Navigācijas ceļš

Kopīgot 
	Kopīgot vietnē Facebook
  
	Kopīgot vietnē Twitter
  
	Kopīgot vietnē google+
  
	Kopīgot vietnē linkedIn

Darba ņēmēji un pensionāri

Atjaunināts : 16/10/2013

Ģimenes locekļi, kam nav ES pilsonības

Radinieki vai nereģistrētie partneri

Uzturēšanās ārzemēs līdz 3 mēnešiem

Jūsu partneris un radinieki var dzīvot kopā ar jums citā ES dalībvalstī. Ja viņi vēlas palikt ne ilgāk par 3 mēnešiem, viņiem ir vajadzīga tikai derīga pase un dažkārt (atkarībā no viņu izcelsmes valsts) arī ieceļošanas vīza.

Plašāk par prasībām ieceļošanas vīzas saņemšanai un iespējamiem izņēmumiem

Pirms aizbraukšanas ieteicams iegriezties tās valsts konsulātā, kurp grasāties doties, un noskaidrot, vai jūsu ģimenes locekļiem, kuriem nav ES pilsonības, būs vajadzīga ieceļošanas vīza un cik ilgā laikā viņi tādu varētu saņemt.

Paziņošana par ierašanos

Dažās ES valstīs jūsu radiem vai partnerim, kuriem nav ES pilsonības, saprātīgā laika posmā pēc atbraukšanas būs jāpaziņo par ierašanos valstī. Ja viņi to nedarīs, iespējams, būs jāmaksā sods.

Pirms dodaties uz citu valsti, pārbaudiet termiņus un nosacījumus, kas attiecas uz paziņošanu par ierašanos jeb pieteikšanos valsts varasiestādēs.

Tā kā jūsu radiniekiem vai partnerim var rasties vajadzība pierādīt, ka viņiem ir tiesības dzīvot attiecīgajā valstī (piemēram, ja viņus aptur policija), vienmēr vajadzētu nēsāt līdzi pasi.

Ja pase palikusi mājās, dažās ES valstīs viņiem var uzlikt naudas sodu vai viņus var uz laiku aizturēt, bet nevar izraidīt tikai šī iemesla dēļ.

Vienāda attieksme

Uzturēšanās laikā pret viņiem jāizturas kā pret šīs valsts pilsoņiem, īpaši attiecībā uz iespēju strādāt, atalgojumu, darba meklēšanas iespējām, mācībām skolā utt.

Pat tad, ja uzturaties kā tūrists, no jums nevar prasīt, lai maksājat vairāk, piemēram, par biļetēm muzejā vai sabiedriskajā transportā.

Izņēmums: ja esat pensionārs, dažas ES valstis var nolemt jums un jūsu ģimenei nepiešķirt pabalstu pirmajos 3 mēnešos pēc jūsu ierašanās.

Izraidīšana

Jaunās dzīvesvietas valsts ārkārtas gadījumos sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai veselības aizsardzības apsvērumu dēļ var nolemt izraidīt jūsu radiniekus vai partneri, kuriem nav ES pilsonības, bet tikai tad, ja ir iespējams pierādīt, ka viņi rada nopietnu apdraudējumu.

Par izraidīšanas lēmumu iestādēm viņi jāinformē rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem iemesliem un arī tam, kā šo lēmumu var pārsūdzēt un cik ilgā laikā tas izdarāms.

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk nekā 3 mēnešus

Darba ņēmēji

Iestādes ES dalībvalstī, kur jūs strādājat, izvērtēs, vai jūsu radiniekiem vai partnerim, kuriem nav ES pilsonības, ļaut uzturēties tur kā jūsu ģimenes locekļiem (jo jūs esat ES pilsonis, kas tur strādā, ir norīkots darbā no citas valsts vai strādā kā pašnodarbinātais ilgāk nekā 3 mēnešus). Šo jautājumu izskatīs, ņemot vērā jūsu konkrētos apstākļus un attiecīgās valsts noteikumus.

Pensionāri

Ja esat pensionārs, iestādes izvērtēs, vai jūsu radinieki vai partneris, kuriem nav ES pilsonības, var tur palikt ilgāk nekā 3 mēnešus, ja jums un jūsu ģimenei ir:

  • pietiekami ienākumi (no jebkāda avota), lai varētu dzīvot bez pabalsta;
  • visaptveroša veselības apdrošināšana šajā valstī.

Valsts iestādes nedrīkst pieprasīt, lai jūsu ienākumi būtu lielāki, nekā vajadzīgs, lai jūs varētu pretendēt uz pamatienākuma atbalstu.

Uzturēšanās atļauja

Jūsu radiniekiem vai partnerim, kuriem nav ES pilsonības, jāpiesakās uzturēšanās atļaujas saņemšanai varasiestādēs (parasti vietējā pašvaldībā vai policijas iecirknī), kamēr nav pagājuši 3 mēneši kopš ierašanās. Viņiem būs vajadzīga:

  • derīga pase;
  • jūsu reģistrācijas apliecība vai cits dokuments, kas apliecina, ka dzīvojat attiecīgajā valstī;
  • dokuments, kas apliecina ģimenes saites ar jums;
  • dokuments, kas apliecina, ka viņi ir jūsu apgādībā vai ka nopietnu veselības problēmu dēļ viņi ir jūsu personīgajā aprūpē;
  • partneriem — dokuments, kas apliecina ilgstošas attiecības ar jums.

Citus dokumentus nedrīkst pieprasīt.

Iestādēm 6 mēnešu laikā jāpaziņo savs lēmums, vai tās piešķirs uzturēšanās atļauju jūsu radiniekiem vai partnerim, kuriem nav ES pilsonības. Ja tā nenotiek, vienmēr varat sazināties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Ja viņu pieteikumu noraida, viņi šo noraidījumu var pārsūdzēt. Iestādēm jāsniedz viņiem rakstisks lēmums, kurā minēti tā iemesli un sekas, kā arī norādīts, kā jūsu radinieki vai partneris var to pārsūdzēt un kādā termiņā tas izdarāms.

Ja viņu pieteikums ir izskatīts ar pozitīvu rezultātu, viņiem jāizsniedz uzturēšanās atļauja. Tās parasti izsniedz par velti (vai par tādu pašu samaksu kā šīs valsts pilsoņu identitātes kartēm).

Uzturēšanās atļaujā jābūt skaidri norādītam, ka tā ir ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja.

Uzturēšanās atļaujai vajadzētu būt spēkā 5 gadus (vai uz jūsu plānoto uzturēšanās periodu, ja tas ir īsāks), tomēr var gadīties, ka jums būs iestādēm jāpaziņo par adreses maiņu.

Tā kā jūsu radiniekiem vai partnerim var rasties vajadzība pierādīt, ka viņiem ir tiesības dzīvot attiecīgajā valstī (piemēram, ja viņus aptur policija), vienmēr vajadzētu nēsāt līdzi pasi un uzturēšanās atļauju.

Ja pase palikusi mājās, dažās ES valstīs viņiem var uzlikt naudas sodu vai viņus var uz laiku aizturēt, bet nevar izraidīt tikai šī iemesla dēļ.

Piemērs no dzīves

Jūs varat aicināt pie sevis smagi slimu radinieku, kurš nav no ES.

Karims (Francijas pilsonis) pārcēlās uz Beļģiju, lai tur gadu studētu rezidentūrā. Smagi saslima viņa tēvocis no Alžīrijas. Karims, būdams vienīgais radinieks, aicināja tēvoci pie sevis uz Beļģiju, lai varētu par viņu parūpēties, kamēr viņu izmeklē slimnīcā.

Viņš var lūgt Beļģijas iestādes atļaut tēvocim palikt pie viņa 2 mēnešus. Iestādēm, pieņemot lēmumu, jāņem vērā gan tēvoča veselības stāvoklis, gan tas, ka Karims ir viņa vienīgais radinieks.

Vienāda attieksme

Kamēr jūsu radinieki vai partneris, kas nav ES pilsoņi, uzturas jūsu jaunās dzīvesvietas valstī, attieksmei pret viņiem ir jābūt tādai pašai kā pret šīs valsts pilsoņiem, īpaši attiecībā uz darba iespējām, algu, darba iegūšanas atvieglinājumiem, mācībām skolā u.tml.

Prasība pamest valsti, izraidīšana

Jūsu radinieki vai partneris, kuriem nav ES pilsonības, var dzīvot kopā ar jums citā ES valstī tik ilgi, kamēr ir ievēroti visi nosacījumi, kas izvirzīti uzturēšanās tiesību piešķiršanai. Ja kāds no nosacījumiem nav izpildīts, valsts iestādes drīkst pieprasīt viņiem pamest valsti — bet izraidīt viņus nevar.

Izņēmuma kārtā jūsu jaunā mītnes zeme var pieņemt lēmumu viņus izraidīt sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumu dēļ, bet tikai tad, ja var pierādīt, ka viņi rada ļoti bīstamu apdraudējumu.

Pieprasījums pamest valsti vai lēmums par izraidīšanu viņiem jāsniedz rakstiski, tajā jānorāda visi iemesli, kā arī pārsūdzības iespējas un termiņš, kurā tas izdarāms.

Nāve

Ja esat legāli dzīvojis kādā citā ES valstī un nomiris tur, neiegūstot pastāvīgas uzturēšanās tiesības, jūsu ģimenes locekļi un partneris, kuriem nav ES pilsonības, var tur palikt, ja viņi pirms jūsu nāves tur ir nodzīvojuši vismaz gadu.

Lai iegūtu uzturēšanās tiesības, jūsu ģimenes locekļiem, kuriem nav ES pilsonības, vajadzēs arī izpildīt tādus pašus nosacījumus uzturēšanās tiesību piešķiršanai kā ES pilsoņiem.

Noskaidrojiet nosacījumus un formalitātes, kas attiecas uz:

Pastāvīgas uzturēšanās tiesības

Ja jūsu radinieki vai partneris, kuriem nav ES pilsonības, otrā ES valstī ir dzīvojuši legāli un nepārtraukti 5 gadus, viņi automātiski iegūst pastāvīgas uzturēšanās tiesības šajā valstī tāpat, kā tas notiktu jūsu laulātā un bērnu gadījumā.

Tiesības, nosacījumi un formalitātes, kas attiecas uz laulātajiem un bērniem, kuriem nav ES pilsonības

Jums vajadzīga palīdzība?

Jums vajadzīga palīdzība?

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma, kurai vajadzīgs risinājums?

Noskaidrojiet, kā īstenot savas tiesības, ko garantē ES

Paziņojiet par problēmu, kas saistīta ar kādu iestādi

Footnote

Persona, kas nav jūsu dzīvesbiedrs, bērns, mazbērns vai kāds no vecākiem vai vecvecākiem

Retour au texte en cours.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

Retour au texte en cours.

Persona, kas nav jūsu dzīvesbiedrs, bērns, mazbērns vai kāds no vecākiem vai vecvecākiem

Retour au texte en cours.

Persona, kas nav jūsu dzīvesbiedrs, bērns, mazbērns vai kāds no vecākiem vai vecvecākiem

Retour au texte en cours.

Persona, kas nav jūsu dzīvesbiedrs, bērns, mazbērns vai kāds no vecākiem vai vecvecākiem

Retour au texte en cours.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

Retour au texte en cours.

Persona, kas nav jūsu dzīvesbiedrs, bērns, mazbērns vai kāds no vecākiem vai vecvecākiem

Retour au texte en cours.

Persona, kas nav jūsu dzīvesbiedrs, bērns, mazbērns vai kāds no vecākiem vai vecvecākiem

Retour au texte en cours.