Navigációs útvonal

Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
  
	Megosztás Twitteren!
  
	Megosztás Google-n!
  
	Megosztás LinkedIn-en!

Munkavállalók és nyugdíjasok

Frissítve : 16/10/2013

Nem uniós családtagok

Egyéb rokonom / be nem jegyzett élettársam

A legfeljebb három hónapig tartó külföldi tartózkodás

Az Ön be nem jegyzett élettársa és rokonai jogosultak arra, hogy Önnel együtt egy másik EU-tagországban tartózkodjanak. Ha ott-tartózkodásuk hossza nem éri el a három hónapot, mindössze érvényes útlevélre és – származási országtól függően – esetenként beutazóvízumra van szükségük.

További információk a vízumkövetelményekkel és az esetleges mentességekkel kapcsolatban

Kérjük, hogy kiutazás előtt érdeklődje meg a célország konzulátusán, hogy nem uniós családtagjainak ki kell-e váltaniuk beutazóvízumot, és igenlő válasz esetén tájékozódjon arról is, mennyi időt vesz igénybe a vízum beszerzése.

A hatóságok tájékoztatása

Egyes EU-tagországok megkövetelik, hogy a területükre beutazó nem uniós élettársak és rokonok – megérkezésüket követően – kellően rövid időn belül tájékoztassák a hatóságokat jelenlétükről. Ennek elmulasztását az adott tagállam büntetheti, például bírsággal sújthatja.

Ha élettársa/rokonai külföldre készülnek, feltétlenül nézzenek utána, hogy a célországban létezik-e ilyen kötelezettség, és ha igen, milyen határidőn belül és milyen feltételeket teljesítve kell jelenlétükről az adott ország hatóságait tájékoztatniuk.

Elképzelhető, hogy az Ön élettársának/rokonainak tudniuk kell bizonyítani (például ha a rendőrség igazoltatja őket), hogy joguk van az országban tartózkodni. Ezért mindig maguknál kell tartaniuk az útlevelüket.

Egyes uniós országokban pénzbüntetéssel lehet sújtani őket, sőt akár ideiglenesen őrizetbe is vehetők, ha igazoltatáskor nem tudják bemutatni útlevelüket, de az országból emiatt nem lehet őket kiutasítani.

Egyenlő bánásmód

Kinntartózkodásuk alatt be nem jegyzett élettársát és az „egyéb rokonom” kategóriába tartozó családtagjait az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében ugyanolyan elbánás illeti meg, mint az adott ország állampolgárait.

Ez akkor is igaz, ha turistaként tartózkodnak az országban: ha például múzeumi belépőjegyet vagy menetjegyet vásárolnak, nem kötelezhetők arra, hogy a helyi lakosoknál magasabb vételárat fizessenek.

Kivétel: Ha Ön nyugdíjas, egyes uniós tagállamok dönthetnek úgy, hogy az ország területén töltött első három hónap folyamán nem nyújtanak Önnek és családjának jövedelemtámogatást.

Kiutasítás

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy az Ön nem uniós rokonait, illetve be nem jegyzett élettársát – közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból – területéről kiutasítja. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, és ismertetni kell, hogyan és meddig tudnak a döntés ellen fellebbezni.

Három hónapot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás

Munkavállalók

A fogadó EU-tagország hatóságai elbírálják, hogy engedélyezzék-e az Ön nem uniós élettársa/rokonai számára, hogy az Ön családtagjaként három hónapnál hosszabb ideig ott tartózkodjanak (azon az alapon, hogy Ön EU-tagország állampolgára, aki alkalmazottként, kiküldött munkavállalóként vagy önfoglalkoztatóként három hónapnál hosszabb ideig az adott országban dolgozik). A hatóságok eseti alapon bírálják el az Ön élettársának/rokonainak tartózkodási kérelmét, és ennek során figyelembe veszik az ország által támasztott követelményeket.

Nyugdíjasok

Ha Ön nyugdíjas, a hatóságok elbírálják, hogy az Ön nem uniós élettársa/rokonai maradhatnak-e három hónapot meghaladó ideig az országban. Ehhez feltételt jelent, hogy Ön (saját maga és teljes családja vonatkozásában):

  • (valamilyen forrásból) elegendő jövedelemmel rendelkezzen ahhoz, hogy ne legyen szüksége jövedelemtámogatásra;
  • teljes körű egészségbiztosítással rendelkezzen a tartózkodási hely szerinti országban.

A fogadó ország hatóságai nem írhatják elő, hogy az Ön jövedelme meghaladja azt az összeget, amely családtagjait feljogosítaná arra, hogy az adott országban alapszintű jövedelemtámogatásban részesüljenek.

Tartózkodási kártya

Az Ön nem uniós élettársának, illetve rokonainak a beutazásuktól számított  3 hónapon belül tartózkodási kártyát kell kiváltaniuk a hatóságoktól (gyakran az önkormányzati hivatalnál vagy a helyi rendőrőrsön). Ehhez a következő dokumentumokat kell bemutatniuk:

  • érvényes útlevél,
  • az Ön részére kiállított regisztrációs igazolás vagy az Ön ott-tartózkodását igazoló egyéb okmány,
  • az Önök közötti rokoni kapcsolat meglétét igazoló dokumentum,
  • igazolás arról, hogy a kérdéses személy az ön eltartottja, illetve hogy komoly egészségügyi okból kifolyólag személyes gondoskodást igényel,
  • élettárs esetében a tartós párkapcsolat meglétének igazolása.

Élettársa/rokonai a fentieken kívül nem kötelezhetők egyéb dokumentumok bemutatására.

A hatóságoknak hat hónapon belül dönteniük kell arról, kiadják-e a tartózkodási kártyát a kérelmezők részére, vagy sem. Ha ezalatt az idő alatt nem hoznak döntést az ügyben, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

Ha a hatóságok elutasítják a tartózkodási kártya iránti kérelmet, az Ön élettársa/rokonai fellebbezhetnek a döntés ellen. A hatóságoknak döntésüket írásban kell a kérelmezők tudomására hozniuk. Döntésüket meg kell indokolniuk, és ismertetniük kell azt is, milyen következményekkel jár a kérelem elutasítása az érintettekre nézve. A határozatban azt is meg kell adni, hogyan és meddig tudnak a kérelmezők a döntés ellen fellebbezni.

A kérelem kedvező elbírálása esetén a hatóságoknak ki kell adniuk a tartózkodási kártyát. A tartózkodási kártyát a hatóságok gyakran ingyen állítják ki (vagy ugyanolyan díj ellenében, mint amekkora összeget az adott ország állampolgárai a személyi igazolvány kiállításáért fizetnek).

A tartózkodási kártyának világosan fel kell tüntetnie, hogy tulajdonosa uniós polgár családtagja.

A dokumentum a kiállítástól számítva öt évig érvényes (vagy az Ön tartózkodásának előrelátható időtartamával megegyező ideig, ha az öt évnél rövidebb). Elképzelhető azonban, hogy a lakcím esetleges megváltozását be kell jelenteni a hatóságoknak.

Előfordulhat, hogy az Ön nem uniós élettársának/rokonainak tudniuk kell bizonyítani (például ha a rendőrség igazoltatja őket), hogy joguk van az országban tartózkodni. Ezért mindig maguknál kell tartaniuk útlevelüket és tartózkodási kártyájukat.

Egyes uniós országokban pénzbüntetetéssel lehet sújtani őket, sőt akár ideiglenesen őrizetbe is vehetők, ha igazoltatáskor nem tudják bemutatni útlevelüket, de az országból emiatt nem lehet őket kiutasítani.

Konkrét eset

Csatlakozhat-e Önhöz súlyos betegségben szenvedő és az EU határain kívül élő rokona?

Karim francia állampolgár, aki egyéves szakmai gyakorlat céljából Belgiumba költözött. Algériában élő nagybátyja súlyosan megbetegedett. Karim a nagybácsi egyetlen élő rokona, ezért azt szeretné, hogy a beteg költözzön ki hozzá Belgiumba, ahol ő gondoskodni tudna róla, míg rokonán elvégzik a szükséges orvosi vizsgálatokat.

Karim a belga hatóságoknál kérelmezheti annak engedélyezését, hogy nagybátyja két hónapig nála tartózkodhasson az országban. A kérelem elbírálásakor a hatóságoknak mérlegelniük kell a betegség súlyosságát és azt a tényt is, hogy Karim a nagybácsi egyetlen rokona.

Egyenlő bánásmód

Az új országban az Ön nem uniós élettársát/rokonait ott-tartózkodásuk ideje alatt az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében ugyanolyan elbánás illeti meg, mint az adott ország állampolgárait.

Felszólítás az ország területének elhagyására / Kiutasítás

Az Ön nem uniós élettársa, illetve rokonai mindaddig Önnel maradhatnak az adott EU-tagországban, amíg teljesítik az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesítik a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják őket arra, hogy hagyják el az ország területét – ki azonban nem utasíthatják őket.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi vagy közbiztonsági okokból – kiutasítja őket területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. Ugyancsak írásban kell adott esetben felszólítani őket arra, hogy hagyják el az ország területét. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, és ismertetni kell, hogyan és meddig tudnak a döntés ellen fellebbezni.

Elhalálozás

Ha Ön nem hazájában, hanem egy másik uniós tagállamban él jogszerűen, és meghal, mielőtt még elnyerné a huzamos tartózkodás jogát, Önnel élő nem uniós élettársa/rokonai az országban maradhatnak, ha az Ön halálát megelőzően legalább egy évig ott éltek.

Ehhez azonban az Ön nem uniós családtagjainak teljesíteniük kell azokat a feltételeket is, amelyek az uniós tagországok állampolgárainak ott-tartózkodására vonatkoznak.

A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Huzamos tartózkodás

Az Ön élettársa/rokonai automatikusan jogot szereznek arra, hogy huzamos ideig a kérdéses tagállamban tartózkodjanak, ha már legalább öt éve megszakítás nélkül és jogszerűen az adott országban élnek. Ebben a tekintetben ugyanazok a feltételek vonatkoznak rájuk, mint a nem uniós házastársakra és gyermekekre.

A nem uniós házastársakra és gyermekekre vonatkozó jogokat, feltételeket és adminisztratív teendőket ismertető rovatunk további információkkal szolgál a témában.

További segítségre van szüksége?

További segítségre van szüksége?

Nem találta meg a keresett információt? Megoldandó problémája adódott?

Kérjen tanácsot az Önt megillető uniós jogokkal kapcsolatban

Tagállami hatóságokkal kapcsolatos problémák megoldása

Footnote

az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei kivételével

Retour au texte en cours.

Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Retour au texte en cours.

az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei kivételével

Retour au texte en cours.

az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei kivételével

Retour au texte en cours.

az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei kivételével

Retour au texte en cours.

Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Retour au texte en cours.

az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei kivételével

Retour au texte en cours.

az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei kivételével

Retour au texte en cours.