Navigačný riadok

Aktualizované : 20/06/2014

work

Vyhlásenie o odborných kvalifikáciách

Ak budete v inej členskej krajine EÚ pracovať dočasne, nemusíte požiadať o uznanie svojej kvalifikácie.

Je však možné, že v krajine vyslania budete musieť písomne vyhlásiť (na papieri alebo elektronicky), ak:

Ďalšie informácie vám poskytnú vnútroštátne orgány v hostiteľskej krajine.

Ak si chcete dozvedieť viac o možnostiach vykonávať svoje povolanie, obráťte sa na kontaktné miesta pre uznávanie odborných kvalifikácií v hostiteľskej krajine English .

Vyhlásenia

Ak sa vyhlásenie vyžaduje, musíte ho predložiť:

 • priamo orgánu v hostiteľskej krajine, do ktorého kompetencie spadá vaše povolanie (informácie o príslušnom orgáne vám poskytne kontaktné miesto English v hostiteľskej krajine);
 • pred tým, ako začnete pracovať v hostiteľskej krajine (a to aj v prípade, ak si nie ste vyslaním istý);
 • iba jedenkrát ročne.

Vyhlásenie by malo obsahovať:

 • meno, priezvisko a kontaktné údaje;
 • štátnu príslušnosť;
 • informácie o povolaní v krajine, v ktorej zvyčajne pracujete, a informácie o povolaní, ktoré chcete vykonávať v hostiteľskej krajine;
 • údaje o vašom poistení za náhradu škody spôsobenej pri výkone povolania; informácie o poskytovateľovi poistenia, číslo zmluvy (požiadajte oň svojho zamestnávateľa);
 • odkaz na vyhlásenia, ktoré ste v danej krajine predložili v minulosti.

Navyše sa vyžadujú tieto podporné dokumenty:

 • doklad o vašej štátnej príslušnosti;
 • dôkaz o tom, že ste legálne usadený v členskej krajine a že vám nebol uložený zákaz vykonávania činnosti (ani dočasný);
 • doklad o odbornej kvalifikácii;
 • doklad o tom, že ste príslušné povolanie vykonávali aspoň 2 dva roky za posledných 10 rokov (v prípade, že ani povolanie ani príslušné vzdelanie nie sú regulované v krajine, v ktorej ste legálne usadený);
 • doklad o tom, že ste neboli odsúdený za páchanie závažnej trestnej činnosti (v prípade, že vykonávate povolanie v oblasti bezpečnosti).

Tieto požiadavky sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Obráťte sa na zodpovedné orgány a overte si, aké typy dokumentov sa akceptujú ako dôkaz.

Povolania so zdravotným alebo bezpečnostným vplyvom na klientov

Ak chcete vykonávať povolanie, ktoré zahŕňa riziká z hľadiska verejného zdravia alebo bezpečnosti, je možné, že hostiteľská krajina bude chcieť skontrolovať vašu kvalifikáciu vopred.

To znamená, že svoje povolanie budete môcť vykonávať až po doručení formálneho povolenia.

Neviete, či sa na vaše povolanie vzťahuje takáto rozšírená kontrola?Obráťte sa na kontaktné miesto pre odborné kvalifikácie English v hostiteľskej krajine.

Ak áno, môže vydanie potrebného povolenia trvať 1 - 4 mesiace (počítaných od momentu doručenia vášho vyhlásenia úradu).

Overte si, či vaše vyhlásenie obsahuje všetky potrebné informácie a dokumenty, čím sa vyhnete zbytočným prieťahom.

Hostiteľská krajina si však môže stanoviť dodatočné podmienky a požiadať vás napríklad o to, aby ste absolvovali určité skúšky alebo zo začiatku pracovali pod dohľadom.

Zvyčajne sa vyžaduje, aby ste tieto podmienky splnili do 1 mesiaca od oznámenia. Ak to nie je možné (musíte napríklad úspešne absolvovať skúšky, ktoré sa však neorganizujú počas daného obdobia), môžete sa obrátiť na naše asistenčné služby.

Overené preklady

Príslušné orgány vás môžu požiadať o overené preklady v prípade, že vaša kvalifikácia podlieha kontrole z dôvodu možného vplyvu na zdravie a bezpečie klientov.

Z predpisov EÚ však vyplýva, že:

 • táto požiadavka sa vzťahuje len na kľúčové dokumenty (napríklad potvrdenia o samotnej kvalifikácii);
 • príslušné orgány sú povinné akceptovať overené preklady z iných krajín EÚ.

Vnútroštátne preukazy totožnosti, pas, atď. sa nepovažujú za kľúčové dokumenty a nemusia sa prekladať.

Overený preklad sa navyše nevyžaduje v prípade týchto profesií:

 • lekári;
 • sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť;
 • pôrodné asistentky;
 • veterinári;
 • zubári;
 • farmaceuti;
 • architekti.

Uvedené informácie sú zhrnutím komplexných právnych predpisov s mnohými výnimkami.

Prečítajte si viac v príručke o uznávaní odborných kvalifikácií [342 KB] Deutsch English español français italiano polski .

Pomoc a poradenstvo

Footnote

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko

Retour au texte en cours.