Навигационна пътека

Актуализация : 21/01/2015

Признаване на професионалните квалификации – България – Рехабилитатор

Само ако искате даработитев чужбина, не с цел обучение.

Ако сте получили професионалните си квалификации в страна извън ЕС, трябва да проверите в компетентния орган дали трябва да кандидатствате за тяхното признаване.

временно пребиваване

Документи [постоянно пребиваване]

Ако искате да работите като рехабилитатор в България за постоянно, трябва да подадете следните документи:

 • документ за самоличност (копие на паспорт или лична карта)
 • документ за смяна на имена (ако има такава)
 • копие на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация като рехабилитатор и съответните приложения към тях
 • удостоверение (издадено преди не повече от 3 месеца) за настоящия Ви професионален статус/благонадеждност, издадено от компетентните здравни органи на страната, в която последно сте работили и пребивавали, в което се потвърждава, че:
    — притежавате законно право да работите като рехабилитатор
    — правото Ви да упражнявате професията рехабилитатор не е било прекратявано, ограничавано или отнемано
 • доказателство за добра репутация: документ за чисто съдебно минало или „свидетелство за съдимост“ от страната на произход или от страната, в която последно сте пребивавали, (издадено преди не повече от 3 месеца)
 • медицинско свидетелство, от което се вижда, че сте в състояние да упражнявате професията рехабилитатор (издадено преди не повече от 3 месеца).
  Приемат се свидетелства, издадени от лекари от всяка една страна на ЕС или от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария
 • академична справка и/или учебен план/програма
 • ако професията рехабилитатор НЕ е регулирана професия във Вашата страна на произход — доказателство, че сте работили като рехабилитатор в продължение на най-малко 2 години през последните 10 години
 • документ за платена държавна такса.

Ако документите , които подавате са копия , те трябва да бъдат заверени — от компетентните органи в страната на местоживеене , в консулското представителство на България или в консулското представителство на Вашата държава в България .

Всички документи — освен Вашата лична карта /паспорт и копието от удостоверението за квалификация трябва да са на български език .

Можете да подадете документи на друг език , но всеки от тях трябва да е придружен от заверен превод , направен от официално заклет преводач в България или в друга страна от ЕС , Исландия , Лихтенщайн , Норвегия или Швейцария .

Можете да намерите официално признат преводач, като се свържете със съответния национален преводачески орган English.

Компетентен орган [постоянно пребиваване]

Министър на здравеопазването на Република България
  Министерство на здравеопазването
 Площад "Св. Неделя" № 5
  1000 София

Тел.: +359/2 9301 463
Министерство на здравеопазването на ((Република)) България ( на български)

Кога може да очаквате отговор? [постоянно пребиваване]

След като изпратите документите, органите разполагат с:

 • 1 месец — от момента на получаване на Вашето заявление — за да потвърдят получаването и да поискат допълнителни документи, ако е необходимо
 • 3 месеца за вземане на решение, след получаване на всички необходими документи.

Такси[постоянно пребиваване]

260 лева (около 130 евро) — плащат се при подаване на заявлението (към заявлението добавете документ за платена такса).

временно пребиваване

Документи [временно пребиваване]

Ако искате да работите като рехабилитатор в Българиявременно, трябва да подадете следните документи:

 • писмена декларация, съдържаща данни за наличието на валидна застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на професионалните задължения
 • документ за самоличност (копие на паспорт или лична карта)
 • документ за смяна на име
 • удостоверение (издадено преди не повече от 3 месеца) за настоящия Ви професионален статус/благонадеждност, издадено от компетентните здравни органи на страната, в която последно сте работили и пребивавали, в което се потвърждава, че:
    — притежавате законно разрешение да работите като рехабилитатор
    — разрешението да упражнявате професията рехабилитатор не е било прекратявано, изменяно в по-ниска степен или отнемано
 • копие на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация Рехабилитатор и съответните приложения към тях
 • ако професията Рехабилитатор НЕ е регулирана професия във Вашата страна на произход — доказателство, че сте работили като рехабилитатор в продължение на най-малко 2 години през последните 10 години

Ако документите , които подавате са копия , те трябва да бъдат заверени — от компетентните органи в страната на местоживеене , в консулското представителство на България или в консулското представителство на Вашата държава в България .

Всички документи — освен Вашата лична карта /паспорт и копието от удостоверението за квалификация трябва да са на български език .

Може да подадете документи на друг език , но всеки от тях трябва да е придружен от заверен превод , направен от официално заклет преводач в България или в друга страна от ЕС , Исландия , Лихтенщайн , Норвегия или Швейцария .

Може да намерите официално признат преводач като се свържете със съответния национален преводачески орган English.

Компетентен орган [временно пребиваване]

Министър на здравеопазването на Република България
  Министерство на здравеопазването
 Площад "Св. Неделя" № 5
  1000 София

Тел.: +359/2 9301 463
Министерство на здравеопазването на Република България ( на български)

Кога може да очаквате отговор? [временно пребиваване]

След като изпратите документите, органите разполагат с:

 • 1 месец да потвърдят получаването и да поискат допълнителни документи, ако е необходимо.
 • 3 месеца за вземане на решение, след получаване на всички необходими документи.

Такси [временно пребиваване]

260 лева (около 130 евро) — плащат се при подаване на заявлението (към заявлението добавете документ за платена такса).

Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети

  Потърсете помощ и съвети