Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 20/06/2014

work

Riiklik pension välismaal

Pensioni taotlemine

Vanaduspension

Kellelt taotleda?

Kui olete töötanud mitmes ELi liikmesriigis, siis võib teil olla tekkinud õigus saada pensioni kõigis neis riikides.

Kui jõuate pensioniikka, peate pensioni taotlema riigis, kus te elate − välja arvatud juhul, kui te ei ole seal kunagi töötanud. Sellisel juhul peate pensionit taotlema riigis, kus te viimati töötasite.

Siis vastutab see riik teie nõude läbivaatamise eest ja peab koguma tõendid teie sotsiaalkindlustusmaksete kohta kõigist riikidest, kus olete töötanud.

Kui te ei ole kunagi töötanud riigis, kus praegu elate, siis peaksite esitama taotluse vastavale pensioniametile riigis, kus viimati töötasite. Teie taotlus vaadatakse läbi seal.

Pensioniamet selles riigis, kus elate (või viimati töötasite), peaks saatma teile teie pensioni taotluse vormi enne, kui jõuate selles riigis kehtestatud pensioniikka.

Oma uues elukohariigis saate pensioni taotleda alles siis, kui olete jõudnud asjaomases riigis kehtestatud seadusjärgsesse pensioniikka.

Kui teil on õigus saada pensioni teistest riikidest, siis saate kätte ainult selle riigi osa oma pensionist, kuni olete jõudnud teistes asjaomastes riikides kehtestatud seadusjärgsesse pensioniikka.

Peaksite taotlema oma pensioni vähemalt kuus kuud enne pensionile jäämist, sest mitmest riigist pensioni maksmine võib võtta kaua aega.

Vajalikud dokumendid

Need on riigiti erinevad, kuid tavaliselt tuleb esitada oma pangaandmed ja teatav isikut tõendav dokument.

Täpsemat teavet saate pensioniametilt, kes teie nõudega tegeleb.

Erinevad pensioniead

Mõnes ELi liikmesriigis tuleb teil pensioni saamist kauem oodata.

Seega on tähtis kõigist riikidest, kus töötanud olete, aegsasti välja uurida, milline on teie olukord, kui muudate kuupäeva, mil hakkate pensioni saama.

Kui alustate ühe pensioni saamist teisest varem, siis võib see mõjutada saadavaid summasid.

Rohkem nõu saate vastavast ametiasutusest riigis, kus te elate, ja/või riikides, kus olete töötanud.

Näidisjuhtum

Olge teadlik erinevast (hilisemast!) pensionieast teistes riikides

Caroline Prantsusmaalt töötas 15 aastat Taanis ning läks oma karjääri lõpupoole Prantsusmaale tagasi. Kui ta sai 60-aastaseks, siis esitas ta pensionitaotluse, nagu Prantsusmaal tavaks on, kuid sai vaid väga väikest pensioni.

60-aastaselt on Caroline'il õigus saada vaid Prantsusmaa makstav osa oma pensionist. Taani pensioniosa saab ta alles siis, kui saab 65-aastaseks, mis on Caroline'i vanuserühma seadusjärgne pensioniiga Taanis.

Kuidas teie pensioni arvutatakse?

1. etapp — riiklik määr

Kui olete töötanud mitmes ELi liikmesriigis, siis arvutab iga riigi pensioniamet teie pensioni kõigepealt vastavalt oma eeskirjadele, tuginedes teie poolt seal riigis makstud sotsiaalkindlustusmaksule (mida nimetatakse sõltumatuks hüvitiseks).

Kui olete ühes riigis olnud kindlustatud vähem kui aasta, siis võivad kehtida erieeskirjad, kuna mõni riik ei maksa pensioni lühikeste perioodide eest: kindlustatuse või elamise kuud riigis, kus töötasite lühikest aega, ei lähe kaduma, vaid neid võtavad teie pensioni arvutamisel arvesse riigid, kus töötasite kauem.

Kui teil tekib raskusi pensioni saamisega vähem kui aasta kestnud tööperioodide eest, siis saate küsida abi.

2. etapp [mdash] ELi ekvivalendi määr

Seejärel liidab iga riik kokku teie sotsiaalmaksu tasumise perioodid kõigis riikides ja arvutab välja, kui palju pensioni te saaksite, kui kogu asjaomane sotsiaalmaks oleks makstud selles riigis.

Siis seda summat kohandatakse, et see väljendaks tegelikku aega, mil olite selles riigis kindlustatud (nimetatakse pro rata hüvitiseks).

Tulemus

Neid kahte summat võrreldakse ja te saate neist selle summa, mis on suurem.

Iga riigi otsust teie nõude suhtes selgitatakse lisatud märkuses teile saadetaval P1-vormil.

Näide

Rosa töötas 20 aastat riigis A ja 20 aastat riigis B.

Riiklike määrade alusel saaks ta riigist A 800 eurot kuus ja riigist B 900 eurot kuus — kokku saaks ta riiklikku pensioni 1700 eurot kuus.

Kuid võttes arvesse sotsiaalmaksu tasumise perioode välismaal (ELi määra), oleks Rosa pension kuus 1000 eurot riigist A ja 1150 eurot riigist B.

Rosal on õigus saada suurem summa — 2150 eurot kuus.

Pensioni maksmine

Iga riik, mis teile pensioni maksab, maksab tavaliselt vastava summa pangaarvele teie elukohariigis, kui te elate ELis.

Kui te ei ela ELis, siis võib-olla peate avama pangaarve igas ELi liikmesriigis, mis teile pensioni maksab.

Invaliidsus- ja toitjakaotuspensionid

Eespool kirjeldatud eeskirjad kehtivad ka invaliidsus- ja toitjakaotuspensionide arvutamisel. On tähtis teada järgmist.

  • Kui taotlete invaliidsuspensioni või töövõimetushüvitist, siis võib iga riik, kus olete töötanud, nõuda teie eraldi hindamist ja jõuda erinevatele otsustele. Üks riik võib pidada teid peaaegu täiesti töövõimetuks, samas kui teise arvates olete täiesti töövõimeline.
  • Mõni ELi liikmesriik ei maksa toitjakaotuspensioni. Kui teie abikaasa töötab välismaal ja te loodate toitjakaotuspensioni võimalusele, siis kontrollige, kas selline võimalus selles riigis kehtib.
Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?