Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn

Potrebné cestovné doklady

Aktualizované : 17/09/2013

Občania EÚ

Ako občan EÚ sa pri cestovaní z jedného štátu schengenského priestoru do druhého nemusíte na hraniciach preukazovať svojím občianskym preukazom ani pasom.

Schengenský priestor, v ktorom nie sú hraničné kontroly, tvoria:

Rakúsko

Maďarsko

Nórsko

Belgicko

Island

Poľsko

Česká republika

Taliansko

Portugalsko

Dánsko

Lotyšsko

Slovenská republika

Estónsko

Lichtenštajnsko

Slovinsko

Fínsko

Litva

Španielsko

Francúzsko

Luxembursko

Švédsko

Nemecko

Malta

Švajčiarsko

Grécko

Holandsko

Pri cestách do Bulharska, na Cyprus, do Chorvátska, Írska, Rumunska a Spojeného kráľovstva a späť však na hraniciach naďalej musíte predložiť platný preukaz totožnosti alebo pas. Tieto krajiny, hoci sú členmi EÚ, nepatria do schengenského priestoru bez hraničných kontrol. Pred cestou si preverte, aké dokumenty potrebujete na vycestovanie zo svojej krajiny a na vstup do krajiny EÚ mimo schengenského priestoru, ktorú plánujete navštíviť.

Aj keď vnútri schengenského priestoru nepotrebujete pas, naďalej vám odporúčame, aby ste vždy mali so sebou svoj preukaz totožnosti alebo pas, ktoré slúžia na preukázanie totožnosti (napríklad, ak vás zastaví policajná hliadka, pri nástupe do lietadla atď.).

Vodičské preukazy, poštové, bankové a daňové karty sa nepovažujú za cestovný doklad, a teda nepostačujú na preukázanie totožnosti.

Možné komplikácie:

  • stratili ste pas, alebo vám ho odcudzili?
  • zistili ste, že vám počas cesty vypršala platnosť cestovného dokladu?

V každom prípade na základe právnych predpisov EÚ môžete cestovať iba, ak máte platný preukaz totožnosti alebo pas. Krajiny EÚ však zaviedli systém, ktorý vám aj v týchto prípadoch poskytne pomocnú ruku.

Podmienky takejto pomoci a postupy sa medzi krajinami líšia. Ak ste v EÚ, najskôr by ste sa mali obrátiť na konzulát alebo veľvyslanectvo svojej krajiny. V prípade podobných problémov mimo EÚ, kde vaša krajina nemá konzulát ani veľvyslanectvo, máte právo na konzulárnu ochranu od ktorejkoľvek inej krajiny EÚ.

Dokumenty pre maloletých

Okrem povinnosti mať vlastný pas alebo preukaz totožnosti, každé dieťa, ktoré cestuje:

  • bez sprievodu alebo
  • s dospelou osobou, ktorá nie je jeho zákonným zástupcom alebo
  • len s jedným z rodičov,

môže potrebovať osobitný (úradný) dokument, ktorý ho oprávňuje cestovať bez rodičov, dokument podpísaný rodičmi, poprípade druhým rodičom alebo zákonným zástupcom.

Informujte sa na miestnom veľvyslanectve/konzuláte krajiny, kam má vaše dieťa vycestovať, aké doklady sa vyžadujú.

Príklad

Švéd Lars si na dovolenku do Španielska vzal svoju bankovú identifikačnú kartu, ktorá sa vo Švédsku považuje za doklad totožnosti.

Lars by však mohol mať problémy, ak by ho španielske orgány požiadali o preukázanie totožnosti, pretože za platné cestovné doklady považujú len národné preukazy totožnosti a pasy vydávané orgánmi Švédska.

Platný preukaz totožnosti/pas vo vašej krajine

Zamietnutie vstupu

Vo veľmi výnimočných prípadoch vám alebo vašim rodinným príslušníkom môže jeden zo štátov EÚ zamietnuť vstup na svoje územie z dôvodu verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

Ak vám bol zamietnutý vstup, musia príslušné orgány dokázať, že vy alebo vaši rodinní príslušníci predstavujete skutočnú, existujúcu a dostatočne vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o zamietnutí vstupu vám musia poskytnúť v písomnej forme a musia v ňom byť uvedené všetky dôvody, ako aj spôsob a termín podania opravného prostriedku.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi

Footnote

alebo občan Islandu, Lichtenštajnska a Nórska

Retour au texte en cours.

povinné pre občanov Švédska

Retour au texte en cours.