Ścieżka nawigacji

Podziel się 
	Udostępnij na Facebook
  
	Twitter
  
	Udostępnij na google+
  
	Udostępnij na linkedIn

Pracownicy i emeryci

Ostatnia aktualizacja : 16/10/2013

Członkowie rodziny spoza UE

Inni moi krewni/mój niezarejestrowany partner

Pobyt za granicą do trzech miesięcy

Twój partner i krewni mogą przebywać z Tobą w innym kraju UE. Jeśli ich pobyt nie jest dłuższy niż trzy miesiące, potrzebny jest im tylko ważny paszport i niekiedy, zależnie od tego, z którego kraju pochodzą, wiza wjazdowa.

Więcej informacji o wymogach wizowych i ewentualnych zwolnieniach.

Zanim wyjedziesz sprawdź w konsulacie kraju, do którego się wybierasz, czy pochodzący spoza UE członkowie Twojej rodziny potrzebują wizy wjazdowej i ile czasu zajmuje jej uzyskanie.

Zgłaszanie pobytu

Niektóre kraje UE wymagają, aby Twoi pochodzący spoza UE krewni lub partner zgłaszali swój pobyt w odpowiednim terminie po przyjeździe i mogą nakładać kary, np. grzywny, w przypadku braku takiego zgłoszenia.

Zanim Twoi krewni lub partner przyjadą do takiego innego kraju, sprawdź, jakie są terminy i odnośne warunki zgłaszania pobytu władze lokalne.

Ponieważ Twoi krewni/Twój partner mogą w każdej chwili znaleźć się w sytuacji wymagającej udowodnienia ich prawa do pobytu w kraju (np. w przypadku zatrzymania przez policję), powinni stale nosić ze sobą paszport.

W niektórych krajach UE zostawienie paszportu w domu może być karane grzywną lub tymczasowym zatrzymaniem, samo w sobie jednak nie może stanowić powodu do wydalenia.

Równe traktowanie

Podczas pobytu w nowym kraju Twoi krewni/partner mają prawo do takiego samego traktowania jak obywatele tego kraju, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy, zapisów do szkół itd.

Nawet gdyby przebywali w charakterze turystów, nie powinni np. uiszczać wyższych opłat za zwiedzanie muzeów ani płacić więcej za bilety komunikacji publicznej itd.

Wyjątek: Jeśli jesteś emerytem, niektóre kraje UE mogą nie udzielić Tobie i Twojej rodzinie zasiłku przez pierwsze trzy miesiące pobytu w danym kraju.

Wydalenie

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować się na wydalenie Twoich pochodzących spoza UE krewnych lub partnera ze względów polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowią oni poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu musi im zostać przekazana na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Pracownicy

Władze kraju UE, w którym pracujesz ocenią, czy Twoi pochodzący spoza UE krewni/partner powinni uzyskać zgodę na pobyt jako członkowie rodziny (ponieważ jesteś obywatelem UE zatrudnionym, oddelegowanym lub samozatrudnionym w takim kraju przez ponad trzy miesiące). Ocena zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem warunków krajowych i w trybie indywidualnym.

Emeryci

Jeśli jesteś emerytem, władze ocenią, czy Twój pochodzący spoza UE partner może zostać na więcej niż trzy miesiące, jeśli posiadacz (dla siebie i całej swojej rodziny):

  • wystarczające dochody (z dowolnego źródła), aby móc żyć bez zasiłku
  • kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne w takim kraju.

Władze krajowe nie mogą wymagać, aby dochód przekraczał poziom kwalifikujący Twoją rodzinę do podstawowego zasiłku w takim kraju.

Karta pobytu

W ciągu trzech miesięcy od przybycia Twoi pochodzący spoza UE krewni lub partner powinni wystąpić do władz (często jest to urząd gminy lub lokalny posterunek policji) o kartę pobytu. W tym celu będą potrzebować:

  • ważnego paszportu
  • Twojego zaświadczenia o rejestracji lub dowolnego innego dowodu Twojego pobytu w takim kraju
  • dowodu związku rodzinnego z Tobą
  • dowodu, że pozostają na Twoim utrzymaniu lub że z poważnych względów zdrowotnych musisz osobiście się nimi opiekować
  • w przypadku partnerów dowodu długotrwałego związku.

Żadne inne dokumenty nie mogą być wymagane.

Władze powinny podjąć decyzję o wydaniu lub nie karty pobytu dla Twoich pochodzących spoza UE krewnych lub partnera w ciągu sześciu miesięcy. Jeśli tak się nie stanie, możesz skorzystać z naszej usługi pomocy.

W przypadku odrzucenia wniosku Twoi krewni lub partner mogą się odwołać. Władze muszą im przekazać decyzję na piśmie, podając jej uzasadnienie oraz określając konsekwencje, a także wskazując, w jaki sposób i w jakim terminie krewni/partner mogą się odwołać.

W przypadku przyjęcia wniosku powinni otrzymać kartę pobytu. Takie karty są często wydawane nieodpłatnie (lub za taką samą opłatą jak dowody tożsamości dla obywateli).

Karta pobytu powinna zawierać jasną informację, że jest to karta pobytu członka rodziny obywatela UE.

Karta powinna mieć pięcioletnią ważność (lub krótszą, odpowiednio do planowanego czasu pobytu), aczkolwiek może być wymagane zgłaszanie władzom wszelkich zmian adresu.

Ponieważ Twoi pochodzący spoza UE krewni lub partner mogą w każdej chwili znaleźć się w sytuacji wymagającej udowodnienia ich prawa do pobytu w kraju (np. w przypadku zatrzymania przez policję), powinni stale nosić ze sobą paszport i kartę pobytu.

W niektórych krajach UE zostawienie paszportu w domu może być karane grzywną lub tymczasowym zatrzymaniem, samo w sobie jednak nie jest powodem do wydalenia.

Prawdziwa historia

Możesz ubiegać się o umożliwienie pobytu z Tobą poważnie choremu krewnemu spoza UE.

Karim, który jest Francuzem, wyjechał do Belgii w celu odbycia rocznego stażu. Jego wujek z Algierii poważnie zachorował. Karim, jako jego jedyny krewny, chce, aby wujek przyjechał do Belgii, gdzie będzie mógł się nim opiekować podczas różnych badań medycznych.

Może wystąpić do władz belgijskich o umożliwienie wujkowi dwumiesięcznego pobytu. Podejmując decyzję, władze uwzględnią zarówno problemy zdrowotne, jak i fakt, że Karim jest jedynym krewnym.

Równe traktowanie

Podczas pobytu w nowym kraju Twoi pochodzący spoza UE krewni lub partner mają prawo do takiego samego traktowania jak obywatele tego kraju, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy, zapisów do szkół itd.

Wezwanie do opuszczenia kraju/Wydalenie

Twoi pochodzący spoza UE krewni lub partner mogą mieszkać z Tobą w innym kraju, dopóki przestrzegają warunków pobytu. Jeśli naruszą takie warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia kraju dowodu długotrwałego związku ale nie mogą ich wydalić.

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować się na ich wydalenie ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowią oni bardzo poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą im zostać przekazane na piśmie, z podaniem wszystkich przyczyn i wskazaniem sposobu oraz terminu odwołania się.

Zgon

Jeśli jesteś osobą zgodnie z prawem mieszkającą w innym kraju UE i umrzesz przed uzyskaniem w nim prawa pobytu stałego, Twoi pochodzący spoza UE krewni i partner mogą pozostać w takim kraju, jeśli mieszkali tam przez co najmniej rok przed Twoim zgonem.

Aby móc zostać, członkowie Twojej rodziny pochodzący spoza UE muszą również przestrzegać takich samych warunków pobytu jak obywatele UE.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Pobyt stały

Po spędzeniu zgodnie z prawem pięciu kolejnych lat w innym kraju UE Twoi pochodzący spoza UE krewni lub partner automatycznie uzyskają prawo pobytu stałego w takim kraju, tak samo, jak uzyskaliby je Twój pochodzący spoza UE małżonek i dzieci.

Sprawdź prawa, warunki i formalności dotyczące małżonków i dzieci niepochodzących z UE

Pomoc

Pomoc

Nie znalazłeś potrzebnych informacji? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu?

Uzyskaj porady na temat swoich praw w UE

Rozwiązywanie problemów z urzędami

Footnote

niebędący współmałżonkiem, dzieckiem, wnukiem, rodzicem lub dziadkiem

Retour au texte en cours.

W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.

niebędący współmałżonkiem, dzieckiem, wnukiem, rodzicem lub dziadkiem

Retour au texte en cours.

niebędący współmałżonkiem, dzieckiem, wnukiem, rodzicem lub dziadkiem

Retour au texte en cours.

niebędący współmałżonkiem, dzieckiem, wnukiem, rodzicem lub dziadkiem

Retour au texte en cours.

W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.

niebędący współmałżonkiem, dzieckiem, wnukiem, rodzicem lub dziadkiem

Retour au texte en cours.

niebędący współmałżonkiem, dzieckiem, wnukiem, rodzicem lub dziadkiem

Retour au texte en cours.