsou doma poskytovány zdarma. Vyhledejte si specifické informace o různých systémech sociálního zabezpečení v EU.
 • Po odchodu do důchodu už nebudete muset jednat s různými úřady sociálního zabezpečení různých zemí - úřady vaší hostitelské země nebudou mít na otázku vašeho důchodu již žádný vliv.

Právní předpisy EU zajišťují, že můžete zůstat v systému sociálního zabezpečení své domovské země. Nicméně neexistují celoevropská pravidla, která by stanovila, ve které zemi budete během vašeho pracovního vyslání do zahraničí odvádět daně z příjmu. Tuto otázku mohou řešit vnitrostátní právní předpisy nebo dohody o zamezení dvojího zdanění mezi danými zeměmi. Ty se však nezabývají veškerými situacemi a vzájemně se od sebe dost liší.

Chci zůstat v systému sociálního zabezpečení domovské země

Přejete-li si zůstat v domovském sociálním systému, budete potřebovat předložit formulář A1 ( dříve formulář E 101). Díky němu budete během svého vyslání vy i vámi vyživované osoby i nadále spadat pod systém sociálního zabezpečení domovské země, a to až 2 roky.

 • Jste-li v zaměstnaneckém poměru, požádejte o vystavení formuláře A1 svého zaměstnavatele;
 • Pokud jste osoby samostatně výdělečně činné, obstarejte si formulář A1 od instituce sociálního zabezpečení, u níž jste v domovské zemi registrováni. Při vydání formuláře budete muset prokázat, že činnosti, které hodláte v zahraničí provozovat, jsou podobného charakteru jako činnosti vykazované v domovské zemi. Jak to prokázat? To se dočtete v příručce EU o pravidlech pro vysílání pracovníků.

Formulář A1 byste měli být schopni příslušným orgánům předložit kdykoli během svého pobytu v zahraničí. Pokud to možné není, budete pravděpodobně muset platit příspěvky sociálního pojištění do systému hostitelské země. Pokud však předložíte platný formulář A1, úřady hostitelské země mají povinnost ho uznat.

Příklad

Hostitelská země musí uznat platný formulář A1

Stanislav pochází z České republiky, kde pracuje ve stavebnictví na živnostenský list. Nedávno odjel pracovat do Irska. Tam ho na pracovišti navštívila kontrola, která usoudila, že jeho formulář A1 (dříve formulář E 101) je neplatný. Stanislav tak měl podle nich platit příspěvky sociálního pojištění v Irsku.

Podle právních předpisů EU neměly irské úřady pravomoc posuzovat, zda je Stanislav řádně vyslaným pracovníkem či nikoli. O platnosti formuláře A1 může rozhodnout pouze domovská země (tj. země, kde Stanislav obvykle vykonává výdělečnou činnost). Když se situace vysvětlila, irské úřady uznaly, že Stanislav příspěvky do irského systému sociálního zabezpečení odvádět nemusí.

Prohlášení před vysláním

V některých zemích budete možná muset předem vyplnit prohlášení o svém záměru pracovat v hostitelské zemi. Jste-li v zaměstnaneckém poměru, měl by se vám o to postarat zaměstnavatel.

Více informací požadujte na kontaktním úřadě pro vyslané pracovníky nebo u pracovníků jednotného správního místa v zemi, kde se chystáte pracovat.

Pobyt delší 2 let

V případě, že je od začátku jasné, že budete v zahraničí pracovat déle než 2 roky, můžete zažádat o výjimku. Pak budete spadat pod domovský systém sociálního zabezpečení po celou dobu vašeho pracovního pobytu.

Výjimky jsou udělovány na základě souhlasu příslušných orgánů všech zúčastněných zemí a platí pouze na stanovenou dobu. Jejich vyřizování se liší případ o případu.

Do systému sociálního pojištění domovské země však můžete při vyslání spadat pouze po dobu 2 let. Poté budete muset přejít do systému hostitelské země a platit tam i příspěvky. Jinak tam nebudete moci dále pracovat.

Pokud do systému hostitelské země přejít nechcete, musíte svou pracovní činnost přerušit alespoň na 2 měsíce.

Výjimka: Pokud z důvodu nepředvídatelných okolností nebudete moci dokončit práci uvedenou ve formuláři A1 (např. v důsledku nemoci, povětrnostních podmínek, prodlev v dodání zboží či služeb apod.), můžete vy sami nebo váš zaměstnavatel požádat o prodloužení vašeho původního vyslání na dobu, která je nezbytná k dokončení daného pracovního úkolu. V takovém případě se nebude brát zmíněné dvouměsíční období v úvahu.

Nicméně doba, po kterou můžete pracovat v hostitelské zemi a spadat přitom do domovského systému sociálního zabezpečení, je i nadále omezena na 2 roky.

O prodloužení vyslání musíte zažádat orgán, který vám vydal formulář A1, ještě před koncem svého prvního vyslání.

Profesní kvalifikace

Chystáte-li se pracovat v jiné členské zemi Unie pouze dočasně, nemusíte žádat o uznání své odborné kvalifikace. V zemi, kde se chystáte vykonávat regulované povolání, po vás však může být požadováno písemné prohlášení (v tištěné či elektronické podobě), a to ještě před začátkem výkonu samotné činnosti.

Povinnosti zaměstnavatele

Pokud jste v zaměstnaneckém poměru, má váš zaměstnavatel povinnost splňovat po celou dobu vašeho vyslání základní pravidla ochrany zaměstnanců. K nim patří:

 • minimální výše mzdy (váš plat nesmí být nižší než minimální mzda v hostitelské zemi)
 • dodržování stanovené maximální délky pracovní doby a minimální doby odpočinku
 • pracovní doba (nesmíte pracovat déle, než je stanovená pracovní doba)
 • nárok na minimální počet dnů placené dovolené
 • dodržování zásad ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti
 • zajištění příslušných pracovních podmínek pro těhotné ženy a mladší pracovníky
 • dodržování pravidel zakazujících dětskou práci.

Příklad

Když jste pracovně vysláni do zahraničí, máte stejná práva jako místní pracovníci.

Andrea pracuje pro německou úklidovou firmu za 6,50 eur na hodinu. Je vyslána do francouzského Štrasburku, kde pracuje za stejný plat. Od spolupracovníků se však dozví, že by měla dostávat alespoň 8,82 na hodinu, což je minimální mzda ve Francii.

Dokud pracuje ve Francii, má její zaměstnavatel povinnost zvýšit její mzdu na nejméně 8,82 eur. Andrea může během svého pobytu ve Francii kromě vyššího platu využívat ještě několik dalších práv.

Další informace o vašich právech, které coby zaměstnanec v hostitelské zemi máte, získáte od pracovníků kontaktního úřadu pro vyslané pracovníky.

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství

  Požádat o poradenství

  V tomto případě je zahrnuto nejen 28 členských států EU, ale i Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

  Retour au texte en cours.