Cesta

Aktualizováno : 03/02/2016

work

Rovné zacházení

Jste-li občanem jedné ze zemí EU a pracujete v jiném členském státě, máte vy a vaši rodinní příslušníci nárok na stejné zacházení, jako mají státní příslušníci hostitelské země.

To znamená, že máte nárok na stejné dávky, a to ode dne, kdy jste tam začali pracovat.

Máte tak nárok na dávky, které státním příslušníkům dané země vyplývají z toho, že tam vykonávají výdělečnou činnost, ať již jsou zaměstnáni nebo pracují jako OSVČ. Kromě toho můžete mít rovněž nárok na další výhody vyplývající z toho, že v dané zemi pracujete (např. snížené jízdné na vlak, proplácené školné, dávky v nezaměstnanosti pro vaše děti, které si hledají první práci apod.).

Můžete být rovněž oprávněni zažádat o nepeněžní výhody (např. nárok na tlumočení během soudního řízení).

Z pobytu v dané zemi vám bude také vyplývat nárok na výhody, které mají pracující a jejich rodinní příslušníci, kteří tam s nimi žijí.

Pokud žijete v jiné zemi, než kde pracujete (tzv. přeshraniční pracovník), budete mít právo v dané zemi pobývat, i když nemáte tamější státní příslušnost. Dojíždíte-li totiž do práce za hranice, bude se mít za to, že máte dostatečné prostředky na zaopatření svého živobytí.

Příklad

Zjistěte si, na které dávky máte v hostitelské zemi nárok

Rosita je z Itálie, ale se svým manželem a třemi dětmi žije ve Francii. Zažádala o slevu na železniční jízdné pro početné rodiny. Její žádost byla zamítnuta z důvodu, že ani ona ani její děti nemají francouzské občanství.

Rosita by měla na svém nároku trvat a v případě potřeby vyhledat pomoc některé z asistenčních služeb EU. Správně mají všichni pracující s početnými rodinami (v řadě zemích se jedná o tři a více dětí) nárok na slevu na železniční jízdné v zemi, ve které pracují, a to od data, kdy tam začali pracovat (pokud taková sleva v dané zemi existuje a mohou ji využívat státní příslušníci této země).

Setrvání v zahraničí po ztrátě zaměstnání

Pokud přijdete o zaměstnání při pobytu v jiné zemi, máte právo v dané zemi pobývat i nadále. Více informací o těchto podmínkách i administrativních náležitostech

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství