Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 20/06/2014

work

Deklarācija attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju

Ja vēlaties īslaicīgi strādāt citā ES valstī, nav nepieciešams atzīt kvalifikāciju.

Tomēr, iespējams, ka jums būs jāsagatavo deklarācija (uz papīra vai elektroniski) valstī, uz kuru dodaties, ja:

Lai noskaidrotu, vai tas ir vajadzīgs, sazinieties ar uzņemošās valsts iestādēm.

Lai saņemtu papildu palīdzību vai informāciju saistībā ar formalitātēm, kas jāizpilda, lai jūs varētu praktizēt savu profesiju, sazinieties ar uzņemošās valsts kontaktpunktu profesionālās kvalifikācijas jautājumos English .

Deklarācijas

Ja nepieciešama deklarācija, jums tā jāiesniedz:

 • tieši uzņemošās valsts iestādei, kuras kompetencē ir jūsu profesija (noskaidrojiet no šīs valsts kontaktpunkta English , kura iestāde tā ir);
 • jebkurā brīdī, pirms sākat strādāt uzņemošajā valstī (pat ja neesat drošs, vai jūs vispār tur strādāsiet);
 • tikai vienreiz gadā (nevis katru reizi, kad vēlaties sniegt noteiktu pakalpojumu).

Tajā jānorāda šis:

 • vārds, uzvārds un kontaktinformācija;
 • tautība;
 • profesija valstī, kurā parasti strādājat, un profesija, kuru vēlaties praktizēt uzņemošajā valstī;
 • ziņas par profesionālās atbildības apdrošināšanu: apdrošinātājs, kontakttālrunis (vaicājiet darba devējam);
 • norāde uz deklarācijām, ko iepriekš esat iesniedzis tajā pašā valstī.

Arī šādi apliecinoši dokumenti:

 • izziņa par pilsonību;
 • dokuments, kas apliecina, ka likumīgi darbojaties ES valstī un jums nav aizliegts praktizēt, pat ne īslaicīgi;
 • profesionālās kvalifikācijas pierādījums;
 • izziņa, ka attiecīgo profesiju esat praktizējis vismaz 2 no iepriekšējiem 10 gadiem (ja ne profesija, ne tās apgūšanai iegūtā izglītība nav reglamentēta valstī, kurā likumīgi darbojaties);
 • izziņa par to, ka nekad neesat bijis sodīts par smagiem noziedzīgiem nodarījumiem (ja strādājat drošības jomā).

Apliecinošo dokumentu veidi katrā valstī var atšķirties. Varat sazināties ar atbildīgo iestādi un noskaidrot, kāda veida dokumentus pieņems kā pierādījumus.

Profesijas, kuras var ietekmēt klientu veselību un drošību

Ja profesija, ko vēlaties praktizēt, ir saistīta ar potenciālu apdraudējumu sabiedrības veselībai vai drošībai, jūs uzņemošā valsts, iespējams, vēlēsies iepriekš pārbaudīt jūsu kvalifikāciju.

Tas nozīmē, ka jūs nevarēsiet sākt strādāt, iekams jūsu kvalifikācija nebūs pārbaudīta un jūs nebūsit saņēmis oficiālu atļauju.

Vai jums ir profesija, kurai nepieciešama šāda iepriekšēja pārbaude? Vaicājiet uzņemošās valsts kontaktpunktam profesionālās kvalifikācijas jautājumos English .

Ja ir, tad nepieciešamo atļauju var nākties gaidīt 1 - 4 mēnešus ilgāk (pēc tam, kad iestāde būs saņēmusi jūsu deklarāciju).

Lai paātrinātu atļaujas saņemšanu, pārliecinieties, vai deklarācijā ir norādītas visas vajadzīgās ziņas un pievienoti pareizie dokumenti. Trūkstoši dokumenti vai kļūdas var būt par iemeslu tam, kāpēc atļauja aizkavējas.

Uzņemošā valsts var noteikt arī papildus nosacījumus, piemēram, likt jums nokārtot pārbaudi vai vispirms noteiktu periodu strādāt cita speciālista uzraudzībā.

Parasti šie nosacījumi jāizpilda mēneša laikā pēc tam, kad jums par tiem paziņots. Ja tas nav iespējams (piemēram, jums jānokārto pārbaude, bet attiecīgajā periodā pārbaudes netiek rīkotas), varat sazināties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Apliecināti tulkojumi

Ja jūsu diplomi tiek pārbaudīti (jo pastāv risks klientu veselībai vai drošībai), jums var lūgt iesniegt savu dokumentu apliecinātus tulkojumus.

Tomēr ES noteikumos minēts, ka

 • šī prasība attiecas tikai uz svarīgākajiem dokumentiem, piemēram, kvalifikāciju apliecinošiem diplomiem,
 • iestādēm ir pienākums pieņemt zvērinātu tulku tulkojumus no citām ES valstīm.

Personas apliecības, pases u.tml. dokumenti NETIEK uzskatīti par svarīgiem un nav jātulko.

Apliecināti diplomu tulkojumi nav jāsniedz arī šādu profesiju pārstāvjiem:

 • ārstiem,
 • vispārējās aprūpes medicīnas māsām,
 • vecmātēm,
 • veterinārārstiem,
 • stomatologiem,
 • farmaceitiem,
 • arhitektiem.

Iepriekš sniegtā informācija ir īss pārskats par sarežģītiem likumiem, kuriem ir neskaitāmi izņēmumi.

Lai noskaidrotu, vai šie izņēmumi neattiecas uz jums, izlasiet ES pamācību par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu [430 KB] Deutsch English español français italiano polski .

Palīdzība un padoms

Footnote

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstīs + Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē

Retour au texte en cours.