Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn

Pracovníci a dôchodcovia

Aktualizované : 16/10/2013

Rodinní príslušníci, ktorí nie sú občanmi EÚ

Moji ostatní príbuzní/môj neregistrovaný partner

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Váš partner a príbuzní vás môžu sprevádzať v inom členskom štáte EÚ. Na pobyt kratší ako 3 mesiace budú potrebovať len platný pas a v niektorých prípadoch vstupné víza (v závislosti od krajiny, ktorej sú občanmi).

Viac o požiadavkách týkajúcich sa vstupných víz a možných výnimkách.

Pred odchodom si na konzuláte krajiny, do ktorej sa chystáte, preverte, či budú vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ potrebovať vstupné víza a ako dlho potrvá ich vybavenie.

Ohlasovanie prítomnosti

V niektorých štátoch EÚ sa vyžaduje, aby vaši príbuzní/váš partner z krajín mimo EÚ v primeranom čase po príchode ohlásili svoju prítomnosť. Za porušenie tejto povinnosti ich môžu sankcionovať, napr. udeliť pokutu.

Pred tým, ako vycestujete do inej krajiny, si na vnútroštátnych úradoch preverte lehoty na ohlásenie prítomnosti a relevantné podmienky.

Vaši príbuzní/váš partner z krajín mimo EÚ sa môžu ocitnúť v situácii, keď budú musieť preukázať, že majú právo žiť v dotknutej krajine (napríklad, ak ich zastaví policajná hliadka), preto by mali stále nosiť so sebou svoj pas.

Ak si svoje osobné doklady nechajú doma, môžu v niektorých štátoch dostať pokutu alebo byť dočasne zaistení, nemôžu ich však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas ich pobytu by s vašimi rodinnými príslušníkmi z krajín mimo EÚ mali zaobchádzať rovnako ako s občanmi daného štátu, hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Aj v prípade, že sa v zahraničí zdržiavajú ako turisti, nemali by napríklad platiť vyššie vstupné do múzeí alebo viac za cestovné lístky atď.

Výnimka: V prípade dôchodcov sa členské štáty EÚ môžu rozhodnúť neposkytovať im a ich príbuzným/partnerom dávky sociálnej pomoci počas prvých 3 mesiacov pobytu na území štátu.

Vyhostenie

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o vyhostení vašich príbuzných alebo partnera (z krajín mimo EÚ) na základe dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, ale len za predpokladu, že predstavujú vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu a musia sa v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a dokedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Pracovníci

Príslušné orgány štátu EÚ, v ktorom pracujete, posúdia, či vaši príbuzní/váš partner z krajín mimo EÚ budú môcť zostať s vami ako vaši rodinní príslušníci (pretože ste občanom EÚ, ktorý v danom štáte pracuje, je tam na vyslaní alebo tam podniká ako samostatne zárobkovo činná osoba dlhšie ako 3 mesiace). Takéto posudzovanie orgány vykonajú na základe vnútroštátnych podmienok a jednotlivo od prípadu k prípadu.

Dôchodcovia

Ak ste na dôchodku, príslušné orgány budú pri rozhodovaní o tom, či sa vaši príbuzní/váš partner z krajín mimo EÚ budú môcť zdržiavať dlhšie ako 3 mesiace, posudzovať, či v hostiteľskom členskom štáte máte pre seba a svojho partnera alebo svojich príbuzných:

  • dostatočný príjem (z akéhokoľvek zdroja) na obživu, aby ste neboli odkázaní na sociálnu podporu;
  • komplexné krytie nemocenského poistenia.

Ak ste dôchodca, vnútroštátne orgány nesmú požadovať, aby váš príjem bol vyšší ako hranica, pod ktorou by ste vy a vaši príbuzní/váš partner spĺňali podmienky hostiteľského členského štátu na poskytovanie sociálnej pomoci.

Pobytový preukaz

Vaši príbuzní alebo váš partner z krajín mimo EÚ by mali požiadať o vydanie pobytového preukazu na príslušnom úrade (zvyčajne na cudzineckej polícii alebo na miestnom úrade) do 3 mesiacov od príchodu. Na získanie pobytového preukazu potrebujú:

  • platný pas;
  • vaše registračné potvrdenie alebo iný dôkaz o vašom pobyte v dotknutom štáte;
  • dôkaz o existenciu vášho príbuzenského vzťahu;
  • dôkaz, že sú nezaopatrenými osobami, ktoré sú od vás závislé, alebo že sú členmi vašej domácnosti, alebo dôkaz o tom, že ich vážne zdravotné problémy si vyžadujú vašu osobnú starostlivosť;
  • v prípade partnerov dôkaz o trvalom vzťahu.

Úrady nemôžu požadovať predloženie nijakých ďalších dokladov alebo dokumentov.

Kladné či záporné rozhodnutie o vydaní pobytového preukazu pre vašich príbuzných alebo partnera z krajín mimo EÚ musia vnútroštátne orgány prijať v lehote do 6 mesiacov. V prípade, že v uvedenej lehote nerozhodnú, môžete zavolať našim poradenským službám.

V prípade zamietnutia ich žiadosti sa môžu odvolať. Rozhodnutie o žiadosti musí mať písomnú formu, musia sa v ňom uviesť dôvody rozhodnutia a dôsledky, ktoré má na vášho partnera/vašich príbuzných, a spôsob, ako a dokedy je voči nemu možné podať odvolanie.

V prípade kladného posúdenia žiadosti im vydajú pobytový preukaz. Pobytový preukaz členské štáty často vydávajú bezplatne (alebo za rovnaký poplatok ako platia občania dotknutého štátu za vydanie dokladu totožnosti).

Na pobytovom preukaze musí byť zreteľne uvedené, že ide o „pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Únie“.

Pobytový preukaz by mal byť platný 5 rokov (alebo počas plánovanej dĺžky vášho pobytu, ak je kratšia ako 5 rokov). Miestnym orgánom však budete musieť oznamovať každú zmenu adresy.

Vaši príbuzní/váš partner z krajín mimo EÚ sa môžu ocitnúť v situácii, keď budú musieť preukázať, že majú právo žiť v dotknutej krajine (napríklad, ak ich zastaví policajná hliadka), preto by mali stále nosiť so sebou svoj pas a pobytový preukaz.

Ak si svoje osobné doklady nechajú doma, môžu v niektorých štátoch dostať pokutu alebo byť dočasne zaistení, nemôžu ich však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

Príbeh

Môžete požiadať o to, aby sa vo vašej novej krajine mohol s vami zdržiavať aj vážne chorý príbuzný z krajiny mimo EÚ

Karim je Francúz, ktorý sa presťahoval do Belgicka kvôli jednoročnej stáži. Jeho alžírsky strýko vážne ochorel. Keďže Karim je jeho jediný príbuzný, chcel by, aby jeho strýko prišiel za ním do Belgicka, kde sa môže oňho starať počas rozličných lekárskych vyšetrení.

Môže požiadať belgické orgány, aby strýkovi povolili pobyt na 2 mesiace. Pri rozhodovaní zohľadnia príslušné orgány obe skutočnosti – to, že má strýko vážne zdravotné problémy a to, že Karim je jeho jediný príbuzný.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas ich pobytu v novom štáte by s vašimi príbuznými alebo partnerom, ktorí nie sú občania EÚ, mali zaobchádzať rovnako ako s občanmi daného štátu, hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

Vaši príbuzní alebo váš partner z krajín mimo EÚ sa môžu zdržiavať v inom členskom štáte EÚ, kým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu – nemôžu ich však vyhostiť.

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jeho orgány vedia preukázať, že vaši príbuzní alebo váš partner z krajín mimo EÚ predstavujú vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť na opustenie územia im musia doručiť v písomnej forme a musia v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a dokedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Úmrtie občana

Ak by ste legálne žili v inom členskom štáte EÚ a ak by ste umreli pred získaním práva trvalého pobytu, vaši príbuzní alebo váš partner z krajín mimo EÚ by v danom štáte mohli ostať v prípade, že by sa v ňom zdržiavali najmenej 1 rok pred vašim úmrtím.

Musia však takisto splniť rovnaké podmienky na pobyt ako občania EÚ.

Informujte sa, aké podmienky a formality sa vzťahujú na:

Trvalý pobyt

Po nepretržitom 5 ročnom legálnom pobyte v inom členskom štáte EÚ môžu vaši príbuzní alebo váš partner z krajín mimo EÚ automaticky získať právo trvalého pobytu rovnako ako by ho získali vaše deti alebo váš manželský partner z krajín mimo EÚ.

Informujte sa, aké práva, podmienky a formality sa uplatnia na deti alebo manželského partnera z krajín mimo EÚ

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi

Footnote

okrem vášho partnera, detí, vnukov a starých rodičov

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.

okrem vášho partnera, detí, vnukov a starých rodičov

Retour au texte en cours.

okrem vášho partnera, detí, vnukov a starých rodičov

Retour au texte en cours.

okrem vášho partnera, detí, vnukov a starých rodičov

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.

okrem vášho partnera, detí, vnukov a starých rodičov

Retour au texte en cours.

okrem vášho partnera, detí, vnukov a starých rodičov

Retour au texte en cours.