Cesta

Aktualizováno : 05/04/2016

living-abroad

Právo k pobytu pracujících a důchodců

Pobyt v zahraničí nepřesahující 3 měsíce

Jako občan EU máte právo pobývat v kterékoli jiné zemi EU. Pokud na jejím území hodláte setrvat kratší dobu než 3 měsíce, potřebujete mít pouze platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas.

V mnoha zemích Unie však máte povinnost nosit jeden z těchto dokladů vždy při sobě.

Pokud tento požadavek nedodržíte, může vám být udělena pokuta nebo vás místní orgány mohou dočasně zadržet. Za tento přestupek však nesmíte být vyhoštěni.

Informace o tom, zda musíte mít v hostitelské zemi vždy u sebe průkaz totožnosti nebo cestovní pas, najdete v následujícím přehledu:

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Nahlášení přítomnosti na území

V některých členských státech budete mít povinnost nahlásit svou přítomnost, a to během určité doby po vstupu na území dané země. Jestliže tak neučiníte, hrozí vám sankce, zpravidla finanční. 

Vyhoštění

Ve výjimečných případech se mohou orgány hostitelské země rozhodnout vás ze země vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti či veřejného zdraví. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete závažnou hrozbu.

Toto rozhodnutí vám musí být sděleno písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Pobyt v zahraničí delší 3 měsíců

Pracující

Máte právo pobývat v jakékoli zemi EU, pokud zde pracujete, vykonáváte samostatně výdělečnou činnost nebo vás tam vyslal váš zaměstnavatel.

Ztráta zaměstnání

Pokud v jiné zemi EU přijdete o práci, nezanikne vám právo zde i nadále žít a pracovat, pokud:

 • jste v důsledku nemoci či nehody dočasně neschopný vykonávat výdělečnou činnost
 • jste v seznamu uchazečů o zaměstnání na příslušném veden jako nedobrovolně nezaměstnaný a pokud
  • jste byl předtím zaměstnán déle než 1 rok na smlouvu na dobu neurčitou nebo
  • jste byl předtím zaměstnán méně než 1 rok na dobu neurčitou (v takovém případě můžete v zemi pobývat minimálně dalších 6 měsíců za rovnocenných podmínek, jako státní příslušníci dané země)
 • jste začal navštěvovat kurz odborné přípravy (pokud nejste nedobrovolně nezaměstnaný, kurz musí mít souvislost s vaším předešlým zaměstnáním).

Důchodci

Jako důchodce máte právo pobývat v jakékoli zemi EU za předpokladu, že máte:

 • sjednané zdravotní pojištění, které vám v dané zemi pokrývá veškerá rizika
 • dostatečný příjem (starobní důchod či jiný zdroj), díky němuž nebudete muset v dané zemi žádat o dávky k pokrytí životních nákladů.

Registrace pobytu

Během prvních 3 měsíců po příjezdu do hostitelské země se registrovat nemusíte, tj. nemáte povinnost žádat o osvědčení, které stvrzuje vaše povolení k pobytu. Registrovat se ovšem můžete.

Po prvních 3 měsících v hostitelské zemi vám může vzniknout povinnost se zaregistrovat u příslušného orgánu (zpravidla se jedná o městský úřad či místní policejní stanici).

Jak se přihlásit k pobytu v zahraničí .

Výzva k opuštění území, vyhoštění

V jiné zemi EU máte právo pobývat tak dlouho, dokud splňujete podmínky opravňující k pobytu. Jakmile přestanete podmínky splňovat, vnitrostátní orgány vás mohou vyzvat k opuštění území dané země.

Ve výjimečných případech se mohou rozhodnout vás ze země vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete velmi závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění a výzva k opuštění území vám musejí být sděleny písemně. Musí v nich být uvedeny všechny důvody a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Trvalý pobyt

Pokud jste v jiné zemi EU pobýval legálně a nepřetržitě alespoň 5 let - jako zaměstnanec, důchodce či osoba samostatně výdělečně činná - máte nárok automaticky získat povolení k trvalému pobytu. To znamená, že budete moci v zemi zůstat tak dlouho, jak budete chtít.

Váš pobyt bude považován za nepřetržitý, i když se budete mimo území dané země zdržovat:

 • dočasně (tzn. méně než 6 měsíců za rok)
 • delší dobu v důsledku výkonu povinné vojenské služby
 • nepřetržitě po dobu 12 měsíců ze závažných důvodů, jako je těhotenství, porod dítěte, závažná nemoc, pracovní důvody, odborná příprava či vyslání do jiné země. Nesmí se přitom jednat o více než jednu takovou absenci za 5 let.

Povolení k trvalému pobytu můžete ztratit, pokud se budete zdržovat mimo danou zemi nepřetržitě déle než 24 měsíců.

Bývalí zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné

Povolení k trvalému pobytu můžete získat za kratší dobu, pokud jste přestali pracovat v důsledku:

 • odchodu do důchodu, přičemž jste posledních 12 měsíců pracoval v dané zemi a žijete tam nepřetržitě alespoň 3 roky
 • trvalé pracovní neschopnosti, přičemž v dané zemi žijete nepřetržitě alespoň 2 roky
 • trvalé pracovní neschopnosti způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání - v takovém případě máte právo na území dané země setrvat bez ohledu na délku vašeho dosavadního pobytu.

Doklad o trvalém pobytu

Jak získat doklad o trvalém pobytu, který vám zabezpečí právo na bezpodmínečný pobyt.

Vyhoštění

Ve výjimečných případech se mohou vnitrostátní orgány dané země rozhodnout vás vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete velmi závažnou hrozbu.

Toto rozhodnutí vám musí být sděleno písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Právní předpisy EU
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství

  nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

  Retour au texte en cours.