Navigačný riadok

Aktualizované : 25/11/2014

travel

Občania EÚ

Ako občan EÚ sa pri cestovaní z jedného štátu schengenského priestoru do druhého nemusíte na hraniciach preukazovať svojím občianskym preukazom ani pasom.

Aj keď vnútri schengenského priestoru nepotrebujete pas, naďalej vám odporúčame, aby ste vždy mali so sebou svoj občiansky preukaz alebo pas, ktoré slúžia na preukázanie totožnosti (napríklad, ak vás zastaví policajná hliadka, pri nástupe do lietadla atď.). Schengenské krajiny EÚ môžu prijať vnútroštátne pravidlá, na základe ktorých musíte mať pri sebe potvrdenia a doklady, ak ste sa na ich území.

Vodičské preukazy, poštové, bankové a daňové karty sa nepovažujú za platný cestovný doklad alebo doklad totožnosti, a teda nepostačujú na preukázanie totožnosti.

Schengenský priestor, v ktorom nie sú hraničné kontroly, tvoria:

Rakúsko

Maďarsko

Nórsko

Belgicko

Island

Poľsko

Česká republika

Taliansko

Portugalsko

Dánsko

Lotyšsko

Slovensko

Estónsko

Lichtenštajnsko

Slovinsko

Fínsko

Litva

Španielsko

Francúzsko

Luxembursko

Švédsko

Nemecko

Malta

Švajčiarsko

Grécko

Holandsko

 

Pri cestách do Bulharska, na Cyprus, do Chorvátska, Írska, Rumunska a Spojeného kráľovstva a späť však na hraniciach naďalej musíte predložiť platný občiansky preukaz alebo pas. Tieto krajiny, hoci sú členmi EÚ, nepatria do schengenského priestoru bez hraničných kontrol. Pred cestou si preverte, aké doklady potrebujete na vycestovanie zo svojej krajiny a na vstup do krajiny EÚ mimo schengenského priestoru, ktorú plánujete navštíviť.

Možné komplikácie:

 

  • stratili ste cestovný pas, alebo vám ho odcudzili?
  • zistili ste, že vám počas cesty vypršala jeho platnosť?

V každom prípade na základe právnych predpisov EÚ môžete cestovať, iba ak máte platný občiansky preukaz alebo pas. Krajiny EÚ však zaviedli systém, ktorý vám aj v týchto prípadoch poskytne pomocnú ruku.

Podmienky takejto pomoci a postupy sa medzi krajinami líšia. Ak ste v EÚ, najskôr by ste sa mali obrátiť na konzulát alebo veľvyslanectvo svojej krajiny. V prípade podobných problémov mimo EÚ, kde vaša krajina nemá konzulát ani veľvyslanectvo, máte právo na konzulárnu ochranu od ktorejkoľvek inej krajiny EÚ.

Doklady pre maloletých

Okrem povinnosti mať vlastný pas alebo občiansky preukaz, každé dieťa, ktoré cestuje:

  • bez sprievodu alebo
  • s dospelou osobou, ktorá nie je jeho zákonným zástupcom alebo
  • len s jedným z rodičov,

môže potrebovať osobitný (úradný) dokument, ktorý ho oprávňuje cestovať bez rodičov, podpísaný rodičmi, poprípade druhým rodičom alebo zákonným zástupcom.

Informujte sa na miestnom veľvyslanectve/konzuláte krajiny, do ktorej má vaše dieťa vycestovať, aké doklady sa vyžadujú.

Príklad

Švéd Lars si na dovolenku do Španielska vzal svoj bankový identifikačný preukaz, ktorý sa vo Švédsku považuje za doklad totožnosti.

Lars by však mohol mať problémy, ak by ho španielske orgány požiadali o preukázanie totožnosti, pretože za platné cestovné doklady považujú len národné preukazy totožnosti a pasy vydávané orgánmi Švédska.

Cestovné dokumenty vo vašej krajine

Zamietnutie vstupu

Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže krajina EÚ odmietnuť vstup vám alebo vašim rodinným príslušníkom z dôvodov „verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia“.

Ak vám bol zamietnutý vstup, musia príslušné orgány dokázať, že vy alebo vaši rodinní príslušníci predstavujete skutočnú, existujúcu a dostatočne vážnu hrozbu.

Rozhodnutie vám musia dať v písomnej forme a musia v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a dokedy sa voči nemu môžete odvolať.

Pomoc a poradenstvo

Footnote

alebo občan Islandu, Lichtenštajnska a Nórska

Retour au texte en cours.

povinné pre občanov Švédska

Retour au texte en cours.