Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 21/01/2015

Uznawanie kwalifikacji zawodowych – Polska – Physiotherapist

Te informacje nie dotyczą studiowania za granicą, lecz wyłącznie uprawiania tam swojego zawodu.

Osoby, które swoje kwalifikacje zawodowe uzyskały w kraju nienależącym do UE, muszą zwrócić się do właściwego urzędu z pytaniem, czy możliwe jest ich uznanie.

Permanent stay

Wymagane dokumenty [pobyt stały]

Jeśli chcesz podjąć w Polsce pracę jako fizjoterapeuta na stałe, musisz przedstawić szereg dokumentów. Są to:

 • wypełniony wniosek (w języku polskim)
 • kopia dowodu osobistego lub paszportu
 • kopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
 • wystawiony przez uczelnię szczegółowy opis (i jego tłumaczenie) programu studiów, który zawiera:
    a. warunki przyjęcia na studia
    b. łączny czas trwania studiów
    c. zajęcia teoretyczne: należy podać wszystkie przedmioty i liczbę godzin wykładów z każdego przedmiotu
    d. zajęcia kliniczne: należy podać tematy zajęć i liczbę godzin zajęć z każdego tematu
    e. zajęcia kliniczne: oddziały i liczba tygodni na każdym oddziale
 • kopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w których zawarta jest informacja o okresie zatrudnienia oraz rodzaju stosunku prawnego, jaki łączył wnioskodawcę z pracodawcą/ zleceniodawcą
 • świadectwo (wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy) dotyczące aktualnego statusu zawodowego i nienagannej opinii, wydane przez właściwe urzędy ds. zdrowia w ostatnim kraju, w którym zamieszkiwałeś. Ma ono potwierdzić, że:
  • prawnie upoważniony do wykonywania zawodu fizjoterapeuty
  • Twoje prawo do wykonywania zawodu nie zostało zawieszone ani odebrane
 • kopie wszelkich innych dokumentów wskazujących na to, że podnosiłeś swoje kwalifikacje zawodowe (dodatkowe kursy i szkolenia), które pomogą polskim urzędom ocenić Twoje kwalifikacje
 • dowód wniesienia opłaty za złożenie wniosku.

Wszystkie dokumenty – oprócz dowodu tożsamości/paszportu – muszą zostać przedstawione w języku polskim . Można składać dokumenty w innych językach, ale każdy z nich musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego z Polski lub innego kraju UE – bądź też Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii.

Aby znaleźć tłumacza przysięgłego, skontaktuj się z krajowym stowarzyszeniem tłumaczy.

Każdy dokument, który nie jest oryginałem, musi zostać poświadczony jako urzędowa kopia – w polskim konsulacie lub przez polskiego notariusza. Możesz ewentualnie osobiście przekazać swoje dokumenty − zarówno oryginały, jak i kopie − odpowiedniemu urzędowi. Wtedy urzędnik będzie mógł sprawdzić, czy kopie są zgodne z oryginałem, poświadczyć ich ważność, a następnie oddać Ci oryginały.

Jeżeli wysyłasz wniosek pocztą , na wszelki wypadek najlepiej przesłać go listem poleconym i zachować pokwitowanie.

Odpowiedzialny urząd [pobyt stały]

Ministerstwo Zdrowia-Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Uznawanie kwalifikacji w dziedzinie fizjoterapii

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Tel.: +48 (22) 634 94 00
E-mail: kwalifikacjezawodowe@mz.gov.pl Strona internetowa

Po jakim czasie możesz spodziewać się odpowiedzi? [pobyt stały]

Od chwili wysłania dokumentów urząd:

 • w ciągu miesiąca – od chwili otrzymania wniosku – musi potwierdzić, że otrzymał wniosek i zwrócić się o wszelkie inne wymagane dokumenty
 • w ciągu 3 miesięcy od chwili uznania wniosku za kompletny, musi wydać decyzję.

Opłaty [pobyt stały]

523 zł należy wpłacić przelewem:

Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43
PL-00-691 Warszawa

Numer rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 - Kod Swift: CITIPLPX

Do wniosku proszę dołączyć dowód wniesienia opłaty.

Temporary stay

Wymagane dokumenty [pobyt tymczasowy]

Jeśli chcesz podjąć w Polsce pracę jako fizjoterapeuta tymczasowo, musisz przedstawić szereg dokumentów. Są to:

 • oświadczenie, w którym stwierdzasz, że zamierzasz pracować w Polsce jako fizjoterapeuta tymczasowo
 • kopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
 • oświadczenie dotyczące tego, jak długo zamierzasz pracować w Polsce
 • informację o tym, jakiego tytułu zawodowego zamierzasz używać
 • oświadczenie dotyczące posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
 • numer licencji lub wpisu do rejestracji w Twoim kraju ojczystym
 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających Twoje uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty w Twoim kraju ojczystym oraz ich tłumaczenia przysięgłe
 • dowód tego, że podczas ostatnich dziesięciu lat co najmniej 2 przepracowałeś w zawodzie fizjoterapeuty
  Przedstaw umowy o pracę lub zaświadczenia od pracodawców potwierdzające, że pracowałeś jako fizjoterapeuta, i określające, jak długo.

Wszystkie dokumenty – oprócz dowodu tożsamości/paszportu – muszą zostać przedstawione w języku polskim . Można składać dokumenty w innych językach, ale każdy z nich musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego z Polski lub innego kraju UE – bądź też Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii.

Aby znaleźć tłumacza przysięgłego, skontaktuj się z krajowym stowarzyszeniem tłumaczy.

Każdy dokument, który nie jest oryginałem, musi zostać poświadczony jako urzędowa kopia – w polskim konsulacie lub przez polskiego notariusza. Możesz ewentualnie osobiście przekazać swoje dokumenty − zarówno oryginały, jak i kopie − odpowiedniemu urzędowi. Wtedy urzędnik będzie mógł sprawdzić, czy kopie są zgodne z oryginałem, poświadczyć ich ważność, a następnie oddać Ci oryginały.

Jeżeli wysyłasz wniosek pocztą , na wszelki wypadek najlepiej przesłać go listem poleconym i zachować pokwitowanie.

Odpowiedzialny urząd [pobyt tymczasowy]

Ministerstwo Zdrowia-Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Uznawanie kwalifikacji w dziedzinie fizjoterapii

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Tel.: +48 (22) 634 94 00
E-mail: kwalifikacjezawodowe@mz.gov.pl Strona internetowa

Po jakim czasie możesz spodziewać się odpowiedzi? [pobyt tymczasowy]

Od chwili wysłania dokumentów urząd:

 • w ciągu miesiąca – od chwili otrzymania wniosku – musi potwierdzić, że otrzymał wniosek i zwrócić się o wszelkie inne wymagane dokumenty
 • w ciągu 3 miesięcy od chwili uznania wniosku za kompletny, musi wydać decyzję.

Opłaty[pobyt tymczasowy]

Brak opłat.

Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy