Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 18/06/2015

Mistoqsijiet frekwenti - It-tassazzjoni doppja

 • Jien ċittadin Pollakk. Ngħix u naħdem fil-Ġermanja. Irċevejt talba mil-uffiċċju tat-taxxa Pollakk biex niddikjara l-introjtu tiegħi barra pajjżi. Jien diġà ħallast it-taxxi fil-Ġermanja. Jistgħu ż-żewġ pajjiżi jitolbu dikjarazzjonijiet tat-taxxa mingħandi għall-istess perjodu u għall-istess introjtu?

  IVA. L-Istati Membri huma liberi li japplikaw ir-regoli tat-taxxa u jitolbu dikjarazzjonijiet tat-taxxa kif jagħżlu — sakemm dawn ma japplikawx dawn il-proċeduri b’mod diskriminatorju. Mhux normali, iżda ġieli ġrat, li pajjiżi jitolbu liċ-ċittadini tagħhom li mhumiex residenti li jiddikjaraw l-introjtu tagħhom.

  Barra minn hekk, il-fatt li tgħix u taħdem f’pajjiż wieħed mhux neċessarjament tfisser li inti residenti hemmhekk skont it-termini tat-trattat tat-taxxa bejn dak il-pajjiż u pajjiżek/il-pajjiż taċ-ċittadinanza.

  Normalment, jekk tgħix u taħdem f'pajjiż li mhux pajjiżek għal aktar minn 6 xhur f'sena probabbilment int se tkun resident taxxabbli hemmhekk u dak il-pajjiż se jkun jista' jintaxxa l-introjtu totali tiegħek - jiġifieri kemm is-salarju li taqla' f'dak il-pajjiż kif ukoll introjtu li taqla' xi mkien ieħor (kemm ġewwa kif ukoll barra l-UE). Madankollu, jekk għandek rabtiet qawwija tal-familja u ekonomiċi ma' pajjiżek, tista’ xorta waħda titqies bħala resident taxxabbli hemmhekk- anki jekk tqatta’ inqas minn 6 xhur f’dak il-pajjiż.

  Jekk tqatta' inqas minn 6 xhur f'sena f'pajjiż li mhux pajjiżek, normalment se tibqa' resident taxxabbli f'pajjiżek. F’dak il-każ, aktarx li tkun suġġett għat-taxxa fil-pajjiż l-ieħor biss fuq is-salarju tiegħek u dħul ieħor li jirriżulta f’dak il-pajjiż u tkun suġġett għat-taxxa fuq l-introjtu tiegħek mid-dinja kollha f’pajjiżek.

  Ikkuntattja lill-awtoritajiet tat-taxxa Pollakki biex jiċċekkjaw liema regoli japplikaw għalik. Fi kwalunkwe każ, jekk tkun iċċaqqlaqt minn pajjiż għall-ieħor dejjem nagħtuk il-parir li tinnotifika lill-awtoritajiet tat-taxxa biex jiġu evitati l-problemi aktar tard.

 • Jiena Ingliż u ngħix fir-Renju Unit. Għandi attività professjonali hawn. Sejjer naħdem fl-Awstrija bħala għalliem tal-iski għal tal-inqas 3 xhur din is-sena. Fejn għandi nħallas it-taxxi?

  Jekk min impjegak huwa residenti fl-Awstrija, normalment ikollok tħallas it-taxxa fl-Awstrija fuq l-introjtu li taqla' waqt li qed taħdem hemm irrispettivament minn kemm żmien tkun se toqgħod hemm.

  Jekk tgħix fl-Awstrija għal anqas minn 6 xhur, aktarx li tkun trid iżżomm ir-residenza taxxabbli fir-Renju Unit u għalhekk ikunu wkoll soġġetti għat-taxxa fuq id-dħul għas-sena tiegħek hemm madwar id-dinja, inkluż l-introjtu tiegħek mill-Awstrija. Madankollu, f’każ bħal dan, probabbilment tkun tista' taqta' t-taxxa li ħallast fl-Awstrija mit-taxxa tiegħek tar-Renju Unit.

  Biex tkun ċert, għandek tiċċekkja l-konvenzjoni bilaterali bejn ir-Renju Unit u l-Awstrija dwar it-taxxa.

 • Jien pensjonant Finlandiż u ngħix fl-Italja. L-Italja tista’ tintaxxani fuq l-introjtu tiegħi mill-pjan tal-pensjoni Finlandiż li jien ikkontribwixxejt għalih għal aktar minn 40 sena?

  Dan jiddependi fuq it-termini tal-ftehim bilaterali dwar it-taxxa bejn il-Finlandja u l-Italja u n-natura preċiża tal-introjtu tiegħek.

  Skont l-istandard tal-ftehim dwar it-tassazzjoni doppja, il-pensjonijiet tas-settur privat ikunu ntaxxati biss fil-pajjiż ta’ residenza tiegħek — f'dan il-każ, l-Italja. Introjtu minn investimenti fl-għamla ta’ dividendi jista’ jkun taxxabbli kemm fil-Finlandja kif ukoll fl-Italja, imma f’dak il-każ l-Italja normalment tippermetti l-ħelsien mit-taxxa Taljana peress li tkun tħallset it-taxxa fil-Finlandja.

 • Jien pensjonant Svediż li qed ngħix fi Spanja. Ħsibt li t-taxxa doppja tal-introjtu ma titħalliex issir fl-UE. Kif jista' jkun li niddikjara l-introjtu minn żewġ pajjiżi fl-istess waqt (fi Spanja jeħtieġli niddikjara l-pensjoni Svediża tiegħi anki jekk diġà kienet intaxxata fl-Isvezja)?

  Jiddependi mill-pajjiżi individwali li jiffirmaw ftehimiet li jipprojbixxu t-tassazzjoni doppja. Jekk dan ma jagħmluhx, il-liġi tal-UE ma tistax tisforzahom. U kull pajjiż li miegħu għandek konnessjoni jista' legalment jeħtieġlek tkompli timla d-dikjarazzjonijiet tat-taxxa. Madankollu, meta tiddikjara l-istess dħul ta' flus f'2 pajjiżi tal-UE dan ma jfissirx neċessarjament li jkollok tħallas taxxa doppja. U anki jekk ikollok tħallas taxxa doppja jista' jkun li tkun tista' titlob lura t-taxxa f'wieħed mill-pajjiżi.

  Għal aktar informazzjoni ikkonsulta l-konvenzjoni tat-taxxa konkluża bejn Spanja u l-Isvezja.

 • Jien Daniż. Fil-passat għext u ħdimt fid-Danimarka iżda wara l-irtirar mort Franza. Xtrajt dar fi Franza fejn qed nippjana li nqatta' l-bqija ta’ ħajti. S’issa qed inħallas it-taxxa fuq l-introjtu tal-pensjoni Daniża tiegħi biss fi Franza, iżda dan l-aħħar smajt li t-trattat dwar it-taxxa doppja bejn id-Danimarka u Franza m’għadux fis-seħħ u ninsab inkwetat li se nirċievi kont tat-taxxa Daniża. Għaliex nista' nkun meħtieġ inħallas taxxa fuq l-istess introjtu minn żewġ pajjiżi?

  Sfortunatament, it-trattat dwar l-evitar tat-tassazzjoni doppja bejn id-Danimarka u Franza m'għadux applikabbli. Dawk li jħallsu t-taxxi, bħall-pensjonanti, li jaqilgħu l-introjtu tagħhom mid-Danimarka iżda huma residenti fi Franza, issa huma soġġetti għat-taxxi fuq l-introjtu Daniż tagħhom fiż-żewġ pajjiżi.

  Madankollu, għandek mnejn tgawdi minn xi tnaqqis mit-tassazzjoni doppja skont il-liġijiet nazzjonali: iċċekkja mal-awtoritajiet Franċiżi biex tara jekk tistax tnaqqas xi taxxi mħallsa d-Danimarka mit-taxxa Franċiża tiegħek.

  Il-pajjiżi tal-UE mhumiex obbligati jikkonkludu trattati dwar it-tassazzjoni doppja li jeliminaw it-tassazzjoni doppja, u r-regoli tal-UE ma jistgħux jisfurzawhom jagħmlu dan. Iżda hemm sforzi għaddejjin biex nippruvaw innaqqsu x-xkiel tat-taxxi għall-moviment liberu taċ-ċittadini mal-fruntieri kollha, inkluża li jkunu soġġetti għat-tassazzjoni doppja.

 • Jien ċittadin Irlandiż u ngħix fil-Kanada u nirċievi pensjoni mill-Ġermanja li hija taxxabbli fil-Ġermanja. Qed ikolli diffikultajiet biex ninnaviga fost ir-regoli kkumplikati tat-taxxa Ġermaniża u ma nistax insib l-informazzjoni jew il-formoli tar-ritorn tat-taxxa bl-Ingliż. Jista' jgħini xi ħadd?

  IVA - Normalment l-informazzjoni għal pensjonanti li jgħixu f’pajjiżi barranin hija disponibbli permezz ta' servizzi ddedikati fl-amministrazzjonijiet tat-taxxa nazzjonali, xi kultant f’diversi lingwi. Sib aktar bl-Ingliż dwar it-tassazzjoni Ġermaniża ta' pensjonanti li jgħixu barra pajjiżhom. Barra minn hekk, il-websajts tal-uffiċċji konsulari u tal-iskemi tal-assigurazzjoni tal-pensjoni ġeneralment jipprovdu informazzjoni bl-Ingliż għall-pensjonanti li jgħixu barra pajjiżhom.

 • Jien pensjonant Pollakk u ngħix il-Polonja. Dan l-aħħar qattajt ħames xhur fir-Renju Unit fejn krejt appartament, iżda qatt ma applikajt għar-residenza hemmhekk. Issa l-awtoritajiet tat-taxxa tar-Renju Unit bagħtuli kont tat-taxxa tal-Kunsill lokali. Jien inħallas it-taxxa fuq il-pensjoni tiegħi fil-Polonja. Jistgħu l-awtoritajiet Ingliżi jitolbuni nħallas taxxa wkoll meta jien qgħadt fir-Renju Unit għal żmien daqshekk qasir?

  IVA - il-pajjiżi tal-UE huma ħielsa li japplikaw kwalunkwe regoli tat-taxxa li jagħżlu sakemm dawn ma jiksrux il-liġijiet tal-UE pereżempju billi jiddiskriminaw kontra persuni li mhumiex ċittadini. It-taxxi mill-Kunsilli lokali huma taxxi bbażati fuq il-kiri tad-djar u huma applikati għal kulħadd; jekk int krejt appartament, anke għal żmien qasir, jista’ jkollok tħallasha.

  Madankollu, jista’ jkun li l-kunsilli lokali kollha jew uħud minnhom joffru rati mnaqqsa jew eżenzjonijiet minn taxxi lokali — pereżempju jekk ir-residenza primarja tiegħek hija xi mkien ieħor. Ikollok tikkuntattja lill-Kunsill Lokali in kwistjoni biex tara jekk intix eliġibbli għal ħelsien minn din it-tip ta' taxxa.

Leġiżlazzjoni tal-UE
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri