Navigačný riadok

Aktualizované : 06/10/2014

living-abroad

Právo pracovníkov a dôchodcov na pobyt

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Ako občan EÚ máte právo zdržiavať sa v inom členskom štáte EÚ. V prípade, že váš pobyt neprekročí 3 mesiace, musíte mať len platný preukaz totožnosti alebo pas.

V mnohých členských štátoch EÚ sa vyžaduje, aby ste svoj preukaz totožnosti alebo pas mali stále pri sebe.

Ak si svoje osobné doklady necháte doma, môžete v týchto štátoch dostať pokutu alebo byť dočasne zaistený, nemôžu vás však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

Preverte si, či máte vo vašej hostiteľskej krajine povinnosť vždy mať so sebou občiansky preukaz alebo pas:

Výber štátu

Výber štátu

Spoločné práva vo všetkých členských štátoch EÚ


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Ohlasovanie prítomnosti

V niektorých štátoch EÚ sa vyžaduje, aby ste v primeranom čase po príchode ohlásili svoju prítomnosť. Za porušenie tejto povinnosti vás môžu sankcionovať, napr. udeliť pokutu.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas vášho pobytu by s vami mali zaobchádzať rovnako ako s občanmi daného štátu, hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Aj v prípade, že sa v zahraničí zdržiavate ako turisti, nemali by ste napríklad platiť vyššie vstupné do múzeí alebo viac za cestovné lístky.

Výnimka: v prípade dôchodcov sa členské štáty EÚ môžu rozhodnúť neposkytovať im a ich rodinným príslušníkom sociálnu pomoc počas prvých 3 mesiacov pobytu na území štátu.

Vyhostenie

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o vašom vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, jeho orgány však musia vedieť preukázať, že predstavujete vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu. Musia sa v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a dokedy sa voči nemu môžete odvolať.

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Pracovníci

Máte právo bývať v ktoromkoľvek štáte EÚ, kde pracujete, pôsobíte ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo kam ste boli vyslaný .

Strata pracovného miesta

Ak prídete o prácu v zahraničí, kde žijete, môžete si zachovať svoje právo pracovať a zdržiavať sa v tomto štáte, ak ste:

 • dočasne práceneschopný v dôsledku choroby alebo úrazu;
 • riadne zaevidovaný ako uchádzač o zamestnanie na príslušnom úrade práce po tom, čo ste sa stali nedobrovoľne nezamestnaný po
  • zamestnaní v trvaní viac ako jeden rok (ak išlo o zmluvu na neurčité obdobie);
     alebo
  • zamestnaní kratšom ako jeden rok (v takomto prípade si zachováte právo na rovnaké zaobchádzanie ako s občanmi dotknutého štátu minimálne počas obdobia ďalších 6 mesiacov);
 • začali odbornú prípravu (pokiaľ nie ste nedobrovoľne nezamestnaný, vzdelávanie musí súvisieť s predchádzajúcim zamestnaním).

Dôchodcovia

Dôchodcovia môžu žiť v ktoromkoľvek štáte EÚ, ak majú:

 • komplexné krytie nemocenského poistenia v hostiteľskom členskom štáte;
 • dostatočný príjem (z akéhokoľvek zdroja) na svoju obživu a pobyt, aby neboli odkázaní na sociálnu pomoc.

Ak ste dôchodca, vnútroštátne orgány nemôžu požadovať, aby váš príjem bol vyšší ako minimálny dôchodok sociálneho zabezpečenia vyplácaný hostiteľským členským štátom.

Registrácia

Počas prvých 3 mesiacov pobytu v novom členskom štáte od vás nemôžu požadovať, aby ste sa zaregistrovali (aby ste získali dokument osvedčujúci právo na pobyt), ale môžete to spraviť dobrovoľne.

Po troch mesiacoch v novom štáte sa od vás môže požadovať, aby ste sa zaregistrovali na príslušnom orgáne (zvyčajne oddelenie cudzineckej polície).

Informácie o registrácii vášho pobytu v zahraničí .

Rovnaké zaobchádzanie

Počas svojho pobytu v novom štáte by s vami mali zaobchádzať rovnako ako s občanmi daného štátu, hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

V inom členskom štáte EÚ sa môžete zdržiavať kým spĺňate podmienky na pobyt. Ak ich prestanete spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby ste opustili krajinu.

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o vašom vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jeho orgány vedia preukázať, že predstavujete vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť na opustenie územia vám musia doručiť v písomnej forme. Rozhodnutie musí obsahovať dôvody a spôsob, ako a dokedy sa voči nemu môžete odvolať.

Trvalý pobyt

Ak ste sa legálne zdržiavali v inom členskom štáte EÚ nepretržite počas obdobia 5 rokov ako zamestnanec, dôchodca alebo samostatne zárobkovo činná osoba, automaticky v tomto štáte získavate právo trvalého pobytu. Znamená to, že v tomto štáte môžete zostať tak dlho, ako chcete.

Na nepretržitosť vášho pobytu nemá vplyv:

 • dočasná neprítomnosť (menej ako 6 mesiacov v roku);
 • neprítomnosť dlhšieho trvania v dôsledku povinnej vojenskej služby;
 • jedna neprítomnosť v maximálnej dĺžke 12 za sebou nasledujúcich mesiacov spôsobená vážnymi dôvodmi, ako sú napríklad tehotenstvo a pôrod, vážne ochorenie, štúdium, odborné vzdelávanie alebo vyslanie do inej krajiny.

Svoje právo trvalého pobytu môžete stratiť, ak sa zdržiavate mimo hostiteľského štátu dlhšie ako 2 po sebe idúce roky.

Bývalí zamestnanci a bývalé samostatne zárobkovo činné osoby

Právo trvalého pobytu môžete nadobudnúť aj pred uplynutím 5 rokov nepretržitého pobytu, ak ste prestali pracovať z týchto dôvodov:

 • odchod na dôchodok, ak ste v dotknutom štáte pracovali aspoň počas predchádzajúcich 12 mesiacov alebo ste tam žili nepretržite dlhšie ako 3 roky;
 • trvalá práceneschopnosť, ak ste sa v dotknutom členskom štáte nepretržite zdržiavali viac ako 2 roky;
 • trvalá práceneschopnosť, ak je dôsledkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania a ak máte v jej dôsledku nárok na príspevok splatný inštitúciou v dotknutom štáte - v tomto prípade sa vôbec neuplatňuje podmienka týkajúca sa dĺžky pobytu.

Doklad potvrdzujúci trvalý pobyt

Informácie o tom ako získať doklad o trvalom pobyte, ktorý vám zabezpečí právo na ničím nepodmienený pobyt.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas vášho trvalého pobytu v inom členskom štáte máte nárok na rovnaké práva, dávky a výhody ako občania tohto štátu.

Vyhostenie

Ak sa preukáže, že predstavujete vážnu hrozbu pre verejný poriadok alebo verejnú bezpečnosť, môže štát, v ktorom žijete, výnimočne rozhodnúť o vašom vyhostení.

Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu. Musia sa v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a dokedy sa voči nemu môžete odvolať.

Pomoc a poradenstvo

Footnote

alebo občan Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.