Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn

Pracovníci a dôchodcovia

Aktualizované : 16/10/2013

Rodinní príslušníci, ktorí nie sú občanmi EÚ

Môj manželský partner/moje deti/moji rodičia

Ďalšie informácie o právach vašich rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi EÚ a ktorí by sa chceli s vami zdržiavať vo vašom novom štáte.

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia, ktorí nie sú občanmi EÚ, vás môžu sprevádzať v inom štáte EÚ. Na pobyt kratší ako 3 mesiace budú potrebovať len platný pas a v niektorých prípadoch vstupné víza (v závislosti od krajiny, ktorej sú občanmi).

Viac o požiadavkách/výnimkách týkajúcich sa vstupných víz.

Pred odchodom si na konzuláte krajiny, do ktorej sa chystáte vycestovať, preverte, či budú vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ potrebovať vstupné víza a koľko potrvá ich vybavenie.

Ohlasovanie prítomnosti

V niektorých štátoch EÚ sa vyžaduje, aby vaši rodinní príslušníci (váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia) z krajín mimo EÚ v primeranom čase po príchode ohlásili svoju prítomnosť. Za porušenie tejto povinnosti ich môžu sankcionovať, napr. im udeliť pokutu.

Pred tým, ako vycestujete do inej krajiny, si na vnútroštátnych úradoch preverte lehoty na ohlásenie prítomnosti a relevantné podmienky.

Váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia by mali stále nosiť so sebou pas.

Ak si svoje osobné doklady nechajú doma, môžu vaši rodinní príslušníci v niektorých štátoch dostať pokutu alebo byť dočasne zaistení, nemôžu ich však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas svojho pobytu majú vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ právo, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako s občanmi daného štátu, a to hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Aj v prípade, že sa v zahraničí zdržiavajú ako turisti, nemali by napríklad platiť vyššie vstupné do múzeí alebo viac za cestovné lístky.

Výnimka: V prípade dôchodcov sa členské štáty EÚ môžu rozhodnúť neposkytovať im a ich rodinným príslušníkom sociálnu pomoc počas prvých 3 mesiacov pobytu na území daného štátu.

Vyhostenie

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o vyhostení vašich rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ na základe dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, ak jeho orgány vedia preukázať, že vaši rodinní príslušníci predstavujú vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu a musia sa v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a dokedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Pracovníci

Ak pracujete v inom členskom štáte ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo ste tam na vyslaní, váš manžel alebo vaša manželka, vaše nezaopatrené deti alebo závislí (starí) rodičia z krajín mimo EÚ sa tam môžu zdržiavať bez splnenia ďalších podmienok.

Dôchodcovia

Ak ako dôchodca žijete v inom členskom štáte, váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo vaši predkovia z krajín mimo EÚ sa tam môžu takisto zdržiavať pod podmienkou, že v tomto hostiteľskom členskom štáte máte pre seba a celú svoju rodinu:

 • dostatočné zdroje na pokrytie nákladov súvisiacich s pobytom, aby ste sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci;
 • komplexné krytie nemocenského poistenia.

Ak ste dôchodca, vnútroštátne orgány nesmú požadovať, aby váš príjem bol vyšší ako hranica, pod ktorou by ste vy a vaši príbuzní/váš partner spĺňali podmienky hostiteľského členského štátu na poskytovanie sociálnej pomoci.

Pobytový preukaz

Váš manželský partner, vaši potomkovia (vnuci, deti) alebo (starí) rodičia z krajín mimo EÚ musia v novom členskom štáte požiadať príslušné orgány o vystavenie pobytového preukazu (zvyčajne na cudzineckej polícii alebo na miestnom úrade) do 3 mesiacov od príchodu. Na získanie pobytového preukazu potrebujú:

 • platný pas;
 • vaše registračné potvrdenie ako občana EÚ alebo iný dôkaz o vašom pobyte v dotknutom štáte;
 • doklad osvedčujúci existenciu vášho rodinného vzťahu (napr. sobášny alebo rodný list);
 • v prípade detí alebo vnukov doklad, že majú menej ako 21 rokov alebo že sú od vás závislými osobami;
 • v prípade (starých) rodičov doklad, že sú od vás závislými osobami.

Úrady nemôžu požadovať predloženie nijakých ďalších dokladov alebo dokumentov.

Pobytový preukaz členské štáty často vydávajú bezplatne (alebo za rovnaký poplatok ako platia občania dotknutého štátu za vydanie dokladu totožnosti).

Na pobytovom preukaze musí byť zreteľne uvedené, že ide o „pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Únie“.

Kladné či záporné rozhodnutie o vydaní pobytového preukazu pre vašich príbuzných z krajín mimo EÚ musia vnútroštátne orgány prijať v lehote do 6 mesiacov. V prípade, že v uvedenej lehote nerozhodnú, môžete zavolať našim poradenským službám.

Pobytový preukaz by mal byť platný 5 rokov (alebo počas plánovanej dĺžky vášho pobytu, ak je kratšia ako 5 rokov). Miestnym orgánom však vaši rodinní príslušníci budú musieť oznámiť každú zmenu adresy.

V mnohých štátoch sa vyžaduje, aby vaši rodinní príslušníci mali stále pri sebe svoj pobytový preukaz a platný pas. Ak si tieto doklady nechajú doma, môžu dostať pokutu, nemôžu ich však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas svojho pobytu majú vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ právo, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako s občanmi daného štátu, hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

Váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia z krajín mimo EÚ sa môžu zdržiavať v inom členskom štáte EÚ, kým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinunemôžu ich však vyhostiť.

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jeho orgány vedia preukázať, že vaši rodinní príslušníci predstavujú vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť o opustenie územia im musia doručiť v písomnej forme a musia v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a dokedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Príbeh

Právne predpisy EÚ priznávajú rodinným príslušníkom, ktorí nie sú občanmi EÚ, rozsiahle práva

Irina je Nemka a žije v Spojenom kráľovstve. Jej ruská matka požiadala v Spojenom kráľovstve o pobytový preukaz a k žiadosti mala predložiť svoj pas.

Britské orgány informovali Irinu, že vydanie pobytového preukazu by mohlo trvať až 1 rok. Irinina matka sa obávala, že ak včas nedostane späť svoj pas, nebude sa môcť vrátiť do Ruska na Vianoce, alebo jej následne neumožnia opätovný vstup do Spojeného kráľovstva.

Rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ majú právo na pobyt, čo v realite znamená, že britské orgány mali vydať pobytový preukaz do 6 mesiacov a nemali právo si počas tohto obdobia ponechať jej pas.

Úmrtie občana

Ak by ste ako občan Únie legálne žili v inom členskom štáte EÚ a ak by ste tam umreli pred získaním práva trvalého pobytu, váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia z krajín mimo EÚ by v danom štáte mohli ostať v prípade, že by sa v ňom zdržiavali najmenej 1 rok pred vašim úmrtím.

Aby v danej krajine mohli ostať, musia vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ splniť rovnaké podmienky týkajúce sa pobytu ako občania EÚ.

Informujte sa, aké podmienky a formality sa vzťahujú na:

Rozvod

Ak sa rozvediete pred získaním práva trvalého pobytu v inom štáte (na čo sa zvyčajne vyžaduje nepretržitý 5 ročný pobyt) – váš bývalý manžel alebo manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia z krajín mimo EÚ by v danej krajine mohli zotrvať, ak:

 • sa zdržiavali v dotknutom členskom štáte najmenej 1 rok a
 • vaše manželstvo trvalo pred začatím rozvodového konania aspoň 3 roky.

Aby v danej krajine mohli ostať, musia vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ splniť rovnaké podmienky týkajúce sa pobytu ako občania EÚ.

Informujte sa, aké podmienky a formality sa vzťahujú na:

Trvalý pobyt

Po nepretržitom 5-ročnom legálnom pobyte v inom členskom štáte EÚ môžu vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ (váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia) automaticky získať právo trvalého pobytu v dotknutom štáte bez toho, aby museli splniť ďalšie podmienky – po získaní trvalého pobytu môžu v dotknutom štáte zostať tak dlho, ako budú chcieť, i keď tam nebudú pracovať alebo budú odkázaní na sociálnu pomoc.

Na nepretržitosť ich pobytu nemá vplyv:

 • dočasná neprítomnosť (menej ako 6 mesiacov v roku);
 • neprítomnosť dlhšieho trvania v dôsledku povinnej vojenskej služby;
 • jedna neprítomnosť v maximálnej dĺžke 12 za sebou nasledujúcich mesiacov spôsobená vážnymi dôvodmi, ako sú napríklad tehotenstvo a pôrod, vážne ochorenie, štúdium, odborné vzdelávanie alebo vyslanie do inej krajiny.

Počas trvalého pobytu v inom členskom štáte majú nárok na rovnaké práva, dávky a výhody ako občania dotknutého štátu.

Svoje právo trvalého pobytu môžu stratiť, ak by sa zdržiavali mimo hostiteľského štátu dlhšie ako 2 po sebe idúce roky.

Pracovníci

Ak by ste ako pracovník alebo samostatne zárobkovo činná osoba umreli v inom členskom štáte EÚ pred získaním práva trvalého pobytu, váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia z krajín mimo EÚ by mohli podliehať osobitným postupom. Mohli by napríklad získať povolenie na trvalý pobyt v prípade, že:

 • by úmrtie bolo dôsledkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania alebo
 • by sa v čase úmrtia v dotknutom členskom štáte nepretržite zdržiavali aspoň 2 roky;

Doklad potvrdzujúci trvalý pobyt

Informácie o tom ako požiadať o vydanie dokladu o trvalom pobyte potvrdzujúcom právo na ničím nepodmienený pobyt.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

Váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia z krajín mimo EÚ sa môžu zdržiavať v inom členskom štáte EÚ, kým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu – nemôžu ich však vyhostiť.

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jeho orgány vedia preukázať, že vaši rodinní príslušníci predstavujú vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť na opustenie územia im musia doručiť v písomnej forme a musia v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a dokedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi

Footnote

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.