Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 12/04/2017

Cestovné doklady občanov EÚ

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti:

Ako občan EÚ sa pri cestovaní z jedného štátu schengenského priestoru do druhého nemusíte na hraniciach preukazovať svojím občianskym preukazom ani pasom.

Aj keď vnútri schengenského priestoru English nepotrebujete pas, naďalej vám odporúčame, aby ste vždy mali so sebou svoj občiansky preukaz alebo pas, ktoré slúžia na preukázanie totožnosti (napríklad, ak vás zastaví policajná hliadka, pri nástupe do lietadla atď.). Schengenské krajiny EÚ môžu prijať vnútroštátne pravidlá, na základe ktorých musíte mať pri sebe potvrdenia a doklady, ak ste sa na ich území.

Vodičské preukazy, poštové, bankové a daňové karty sa nepovažujú za platný cestovný doklad alebo doklad totožnosti, a teda nepostačujú na preukázanie totožnosti.

V súlade so schengenskými pravidlami môže členský štát za výnimočných okolností obnoviť dočasné hraničné kontroly, ak má podozrenie z ohrozenia verejného poriadku alebo národnej bezpečnosti.

Podrobnejšie informácie English a zoznam krajín, ktoré dočasne obnovili hraničné kontroly.  Uistite sa, že máte so sebou preukaz totožnosti alebo cestovný pas, keď cestujete do týchto krajín.  Takisto treba mať na pamäti, že aj za normálnych okolností vás môžu požiadať, aby ste predložili jeden z týchto dokumentov.

Schengenský priestor, v ktorom nie sú hraničné kontroly, tvoria:

Rakúsko

Maďarsko

Nórsko

Belgicko

Island

Poľsko

Česká republika

Taliansko

Portugalsko

Dánsko

Lotyšsko

Slovensko

Estónsko

Lichtenštajnsko

Slovinsko

Fínsko

Litva

Španielsko

Francúzsko

Luxembursko

Švédsko

Nemecko

Malta

Švajčiarsko

Grécko

Holandsko

 

Pri cestách do Bulharska, na Cyprus, do Chorvátska, Írska, Rumunska a Spojeného kráľovstva a späť však na hraniciach naďalej musíte predložiť platný občiansky preukaz alebo pas. Tieto krajiny, hoci sú členmi EÚ, nepatria do schengenského priestoru bez hraničných kontrol. Pred cestou si preverte, aké doklady potrebujete na vycestovanie zo svojej krajiny a na vstup do krajiny EÚ mimo schengenského priestoru, ktorú plánujete navštíviť.

 

Príklad

Švéd Lars si na dovolenku do Španielska vzal svoju bankovú kartu, ktorá sa vo Švédsku považuje za doklad totožnosti.

Lars by však mohol mať problémy, ak by ho španielske orgány požiadali o preukázanie totožnosti, pretože za platné cestovné doklady považujú len národné preukazy totožnosti a pasy vydávané orgánmi Švédska.

Cestovné dokumenty vo vašej krajine English

Neplatný alebo stratený cestovný pas

Podľa pravidiel EÚ musia mať všetci cestujúci (vrátane detí) so sebou platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.

Avšak, ak ste:

 • stratili cestovný pas, alebo vám ho odcudzili,
 • zistili, že vám vypršala jeho platnosť,

krajiny EÚ zaviedli systém, ktorý vám aj v týchto prípadoch pomôže.

Je však vecou každého členského štátu, aby rozhodol, či a/alebo kedy umožní občanom EÚ vstup na svoje územie alebo opustenie svojho územia bez platného cestovného dokladu.

Prečítajte si platné pravidlá a informácie (ak sú dostupné) a/alebo navštívte webové lokality príslušných orgánov krajiny, do alebo z ktorej cestujete :

Výber štátu

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Európska komisia nezodpovedá za obsah externých webových sídel.

Keďže neexistujú pravidlá EÚ, ktoré upravujú cestovanie bez platných cestovných dokladov, podmienky a postupy sa odlišujú v jednotlivých krajinách (a môžu sa meniť bez upozornenia). Ak ste sa už vydali na cestu a:

 • ste v EÚ, najskôr by ste sa mali obrátiť na konzulát alebo veľvyslanectvo svojej krajiny;
 • ak ste mimo EÚ, kde vaša krajina nemá konzulát ani veľvyslanectvo, máte právo na konzulárnu ochranu English od ktorejkoľvek inej krajiny EÚ.

Majte na pamäti, že aj keď je v niektorých krajinách povolené opustiť alebo vstúpiť na ich územie bez platného cestovného dokladu, je možné, že ho budete stále potrebovať v krajinách, cez ktoré prechádzate.

Doklady pre maloletých

Okrem povinnosti mať vlastný pas alebo občiansky preukaz, každé dieťa, ktoré cestuje:

 • bez sprievodu alebo
 • s dospelou osobou, ktorá nie je jeho zákonným zástupcom alebo
 • len s jedným z rodičov,

môže potrebovať osobitný (úradný) dokument, ktorý ho oprávňuje cestovať bez rodičov, podpísaný rodičmi, poprípade druhým rodičom alebo zákonným zástupcom.

Neexistujú nijaké pravidlá EÚ, ktoré by upravovali túto oblasť, a každá krajina EÚ rozhoduje o tom, či bude alebo nebude vyžadovať takéto dokumenty. Pred tým, ako dieťa vycestuje, si overte požiadavky krajiny, do alebo z ktorej cestujete:

Výber štátu

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Európska komisia nezodpovedá za obsah externých webových lokalít.

Majte na pamäti, že aj keď niektorá krajina nevyžaduje, aby maloleté osoby mali takéto povolenie na opustenie alebo vstup na jej územie, ostatné krajiny, cez ktoré prechádzajú, ich môžu požiadať, aby sa ním preukázali.

Odporúča sa, aby ste si pri cestovaní lietadlom vopred overili požiadavky leteckej spoločnosti, keďže mnohé spoločnosti si vyžadujú takéto povolenia a na tento účel používajú svoje vlastné formuláre.

Vzhľadom na to, že každá krajina môže zmeniť svoje pravidlá bez upozornenia, overte si ich u konkrétnych orgánov alebo na príslušnom veľvyslanectve alebo konzuláte.

Pozri tiež: Zákonné cestovanie s deťmi do zahraničia

Zamietnutie vstupu

Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže krajina EÚ zamietnuť vstup vám alebo vašim rodinným príslušníkom z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

Ak vám bol zamietnutý vstup, musia príslušné orgány dokázať, že vy alebo vaši rodinní príslušníci predstavujete skutočnú, existujúcu a dostatočne vážnu hrozbu.

Rozhodnutie vám musia dať v písomnej forme a musia v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a dokedy sa voči nemu môžete odvolať.

Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo