Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn

Dane – Slovenská republika

Aktualizované : 26/05/2014

Dane z príjmov v zahraničí

Som samostatne zárobkovo činná osoba

Ktoré príjmy podliehajú na Slovensku dani z príjmu?

  • Máte na Slovensku trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiavate? (t. j. zdržiavate sa v SR aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach) V tom prípade by ste mali na Slovensku zaplatiť daň z príjmov získaných nielen v SR, ale aj v zahraničí.

  • Nemáte trvalý pobyt na Slovensku, ani sa tu obvykle nezdržiavate? Potom tu platíte len daň z príjmov získaných na Slovensku.

  • Máte príjmy z iných krajín EÚ a neviete, kde máte zaplatiť daň? Informujte sa na daňovom úrade a vyhnite sa dvojitému zdaneniu.

Aká bude výška dane?

Sadzby dane z príjmu na rok 2013

Rovná daň vo výške 19 % sa uplatňovala na všetky príjmy do konca roku 2012.

Od 1. januára 2013 sa uplatňujú dve sadzby dane:

  • 19 % na príjmy do sumy 34 401,74 EUR;
  • 25 % na príjmy prevyšujúce sumu 34 401,74 EUR;

Pri výpočte svojho zdaniteľného príjmu nezabudnite zohľadniť dávky a odpočítateľné položky, ak máte výdavky tejto kategórie alebo spĺňate ďalšie podmienky.

Akým spôsobom a kedy sa platí daň?

Máte povinnosť:

  • platiť mesačne alebo štvrťročne preddavky na daň (ich výška musí byť taká istá ako ste zaplatili v rovnakom období predchádzajúceho roka);
  • do 31. marca podať každoročne daňové priznanie.

Možnosti odvolania/podania sťažnosti

Ak nesúhlasíte s posúdením vášho daňového priznania, môžete sa odvolať na daňovom úrade.

Podrobnosti o tom, ako a kde podať odvolanie nájdete v rozhodnutí daňového orgánu.

Odkazy

Pozrite si takisto, aké sú vaše práva občana EÚ.


Kontaktné miesta

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Získajte odborné poradenstvo od Európskej siete na podporu podnikania

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi