Navigointipolku

Päivitetty : 20/06/2014

work

Ilmoitus ammattipätevyydestä

Ammattipätevyyden tunnustamista ei tarvitse hakea, jos työskentely toisessa EU-maassa on tilapäistä.

Sinulta saatetaan kuitenkin vaatia kohdemaassasi kirjallinen ilmoitus (paperilla tai sähköisesti), jos

Tarkista kohdemaasi viranomaisilta, vaaditaanko tällaista ilmoitusta.

Apua ja lisätietoa oman ammattisi harjoittamista koskevista muodollisuuksista saat kohdemaasi ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmän kansallisesta yhteyspisteestä English .

Ilmoitukset

Jos ilmoitusta vaaditaan, se toimitetaan

 • suoraan ammatistasi vastaavallekohdemaan viranomaiselle (maassa oleva kansallinen yhteyspiste English kertoo, mistä viranomaisesta on kyse)
 • aina ennen töiden aloittamista kohdemaassa (myös silloin, kun et varmasti tiedä, aiotko ryhtyä työskentelemään maassa)
 • vain kerran vuodessa (ei siis joka kerta, kun aiot ryhtyä tarjoamaan jotain tiettyä palvelua).

Ilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

 • nimi, sukunimi ja yhteystiedot
 • kansallisuus
 • ammatti tavanomaisessa työskentelymaassa sekä ammatti, jota aiot ryhtyä harjoittamaan kohdemaassa
 • tiedot ammatillista vastuuta koskevasta vakuutuksestasi: vakuutusyhtiön nimi ja vakuutussopimuksen numero (saat tiedot työnantajaltasi)
 • maininta samaan maahan aiemmin toimittamistasi ilmoituksista.

Liitteeksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:

 • todistus kansallisuudestasi
 • todistus siitä, että olet sijoittautunut laillisesti johonkin EU-maahan, eikä sinua ole edes tilapäisesti kielletty harjoittamasta ammattiasi
 • osoitus ammattipätevyydestäsi
 • osoitus siitä, että olet harjoittanut kyseistä ammattia vähintään kahden vuoden ajan kuluneen kymmenen vuoden aikana (jos ammattia tai siihen johtavaa koulutusta ei ole säännelty siinä maassa, johon olet laillisesti sijoittautunut)
 • todistus siitä, ettei sinua ole milloinkaan tuomittu vakavasta rikoksesta (jos työskentelet turvallisuusalan tehtävässä, esimerkiksi vartijana).

Hyväksyttävät todistukset saattavat olla erilaisia eri maissa. Ota yhteyttä asiasta vastaavaan viranomaiseen ja tarkista, mitä asiakirjoja hyväksytään todistuksiksi.

Asiakkaiden terveyteen tai turvallisuuteen vaikuttavat ammatit

Jos ammattiin, jota haluat harjoittaa, liittyy mahdollisia kansanterveyttä tai yleistä turvallisuutta koskevia uhkia, kohdemaa saattaa haluta tarkistaa pätevyytesi etukäteen.

Tässä tapauksessa et voi ryhtyä työskentelemään maassa ennen kuin tarkistus on suoritettu ja olet saanut virallisen luvan.

Tarvitaanko omassa ammatissasi tällainen etukäteistarkistus? Ota asiasta selvää kohdemaassa sijaitsevasta ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmän kansallisesta yhteyspisteestä English .

Jos tarkistus on tarpeen, tarvitsemasi luvan hakemiseen saattaa kulua vielä 1–4 kuukautta (siitä, kun viranomainen saa ilmoituksesi).

Luvan hakemista nopeuttaa se, että ilmoituksessa on kaikki tarpeelliset tiedot ja oikeat liitteet. Asiakirjojen puuttuminen ja virheet saattavat aiheuttaa tarpeettomia viivästyksiä.

Kohdemaan viranomaiset saattavat myös asettaa lisäehtoja, esimerkiksi vaatia kokeen suorittamista tai sitä, että työskentelet aluksi valvonnan alaisena.

Yleensä ehdot on täytettävä yhden kuukauden kuluessa siitä, kun olet saanut niistä tiedon. Ellei tämä ole mahdollista (esimerkiksi tapauksessa, jossa vaaditaan kokeen suorittamista, mutta koetta ei järjestetä kyseisenä aikana), voit soittaa neuvontapalveluumme.

Oikeaksi todistetut käännökset

Jos ammattipätevyytesi tarkistetaan, koska ammattisi vaikuttaa asiakkaiden terveyteen tai turvallisuuteen, sinulta saatetaan pyytää oikeaksi todistettuja käännöksiä esittämistäsi asiakirjoista.

Ota kuitenkin huomioon, että EU-sääntöjen nojalla

 • kyseinen vaatimus koskee vain keskeisiä asiakirjoja, kuten tutkintotodistuksia
 • viranomaisten on hyväksyttävä muissa EU-maissa laaditut auktorisoidut käännökset.

Kansallisia henkilökortteja, passeja jne. EI katsota keskeisiksi asiakirjoiksi, eikä niitä tarvitse käännättää.

Lisäksi seuraavien ammattien harjoittajilta ei vaadita oikeaksi todistettuja käännöksiä tutkintotodistuksista:

 • lääkärit
 • sairaanhoitajat
 • kätilöt
 • eläinlääkärit
 • hammaslääkärit
 • proviisorit
 • arkkitehdit.

Edellä olevat tiedot ovat yhteenveto monimutkaisista laeista, joista on olemassa lukuisia poikkeuksia.

Ammattipätevyyden tunnustamista EU:ssa käsittelevä opas [191 KB] Deutsch English español français italiano polski kertoo, sovelletaanko näitä poikkeuksia omassa tapauksessasi.

Apua ja neuvoja

Footnote

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi

Retour au texte en cours.