Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 28/04/2016

– Ελλάδα – Φυσιοθεραπευτής

Ποιά είναι η δική σας περίπτωση;
Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε χώρα

Κοινά δικαιώματα σε όλες τις χώρες της ΕΕ


* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Μόνον αν θέλετε να εργαστείτε στο εξωτερικό, όχι για σπουδές.

Αν αποκτήσατε τα επαγγελματικά σας προσόντα εκτός της ΕΕ, θα πρέπει να ενημερωθείτε από την αρμόδια αρχή αν χρειάζεται να κάνετε αίτηση για αναγνώριση του τίτλου σας.

μόνιμη διαμονή

Έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε [μόνιμη διαμονή]

Αν επιθυμείτε να εργαστείτε ως φυσιοθεραπευτής στην Ελλάδα σε μόνιμη βάση, θα πρέπει να υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα:

 • συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση msw8 - 46 KB [46 KB]
 • επικυρωμένη φωτοτυπία εθνικής αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • αντίγραφο διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου επίσημου τίτλου σπουδών
 • πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή ισοδύναμο έγγραφο από το πανεπιστήμιο ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα που απένειμε το συγκεκριμένο δίπλωμα, πιστοποιητικό ή επίσημο τίτλο. Θα πρέπει να απαριθμεί όλα τα διδαχθέντα μαθήματα, ανά έτος σπουδών Αν παρακολουθήσατε περισσότερα του ενός ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα πρέπει να υποβάλετε το δίπλωμα (ή σχετική βεβαίωση) καθώς και το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για καθένα από αυτά
 • πιστοποιητικό ή ισοδύναμο έγγραφο που σας επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλματος, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της χώρας αδειοδότησης (άδεια / εγγραφή σε μητρώο / πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος)
 • εφόσον το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας όπου αποκτήσατε τα επαγγελματικά σας προσόντα, που να βεβαιώνει ότι τα προσόντα σας αυτά πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 1 (ε) της οδηγίας EΚ/2005/36 (για επαγγελματικά προσόντα που αποκτώνται στην ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία) και συνεπώς μπορείτε να ασκήσετε το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή στη χώρα προέλευσής σας
 • αν ούτε το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή ούτε η αντίστοιχη εκπαίδευση είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα στη χώρα προέλευσής σας, απόδειξη ότι έχετε εργαστεί ως φυσιοθεραπευτής για 2 τουλάχιστον χρόνια εντός της τελευταίας δεκαετίας - προσκομίστε αντίγραφα εγγράφων κοινωνικής ασφάλισης
 • αν ο τίτλος σπουδών σας αποκτήθηκε από χώρα εκτός της ΕΕ, θα πρέπει να προσκομίσετε έγγραφα από την αρμόδια αρχή της χώρας της ΕΕ που σας χορήγησε την άδεια άσκησης επαγγέλματος, τα οποία να δείχνουν ότι:

    1. ο ακαδημαϊκός σας τίτλος έχει αναγνωριστεί στη συγκεκριμένη   χώρα
    2. έχετε λάβει άδεια άσκησης του επαγγέλματός σας σ' αυτήν
    3. έχετε 3ετή επαγγελματική εμπειρία σ' αυτήν (προσκομίστε αντίγραφα εγγράφων κοινωνικής ασφάλισης).

Αν τα έγγραφα που υποβάλλετε είναι αντίγραφα , θα πρέπει να είναι επικυρωμένα – από τις αρμόδιες αρχές της χώρας σας ή της Ελλάδας .

Όλα τα έγγραφα πρέπει να μεταφραστούν στα ελληνικά . Οι μεταφράσεις πρέπει να είναι επικυρωμένες και να έχουν γίνει από επίσημα αναγνωρισμένο μεταφραστή της Ελλάδας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ , της Ισλανδίας , του Λιχτενστάιν , της Νορβηγίας ή της Ελβετίας .

Για να βρείτε έναν επίσημα αναγνωρισμένο μεταφραστή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια εθνική μεταφραστική υπηρεσία English .

Αρμόδια αρχή [μόνιμη διαμονή]

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
A. Παπανδρέου, 37
EΛ- 151 80 Μαρούσι
Tηλ.:   +30 210 344 3167 / 3169 / 2486 / 2487
Φαξ: +30 210 344 3158
Ηλ. διεύθυνση: srpq@minedu.gov.gr
Ιστότοπος

Πότε θα λάβετε απάντηση [μόνιμη διαμονή]

Από τη στιγμή που θα αποστείλετε τα σχετικά έγγραφα, οι αρχές έχουν:

 • 1 μήνα (από τη στιγμή που θα παραλάβουν την αίτηση) για να βεβαιώσουν την παραλαβή της και να ζητήσουν τυχόν άλλα δικαιολογητικά
 • 4 μήνες για να λάβουν τη σχετική απόφαση (από τη στιγμή που θα έχουν στην κατοχή τους την πλήρη αίτηση).

Κόστος [μόνιμη διαμονή]

100 ευρώ, καταβλητέα σε οποιαδήποτε ελληνική εφορία (Δ.Ο.Υ.).

προσωρινή διαμονή

Έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε [προσωρινή διαμονή]

Αν επιθυμείτε να εργαστείτε ως φυσιοθεραπευτής στην Ελλάδα σε προσωρινή ή περιστασιακή βάση, θα πρέπει να υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα:

 • συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση
 • φωτοτυπία εθνικής αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • αντίγραφο διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου επίσημου τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης
 • βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας προέλευσής σας (ή της χώρας εγκατάστασης) ότι είστε νόμιμα εγκατεστημένος ως φυσιοθεραπευτής εκεί και ότι δεν σας έχει απαγορευτεί η άσκηση του επαγγέλματος, έστω και προσωρινά, κατά τη στιγμή της έκδοσης της βεβαίωσης
 • αν ούτε το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή ούτε η αντίστοιχη εκπαίδευση είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα στη χώρα προέλευσής σας, απόδειξη ότι έχετε εργαστεί ως φυσιοθεραπευτής για 2 τουλάχιστον χρόνια εντός της τελευταίας δεκαετίας - προσκομίστε αντίγραφα εγγράφων κοινωνικής ασφάλισης

Τη δήλωση αυτή πρέπει να την υποβάλλετε εκ νέου κάθε χρόνο . Ωστόσο , όσον αφορά όλα τα άλλα έγγραφα , αρκεί να τα υποβάλετε με την αρχική σας δήλωση - εκτός αν υπήρξαν αλλαγές στην προσωπική ή επαγγελματική σας κατάσταση .

Αν τα έγγραφα που υποβάλλετε είναι αντίγραφα , θα πρέπει να επικυρωθούν – από τις αρμόδιες αρχές της χώρας σας ή της Ελλάδας . Όλα τα έγγραφα πρέπει να μεταφραστούν στα ελληνικά . Οι μεταφράσεις πρέπει να είναι επικυρωμένες και να έχουν γίνει από επίσημα αναγνωρισμένο μεταφραστή της Ελλάδας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ , της Ισλανδίας , του Λιχτενστάιν , της Νορβηγίας ή της Ελβετίας .

Για να βρείτε έναν επίσημα αναγνωρισμένο μεταφραστή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια εθνική μεταφραστική υπηρεσία English .

Αρμόδια αρχή [προσωρινή διαμονή]

Περιφέρειες - Τμήματα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας

Κατάλογος excel8book [42 KB] English

Πότε θα λάβετε απάντηση [προσωρινή διαμονή]

Από τη στιγμή που θα αποστείλετε τα σχετικά έγγραφα, οι αρχές έχουν:

 • 1 μήνα (από τη στιγμή που θα παραλάβουν την αίτηση) για να βεβαιώσουν την παραλαβή της και να σας πληροφορήσουν τα εξής:

             - κατά πόσον τα προσόντα σας υπόκεινται σε έλεγχο
             - κατά πόσον απαιτούνται και άλλα δικαιολογητικά
             - αν είναι πιθανό να καθυστερήσει η απόφασή τους, και γιατί.

 • 2 μήνες για να λάβουν τη σχετική απόφαση (από τη στιγμή που θα έχουν στην κατοχή τους την πλήρη αίτηση).

Κόστος [προσωρινή διαμονή]

Δωρεάν.

Ωστόσο, αν πρέπει να περάσετε κάποιες εξετάσεις – σε αντιστάθμισμα τυχόν ελλείψεων όσον αφορά την επαγγελματική σας εμπειρία με βάση τις ελληνικές απαιτήσεις – θα πρέπει να καταβάλετε τα σχετικά τέλη (τα ίδια με αυτά που καταβάλλουν οι Έλληνες υπήκοοι).

Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;
  Απευθυνθείτε στις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές