Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
 
	Přidej na Twitter
 
	Přidej na google+
 
	Přidej na linkedIn

Pracující a důchodci

Aktualizováno : 16/10/2013

Rodinní příslušníci ze zemí mimo EU

Manžel, manželka, děti, rodiče

Seznamte se s právy vašich rodinných příslušníků, kteří nemají občanství EU a chtějí s vámi žít v jiné členské zemi.

Pobyt v zahraničí nepřesahující 3 měsíce

I když váš manžel či manželka, děti, vnoučata, rodiče či prarodiče nejsou občany EU, mohou s vámi pobývat v jiné zemi EU. Zdrží-li se kratší dobu než 3 měsíce, potřebují mít pouze platný cestovní pas a v závislosti na zemi původu i vstupní vízum.

Více informací o vízových požadavcích a osvobození od vízové povinnosti

Doporučujeme se před odjezdem informovat na konzulátu země, do které se chystáte, zda nebudou vaši rodinní příslušníci, kteří nemají občanství některé ze zemí, potřebovat vstupní vízum, popř. jak dlouho bude jeho vyřízení trvat.

Nahlášení přítomnosti na území

V některých zemích EU bude mít vaše manželka, manžel, děti, vnoučata, rodiče nebo prarodiče, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, povinnost ohlásit na příslušném úřadě do určité doby po příjezdu svou přítomnost. Pokud tak neučiní, může jim být uložena pokuta.

Proto rovněž doporučujeme si před odjezdem zkontrolovat, do kdy po příjezdu je nutné svou přítomnost  nahlásit a jaké podmínky je třeba splnit.

Váš manžel, manželka, děti a rodiče by měli po dobu svého pobytu v zahraničí mít svůj cestovní pas neustále při sobě.

Pokud si ho zapomenou doma, může jim být v některých zemích EU uložena pokuta či mohou být dočasně zadrženi, za tento přestupek však nemohou být vyhoštěni.

Rovné zacházení

Během pobytu v jiném členském státě by s vašimi rodinnými příslušníky mělo být zacházeno stejně jako s občany dané země, především při hledání zaměstnání, vyjednávání platových podmínek, zařazení do školy apod.

Jako turisté by například neměli platit vyšší vstupné do muzeí či galerií, ani za jízdenky veřejné dopravy.

Výjimka: Pokud jste v důchodu, nebudete mít v některých zemích EU vy ani vaše rodina první 3 měsíce vašeho pobytu nárok na dávky k pokrytí vašich životních nákladů.

Vyhoštění

Orgány hostitelské země mohou vaši manželku, manžela, děti, vnoučata, rodiče nebo prarodiče, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, ve výjimečných případech vyhostit, a to z důvodů ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti či veřejného zdraví. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že daná osoba představuje závažnou hrozbu.

Toto rozhodnutí jí pak musí být sděleno písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Pobyt v zahraničí delší 3 měsíců

Pracující

Pokud v dané zemi pracujete, tj. jste zaměstnán, pracujete jako osoba samostatně výdělečně činná nebo vás sem vyslal váš zaměstnavatel, mohou s vámi váš manžel, manželka, děti, vnoučata, rodiče či prarodiče, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, pobývat, aniž by museli splnit jakékoli další podmínky.

Důchodci

Pokud žijete v jiné zemi EU jako důchodce, mohou zde váš manžel či manželka, děti, vnoučata, rodiče či prarodiče, kteří nemají evropské občanství, pobývat rovněž, pokud máte (pro sebe a celou svou rodinu):

 • dostatečné prostředky, díky nimž nebudete muset v dané zemi žádat o dávky k pokrytí životních nákladů
 • v hostitelské zemi sjednané zdravotní pojištění, které pokryje veškerá rizika.

Vaše příjmy by sice neměly klesnout pod úroveň, kdy by vaše rodina měla nárok na základní dávky ze systému sociálního zabezpečení dané země, nicméně vnitrostátní orgány nesmějí vyžadovat, aby tuto úroveň přesáhly.

Pobytová karta

Vaše manželka, manžel, děti, vnoučata, rodiče či prarodiče, kteří nejsou občany EU, mají povinnost si do 3 měsíců po příjezdu zažádat u příslušných orgánů hostitelské země (zpravidla na městském úřadě či místní policejní stanici) o doklad o povolení k pobytu.  Za tímto účelem musí předložit:

 • platný cestovní pas
 • vaše osvědčení o registraci (jste-li občanem EU) či jiný doklad potvrzující, že máte v dané zemi povolen pobyt.
 • doklad prokazující váš příbuzenský vztah (např. oddací či rodný list)
 • vaše děti a vnoučata musí doložit, že jsou mladší 21 let a nezaopatřené, vámi vyživované
 • vaši rodiče a prarodiče musí rovněž doložit, že je finančně zajišťujete.

Jiné dokumenty příslušné orgány vyžadovat nesmějí.

Pobytové karty jsou často vystavovány zdarma, popř. za poplatek, který musí občan dané země zaplatit za vydání průkazu totožnosti.

Na pobytové kartě by mělo být jasně uvedeno, že se jedná o pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU.

Příslušné orgány by o vydání pobytové karty měly rozhodnout do 6 měsíců od podání žádosti. Pokud tuto lhůtu nedodrží, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Pobytová karta by měla být vydávána na období 5 let (nebo na plánovanou dobu pobytu, je-li kratší 5 let). V některých zemích však budete mít i přesto povinnost nahlásit příslušným orgánům jakoukoli změnu bydliště.

V mnoha zemích bude mít vaše manželka či manžel, děti, vnoučata, rodiče či prarodiče povinnost nosit pobytovou kartu  spolu s cestovním pasem stále při sobě. Pokud si doklady zapomenou doma, může jim být uložena pokuta, ale nesmějí být za tento přestupek ze země vyhoštěni.

Registrace pobytu

Vaše manželka, manžel, děti, vnoučata, rodiče či prarodiče, kteří nejsou občany EU, mají povinnost se do 3 měsíců po příjezdu zaregistrovat u příslušných orgánů hostitelské země (zpravidla na městském úřadě či místní policejní stanici).  Na základě registrace jim bude vystavena pobytová karta.

K získání pobytové karty budou potřebovat:

 • platný cestovní pas
 • vaše osvědčení o registraci (jste-li občanem EU) či jiný doklad potvrzující, že máte v dané zemi povolen pobyt.
 • doklad prokazující váš příbuzenský vztah (např. oddací či rodný list)
 • vaše děti musí doložit, že jsou mladší 21 let a nezaopatřené, vámi vyživované
 • vaši rodiče musí rovněž doložit, že je finančně zajišťujete.

Jiné dokumenty příslušné orgány vyžadovat nesmějí.

Pobytová karta je často vydávána zdarma. Pokud je za její vystavení účtován poplatek, jeho výše nesmí překročit částku, kterou platí občané dané země za vydání obdobného dokumentu.

Na pobytové kartě by mělo být jasně uvedeno, že se jedná o pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU.

Příslušné orgány by o vydání pobytové karty měly rozhodnout do 6 měsíců od podání žádosti a do té doby rovněž kartu vaším příbuzným doručit.  Překročí-li tuto lhůtu, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Pobytová karta by měla být vydána na 5 let (nebo plánovanou dobu vašeho pobytu, pokud je kratší než 5 let). V některým případech budete mít povinnost nahlásit příslušným orgánům jakoukoli změnu bydliště.

V mnoha zemích bude mít vaše manželka či manžel, děti a rodiče povinnost nosit pobytovou kartu stále při sobě.  Pokud si ji zapomenou doma, může jim být uložena pokuta, ale nesmějí být za tento přestupek ze země vyhoštěni.

Rovné zacházení

Během pobytu v hostitelské zemi by s vaším manželem či manželkou, dětmi, vnoučaty, rodiči a prarodiči, kteří nemají občanství EU, mělo být zacházeno stejně, jako s občany dané země, a to především při hledání zaměstnání, v otázkách platebních podmínek, zařazení do školy apod.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Dokud splňují podmínky pro získání povolení k pobytu, mohou váš manžel, manželka, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče, kteří nemají občanství EU, v hostitelské zemi setrvat. Jakmile přestanou podmínky splňovat, vnitrostátní orgány je mohou vyzvat k opuštění území, nemají však právo je vyhostit.

Ve výjimečných případech se mohou rozhodnout vaše rodinné příslušníky ze země vyhostit z důvodů zachování veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze za předpokladu, že mohou prokázat, že daná osoba představuje velmi závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění či výzva k opuštění území musí být doručena písemně a obsahovat veškeré důvody i to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Ukázkový příběh

Určitá evropská práva se vztahují i na vaše rodinné příslušníci, kteří nejsou občany některé ze zemí EU

Irina je německou občankou, ale žije ve Velké Británii. Její matka, která má ruské občanství, za Irinou přijela a požádala o pobytovou kartu. K tomu potřebovala platný cestovní pas.

Britské úřady Irině sdělily, že na vydání pobytové karty může její matka čekat až 1 rok. Irinina matka se obávala, že pokud jí britské úřady nevrátí pas včas, nebude moci odjet do Ruska na Vánoce nebo jí pak bude odmítnut vstup na území Velké Británie.

Z práv pobytu vztahujících se na rodinné příslušníky, kteří nemají občanství EU, vyplývá, že britské orgány měly povinnost vydat jim pobytovou kartu do 6 měsíců od podání žádosti a nemohly cestovní pas během celé této doby zadržovat.

Úmrtí

V případě úmrtí státního příslušníka členského státu, který se legálně zdržoval v jiné zemi EU, kde dosud neměl trvalý pobyt, je možné, aby jeho manžel či manželka, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče, kteří nemají občanství EU, v dané zemi zůstali, pokud tu žili alespoň 1 rok před úmrtím dané osoby.

Setrvat však mohou pouze pod podmínkou, že budou splňovat stejné podmínky povolení k pobytu jako občané z jiných členských zemí.

Více informací o těchto podmínkách i administrativních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách:

Rozvod

Pokud se před získáním trvalého pobytu (což trvá zpravídla 5 let) v jiné zemi EU rozvedete, vaše bývalá manželka, manžel, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče mohou na území této země setrvat, pokud:

 • zde žili alespoň 1 rok a
 • od vaší svatby uplynuly v den zahájení rozvodového řízení alespoň 3 roky

Vaši rodinní příslušníci, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, však mohou  setrvat pouze pod podmínkou, že budou splňovat podmínky povolení k pobytu, které platí pro občany ostatních členských zemí.

Více informací o těchto podmínkách i administrativních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách:

Trvalý pobyt

Pokud jste jako občan členského státu na území jiné země EU žili nepřetržitě alespoň 5 let, mají vaše manželka či manžel, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče, kteří nejsou občany EU, nárok získat povolení k trvalému pobytu, aniž by museli splňovat další podmínky. Mohou tedy na území hostitelské země setrvat i v případě, že nepracují nebo že musí pobírat dávky na pokrytí životních nákladů.

Jejich pobyt bude považován za nepřetržitý, i když se budou mimo území dané země zdržovat:

 • dočasně (tzn. méně než 6 měsíců za rok)
 • delší dobu (např. v důsledku výkonu povinné vojenské služby)
 • po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců ze závažných důvodů, jako je těhotenství, porod dítěte, závažná nemoc, pracovní důvody, odborná příprava či vyslání do jiné země. Nesmí se přitom jednat o více než jednu roční absenci za pět let.

Zároveň by měli požívat stejných práv a výhod jako občané hostitelské země.

Povolení k trvalému pobytu mohou ztratit, pokud se budou zdržovat mimo danou zemi nepřetržitě déle než 24 měsíců.

Pracující

V případě, že občan EU, který byl v jiné zemi EU zaměstnán nebo tu vykonával samostatnou výdělečnou činnost, zemře ještě předtím, než získá trvalý pobyt, může se na jeho manžela či manželku, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, vztahovat zvláštní režim. Může jim být například vydáno povolení k trvalému pobytu, a to za předpokladu, že

 • příčinou smrti byl pracovní úraz nebo nemoc z povolání
 • ke dni úmrtí příbuzného pobývali v hostitelské zemi nepřetržitě alespoň 2 roky.

Karta trvalého pobytu

Jak požádat o vydání průkazu trvalého pobytu, který potvrzuje právo na bezpodmínečný pobyt.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Dokud splňují podmínky pro získání povolení k pobytu, mohou váš manžel, manželka, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče, kteří nemají občanství EU, v hostitelské zemi setrvat. Jakmile přestanou podmínky splňovat, vnitrostátní orgány je mohou vyzvat k opuštění území,  nemají však právo je vyhostit.

Ve výjimečných případech mohou rozhodnout vaše rodinné příslušníky ze země vyhostit z důvodů zachování veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze za předpokladu, že mohou prokázat, že daná osoba představuje velmi závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění či výzva k opuštění území musí být doručena písemně a obsahovat veškeré důvody i to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Poradenství o právech občanů v EU

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem

Footnote

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.