Navigatsioonitee

Kas teate oma õigusi ELis? Meie viktoriini abil saate oma teadmised proovile panna.

Ajakohastatud : 04/05/2015

vehicles

Liikluskindlustuskaitse välismaal

Õnnetus juhtus minu süül

Pidage meeles, et hädaolukorras valige 112, mis toimib kõikjal ELis. See kõne päästeteenistusele on tasuta mis tahes mobiil- või tavatelefonilt helistades. English

Liiklusõnnetusest teatamine

Täidke Euroopa liiklusõnnetuse vorm. Asjaomane standarddokument, mis on identne enamikes ELi liikmesriikides, aitab teil jäädvustada faktid ning muudab nõude rahuldamise lihtsamaks.

Endale ja teistele tekitatud vigastused

Teie koduriigi kindlustus kehtib alati, kui vigastate kedagi teist (kolmandatele isikutele tekitatud kahju) mis tahes ELi liikmesriigis.

Muud liiki kahju, nt teie endi saadud vigastused, tulekahju ning vargus jne, mis saadi välismaal viibimise ajal, ei kuulu aga tavapäraselt kindlustuspoliisi reguleerimisalasse.

Nende kohta küsige teavet oma kindlustusandjalt enne riigist lahkumist.

Teie vastutuskindlustuse poliis hõlmab kõiki reisijaid, kes viibivad teie sõidukis, v.a sõidukijuhti. Enamikes ELi liikmesriikides võite sõidukijuhile hankida täiendava kindlustuskaitse.

Kahju - summad

Teie kindlustuskaitse suuruseks on teie kindlustuslepingus sätestatud summad.

ELi õigusega on tagatud minimaalne vastutuskindlustus. Kui satute teises ELi liikmesriigis liiklusõnnetusse, on teil kindlustuskaitse vähemalt järgmiste summade ulatuses:

isikukahju puhul:

  • 1 000 000 eurot kannatanu kohta või
  • 5 000 000 nõude kohta (olenemata kannatanute arvust);

varakahju puhul:

  • 1 000 000 nõude kohta (olenemata kannatanute arvust).

Kui teie kindlustuspoliis on sõlmitud riigis, kus kohaldatakse suuremat vastutuskindlustust kui ELi miinimum, siis on teie kindlustuskaitse kõikjal ELis just nii suur.

Kui tegelik kahju ületab piirmäära riigis, kus liiklusõnnetus juhtus, ning teie kindlustuspoliisiga ei ole suuremat kaitset ette nähtud, siis peate vahe kinni maksma.

Rohkem teavet liiklusõnnetusi ja hüvitissummasid käsitlevate riiklike seaduste kohta:

Valige riik

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Võiksite uurida, kas teie kindlustusandja pakub piiramatut vastutuskindlustustust, eelkõige isikukahju puhul.

ELi õigusega on tagatud, et teie puhul peab kehtima suurima määraga vastutuskindlustus - tutvuge näitega allpool.

Näidisjuhtum

Kuidas ELi õigus tagab teile suurima vastutuskindlustuse määra

Teie koduriik kohaldab varakahju suhtes kehtestatud väikseimat ELi vastutuskindlustust ehk 1 000 000 eurot. Põhjustate liiklusõnnetuse teises liikmesriigis, kus väikseim vastutuskindlustus on 1 200 000 eurot. Varakahju suuruseks on aga hinnatud 1 100 000 eurot, mis on 100 000 eurot rohkem kui teie koduriigis kohaldatav summa.

Isegi kui te ei ole oma kindlustusandjaga suuremas summas kokku leppinud, on teie kindlustuskaitse suuruseks 1 100 000 eurot, sest ELi õiguse kohaselt kehtib kõige soodsam kaitse. Kõnealusel juhul on selleks kaitse riigis, kus liiklusõnnetus juhtus.

Õnnetus ei juhtunud minu süül

Pidage meeles, et hädaolukorras valige 112, mis toimib kõikjal ELis. See kõne päästeteenistusele on tasuta mis tahes mobiil- või tavatelefonilt helistades. English

Kindlustusnõude esitamine välismaal

Võite oma nõude esitada liiklusõnnetuse põhjustanud isiku kindlustusettevõtjale français English .

Kindlustusnõude esitamine pärast kodumaale tagasipöördumist

Teil on kaks võimalust:

Näidisjuhtum

Uurige, kus on kõige lihtsam oma nõuet esitada

Ignacio on hispaanlane, kes sai Saksamaal reisides autoõnnetuses kannatada. Kuna Ignacio ei räägi saksa keelt, oli tal Saksamaal keerukas oma nõuet esitada.

Ta otsustas oma nõude esitada Hispaania riiklikule hüvitusorganile pärast sinna tagasipöördumist ning vältida seeläbi keeleprobleemi.

Avalikud arutelud
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Saage abi ja nõuandeid

Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.