Навигационна пътека

Актуализация : 10/05/2016

work

Краткосрочни командировки в чужбина (максимум 2 години)

Можете да отидете да работите за кратък период от време в друга страна от ЕС (максимум 2 години) , като продължите да се осигурявате в системата за социална сигурност на своята страна по произход (страната, в която работите обикновено). В такъв случай ще бъдете смятан за командирован работник.

Можете да сте наето лице, командировано от своя работодател, или да сте самостоятелно заето лице.

Целта на правилата за командировките е да бъде улеснена работата ви в чужбина за ограничен период от време:

Правилата на ЕС ви дават възможност да продължите да се осигурявате в своята страна по произход, но не съществуват европейски закони, определящи коя държава може да облага с данък дохода ви по време на командировка. Това може да е определено в национални закони или данъчни спогодби между страните, но тези спогодби не обхващат всички възможни случаи и значително се различават една от друга.

Запазване на социалното осигуряване в страната ви по произход

Ако искате да продължите да се осигурявате в системата за социална сигурност на вашата страна по произход, ще ви е необходим формуляр A1 ( предишен формуляр Е 101). Този формуляр доказва, че вие и лицата на ваша издръжка все още сте обхванати от социалноосигурителната система на вашата страна по произход, докато сте в чужбина — за период от максимум 2 години.

 • Ако сте наето лице, трябва да получите формуляр А1 от вашия работодател.
 • Ако сте самостоятелно заето лице, поискайте от социалноосигурителната институция, в която сте регистриран във вашата страна по произход, да ви издаде формуляр А1.. За да получите формуляра, трябва да докажете, че дейностите, които смятате да извършвате в чужбина, са „подобни" на тези, които извършвате във вашата страна. Как? Вижте наръчника на ЕС за правилата за командироване.

Трябва да можете да представите формуляра A1 на властите по всяко време, докато сте в чужбина. Ако не го направите, може да ви се наложи да плащате социални осигуровки там. Ако ви проверят и имате валиден формуляр A1, приемащата страна е длъжна да го признае.

Лична история

Приемащата страна трябва да признае валиден формуляр А1

Алан е строителен работник от Чехия и работи като самостоятелно заето лице в Ирландия. Инспектори посещават строителния обект, където той работи, и заявяват, че неговият формуляр А1 (предишен Е 101) е невалиден. Според тях Алан трябва да плаща социални осигуровки в Ирландия.

Съгласно правото на ЕС ирландските власти не могат да определят дали Алан е правилно или неправилно командирован. Само неговата страна по произход може да обяви даден формуляр А1 за невалиден. След изясняване на въпроса ирландските власти се съгласяват, че Алан не е длъжен да плаща осигуровки в Ирландия.

Предварителна декларация

Възможно е да се наложи да попълните предварителна декларация, в която да заявите намерението си да работите в приемащата страна. Ако сте наето лице, вашият работодател трябва да се погрижи за това.

За повече подробности се свържете с бюрото за връзка за командировани работници или единичното звено за контакт в страната, в която отивате.

Престой над 2 години

Когато от самото начало е ясно, че ще работите в чужбина повече от 2 години, можете да поискате освобождаване от правилата, което ще ви позволи да останете социално осигурен във вашата страна по време на командировката.

Подобни освобождавания, които са различни във всеки отделен случай, изискват съгласието на компетентните органи в съответните страни и важат само за определен период от време.

Без освобождаване можете да продължите да се осигурявате във вашата страна по произход само 2 години. След това можете да продължите да работите в чужбина, но ще трябва да се прехвърлите към тамошната система за социална сигурност и да плащате осигуровки там.

Ако не искате да сменяте системата си на осигуряване, трябва да спрете да работите за поне 2 месеца.

Изключение — ако не сте успели да довършите работата, посочена във вашия формуляр А1, поради непредвидени обстоятелства (болест, лошо време, закъснели доставки и др.), вашият работодател или вие можете да поискате първоначалният период на командироване да бъде удължен до приключване на работата, без да ви се налага да спазвате прекъсването от 2 месеца.

Въпреки това общият период от време, през който можете да работите в приемащата страна и да останете социално осигурен във вашата страна по произход, остава ограничен до общо 2 години.

За да получите удължение на срока, трябва да подадете заявление до органа, който ви е издал формуляр А1, преди края на първоначалния период на командировката.

Професионални квалификации

За да работите временно в друга страна от ЕС, не е необходимо да кандидатствате за признаване на професионалните ви квалификации. Въпреки това може да ви се наложи да подадете писмена декларация (електронна или на хартия) в страната, в която отивате, преди да започнете да упражнявате регулирана професия.

Задължения на вашия работодател

Ако сте наето лице, по време на командировката вашият работодател е длъжен да спазва основните правила за защита на работещите в приемащата страна. Сред тях са правилата за:

 • минимална заплата (не можете да получавате по-ниска от тамошната минимална заплата);
 • максимална продължителност на работата и минимална продължителност на почивката;
 • работното време (не можете да работите повече от определен брой часове);
 • минимален платен годишен отпуск (имате право на отпуск);
 • здравословни и безопасни условия на труд;
 • условията на труд за бременни жени и млади хора;
 • забрана на детския труд.

Лична история

Когато ви командироват в чужбина, имате същите права като вашите местни колеги

Андреа работи за германска фирма за почистване за 6,50 евро на час. След като е командирована в Страсбург, Франция, тя продължава да работи за същата заплата, докато нейни колеги не ѝ казват, че би трябвало да получава поне 8,82 евро на час (минималната заплата във Франция).

Работодателят на Андреа е длъжен да увеличи заплащането ѝ поне на 8,82 евро на час, докато тя работи във Франция. Освен това Андреа има редица други специфични права, докато работи там.

Проверете какви са правата ви като наето лице в бюрото за връзка за командировани работници в приемащата страна.

Законодателство на ЕС
Обществени консултации
  Търсите работа в чужбина?
  Потърсете тук – работни места
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети

  Потърсете помощ и съвети

  В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария

  Retour au texte en cours.