Naršymo kelias

Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
  
	„Twitter“
  
	Bendrinti „Google+“
  
	Skelbti „linkedIn“

Darbuotojai ir pensininkai

Atnaujinta 2013-10-16

Šeimos nariai ne ES piliečiai

Kiti mano giminaičiai, neregistruotasis partneris

Buvimas užsienyje iki 3 mėnesių

Jūsų partneris ar partnerė ir giminaičiai gali su jumis gyventi kitoje ES šalyje. Jei jie šalyje būna trumpiau kaip 3 mėnesius, jiems tereikia galiojančio paso ir tam tikrais atvejais, priklausomai nuo jų kilmės šalies, vizos.

Daugiau apie vizos reikalavimus ir galimas išimtis.

Prieš išvykdami pasiteiraukite šalies, į kurią vykstate, konsulato, ar jūsų šeimos nariams, kurie nėra ES piliečiai, reikia vizos ir kiek laiko užtruks ją gauti.

Pranešimas apie buvimą šalyje

Kai kuriose ES šalyse reikalaujama, kad jūsų giminaičiai arba partneris ar partnerė, kurie nėra ES piliečiai, per pagrįstą laikotarpį nuo atvykimo praneštų apie savo buvimą šalyje, ir, jiems to nepadarius, gali taikyti sankcijas, pavyzdžiui, skirti baudą.

Prieš jiems vykstant į kitą šalį pasiteiraukite nacionalinių valdžios institucijų apie pranešimo apie buvimą terminus ir atitinkamas sąlygas.

Kadangi jūsų giminaičiams arba partneriui ar partnerei gali prireikti bet kuriuo metu įrodyti, kad jie turi teisę gyventi toje šalyje (pavyzdžiui, jei juos sustabdytų policija), jie turėtų su savimi visuomet turėti pasą.

Kai kuriose ES šalyse pamiršus pasą jiems gali būti skirta bauda arba jie gali būti laikinai sulaikyti, bet vien dėl to jie negali būti išsiųsti iš šalies.

Vienodos sąlygos

Gyvenimo jūsų naujojoje šalyje laikotarpiu jie turėtų būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai, visų pirma galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Net jei jie šalyje lankosi kaip turistai, jie neturėtų, pavyzdžiui, mokėti brangiau už muziejų ar transporto bilietus ir kt.

Išimtis: jei esate pensininkas, kai kurios ES šalys gali nuspręsti jums ir jūsų šeimai neskirti finansinės paramos pirmus 3 buvimo toje šalyje mėnesius.

Išsiuntimas iš šalies

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jūsų giminaičius arba partnerį ar partnerę, kurie nėra ES piliečiai, išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Buvimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Darbuotojai

ES šalies, kurioje dirbate, valdžios institucijos įvertins, ar jūsų giminaičiams arba partneriui ar partnerei, kurie nėra ES piliečiai, turėtų būti leista joje būti kaip jūsų šeimos nariams (nes jūs esate ES pilietis, joje dirbantis savarankiškai ar samdomą darbą arba į ją komandiruotas ilgiau kaip 3 mėnesiams). Vertinama bus atsižvelgiant į nacionalines sąlygas ir į kiekvieną konkretų atvejį.

Pensininkai

Jei esate pensininkas, valdžios institucijos įvertins, ar jūsų giminaičiai arba partneris ar partnerė, kurie nėra ES piliečiai, gali šalyje būti ilgiau kaip 3 mėnesius, jei turite (sau ir visai savo šeimai):

  • pakankamai pajamų (šaltinis nesvarbu) gyventi neprašant finansinės paramos,
  • visapusišką sveikatos draudimą toje šalyje.

Nacionalinės valdžios institucijos negali reikalauti, kad jūsų pajamos būtų didesnės nei lygis, kuriam esant jūsų šeima turėtų teisę prašyti bazinės paramos toje šalyje.

Leidimas gyventi šalyje

Jūsų giminaičiai arba partneris ar partnerė, kurie nėra ES šalių piliečiai, per 3 mėnesius nuo atvykimo valdžios institucijų (dažnai savivaldybės arba vietos policijos poskyrio) turėtų paprašyti leidimo gyventi šalyje. Tam jiems reikės pateikti:

  • galiojantį pasą,
  • jūsų registracijos pažymą arba kitą jūsų gyvenimo toje šalyje įrodymą,
  • šeiminių santykių su jumis buvimo įrodymą,
  • įrodymą, kad jie yra jūsų išlaikomi arba kad esama rimtų sveikatos priežasčių, dėl kurių jūs turite jais rūpintis asmeniškai,
  • partneriams – ilgalaikių santykių įrodymą.

Negali būti prašoma jokių kitų dokumentų.

Valdžios institucijos turėtų priimti sprendimą, ar išduoti leidimą gyventi šalyje jūsų giminaičiams arba partneriui ar partnerei, kurie nėra ES piliečiai, per 6 mėnesius. Jei jos to nepadarytų, galite kreiptis į mūsų pagalbos tarnybą.

Jei paraiška atmetama, jie gali apskųsti sprendimą. Valdžios institucijos privalo sprendimą jiems pateikti raštu, nurodydamos jo priežastis bei padarinius, be to, turi būti paaiškinta, kaip jūsų giminaičiai arba partneris ar partnerė gali sprendimą apskųsti ir iki kada.

Jei paraiška priimama, jiems turėtų būti išduotas leidimas gyventi šalyje. Leidimas gyventi šalyje dažnai išduodamas nemokamai (arba už tokį patį mokestį kaip tapatybės kortelės tos šalies piliečiams).

Leidime turėtų būti aiškiai nurodyta, kad tai ES piliečio šeimos nario leidimas gyventi šalyje.

Leidimas gyventi šalyje turėtų galioti 5 metus (arba jūsų planuojamą gyvenimo šalyje laikotarpį, jei jis trumpesnis), nors, pasikeitus adresui, jums gali reikėti apie tai pranešti valdžios institucijoms.

Kadangi jūsų giminaičiams arba partneriui ar partnerei, kurie nėra ES piliečiai, gali bet kuriuo metu reikėti įrodyti, kad jie turi teisę gyventi šalyje (pavyzdžiui, jei juos sustabdytų policija), jie turėtų su savimi visuomet turėti pasą ir leidimą gyventi šalyje.

Kai kuriose ES šalyse pamiršę pasą jie gali gauti baudą arba būti laikinai sulaikyti, bet vien dėl to jie negali būti išsiųsti iš šalies.

Atsitikimas

Galite paprašyti leidimo pasikviesti sunkiai sergantį giminaitį iš ES nepriklausančios šalies

Prancūzas Karimas atvyko į Belgiją metų stažuotei. Jo alžyrietis dėdė sunkiai susirgo. Karimas – jo vienintelis giminaitis, todėl jis nori, kad dėdė atvyktų į Belgiją ir juo pasirūpinti, kol šis atliks įvairius medicininius tyrimus.

Jis gali paprašyti Belgijos valdžios institucijų leisti jo dėdei pasilikti šalyje 2 mėnesius. Priimdamos sprendimą jos atsižvelgs ir į sveikatos problemas, ir į tai, kad Karimas – vienintelis giminaitis.

Vienodos sąlygos

Jūsų giminaičiai arba partneris ar partnerė, kurie nėra ES piliečiai, buvimo jūsų naujojoje šalyje laikotarpiu turėtų būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai, visų pirma, galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas

Jūsų giminaičiai arba partneris ar partnerė, kurie nėra ES piliečiai, gali su jumis gyventi kitoje ES šalyje tol, kol jie atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip jau nebėra, nacionalinės institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų, bet jie negali būti išsiųsti.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba įpareigojimas išvykti jiems turi būti pateiktas raštu išdėstant visas priežastis ir nurodant apeliavimo tvarką bei terminą.

Mirtis

Jei teisėtai gyvenate kitoje ES šalyje ir mirštate dar neįgijęs teisės nuolat gyventi toje šalyje, jūsų giminaičiai ir partneris ar partnerė, kurie nėra ES piliečiai, gali joje likti, jei joje gyveno ne trumpiau kaip 1 metus prieš jūsų mirtį.

Be to, jie privalo atitikti tokias pačias gyvenimo kitoje šalyje sąlygas, kokios taikomos ir ES piliečiams.

Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Teisė nuolat gyventi kitoje ES šalyje

Be pertraukos 5 metus teisėtai pragyvenę kitoje ES šalyje jūsų giminaičiai arba partneris ar partnerė, kurie nėra ES piliečiai, automatiškai įgyja teisę nuolat joje gyventi – taip pat, kaip ją įgytų jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė bei vaikai, kurie nėra ES piliečiai.

Pasitikrinkite, kokios sutuoktinių ir vaikų, kurie nėra ES piliečiai, teisės, kokios sąlygos ir formalumai jiems taikomi.

Reikia daugiau pagalbos?

Reikia daugiau pagalbos?

Neradote ieškomos informacijos? Reikia išspręsti problemą?

Konsultacijos ES teisių klausimais

Kreipkitės dėl problemų, kylančių dėl viešųjų įstaigų veiksmų

Footnote

išskyrus jūsų sutuoktinį, vaikus, anūkus, tėvus ir senelius

Retour au texte en cours.

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

Retour au texte en cours.

išskyrus jūsų sutuoktinį, vaikus, anūkus, tėvus ir senelius

Retour au texte en cours.

išskyrus jūsų sutuoktinį, vaikus, anūkus, tėvus ir senelius

Retour au texte en cours.

išskyrus jūsų sutuoktinį, vaikus, anūkus, tėvus ir senelius

Retour au texte en cours.

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

Retour au texte en cours.

išskyrus jūsų sutuoktinį, vaikus, anūkus, tėvus ir senelius

Retour au texte en cours.

išskyrus jūsų sutuoktinį, vaikus, anūkus, tėvus ir senelius

Retour au texte en cours.