Navigatsioonitee

Jaga 
	Jaga Facebook´is
  
	Jaga Twitter´is
  
	Jagage Google+ vahendusel
  
	Jaga linkedIn´is

Töötajad ja pensionärid

Ajakohastatud : 16/10/2013

Pereliikmed, kes ei ole ELi kodanikud

Minu teised sugulased / registreerimata partner

Viibimine välismaal kuni 3 kuud

Teie partner ja sugulased võivad viibida koos teiega teises ELi liikmesriigis. Kui nad viibivad riigis vähem kui 3 kuud, siis vajavad nad üksnes kehtivat passi ning mõnikord, olenevalt nende päritoluriigist, sissesõiduviisat.

Tutvuge lähemalt viisanõuete ja võimalike viisavabastustega

Enne lahkumist uurige sihtkohariigi konsulaadilt, kas teie pereliikmed, kes ei ole ELi kodanikud, vajavad sissesõiduviisat ning kui kaua võtab aega selle saamine.

Riigis viibimisest teatamine

Mõned ELi liikmesriigid nõuavad, et teie partner või sugulased, kes ei ole ELi kodanikud, teataksid oma viibimisest riigis mõistliku aja jooksul pärast saabumist ning võivad määrata karistuse (nt trahvi), kui nad seda ei tee.

Enne kui nad lähevad teise riiki, uurige asjaomase riigi ametiasutustelt, millal ja mis tingimustel tuleb riigis viibimisest teatada.

Kuna teie sugulastel/partneril võib igal ajal tekkida vajadus tõendada oma õigust riigis viibida (nt kinnipidamisel politsei poolt), peaksid nad oma passi alati kaasas kandma.

Mõnedes ELi liikmesriikides võidakse neile passi kojujätmise korral määrata trahv või nad ajutiselt vahi alla võtta, kuid üksnes selle tõttu neid riigist välja saata ei tohi.

Võrdne kohtlemine

Teie uues elukohariigis viibimise ajal tuleb teie pereliikmeid kohelda võrdselt asjaomase riigi kodanikega, eriti seoses juurdepääsuga tööturule, töötasuga, töökoha leidmist hõlbustavate hüvitistega, kooliskäimisega jne.

Isegi kui nad viibivad riigis turistina, ei peaks nad näiteks maksma suuremaid tasusid muuseumikülastuse või transpordipiletite eest jne. 

Erand: kui olete pensionär, võivad mõned ELi riigid otsustada mitte anda teile ja teie perele sissetulekutoetust esimese 3 kuu vältel asjaomases riigis.

Väljasaatmine

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada teie partneri või sugulased, kes ei ole ELi kodanikud, avaliku korra, julgeoleku või rahvatervise huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et nad kujutavad endast tõsist ohtu

Väljasaatmise otsus tuleb neile esitada kirjalikult. Dokumendis tuleb tuua ära täielik põhjendus ning täpsustada edasikaebamise korda ja tähtaega.

Viibimine välismaal kauem kui 3 kuud

Töötajad

Teie töökohaks oleva ELi liikmesriigi ametiasutused hindavad, kas teie partner/sugulased, kes ei ole ELi kodanikud, peaksid saama loa viibida seal teie pereliikmetena (kuna te olete ELi kodanik, kes on seal töövõtja, lähetatud töötaja või füüsilisest isikust ettevõtjana kauem kui 3 kuud).  Hindamisel võetakse aluseks riiklikke tingimusi ning otsus tehakse iga üksikjuhtumi puhul eraldi.

Pensionärid

Kui te olete pensionär, siis ametasutused hindavad, kas teie partner/sugulased, kes ei ole ELi kodanikud, võivad jääda kauemaks kui 3 kuud, kui teil on  (teie ja kogu teie perekonna jaoks):

  • piisav sissetulek (mis tahes allikatest), et elada ilma sissetulekutoetuseta;
  • üldine ravikindlustus asjaomases riigis.

Riigi ametiasutused ei või teilt nõuda, et teie sissetulek oleks suurem kui see lävi, millest väiksem sissetulek annaks teie perele õiguse saada selles riigis sissetulekutoetust.

Elamisluba

Teie partner või sugulased, kes ei ole ELi kodanikud, peaksid 3 kuu jooksulpärast saabumist taotlema pädevalt ametiasutuselt (sageli linnavalitsus või kohalik politseijaoskond) elamisluba. Selleks tuleb neil esitada:

  • kehtiv pass;
  • teie registreerimistunnitus või muu tõend, mis kinnitab teie elamist kõnealuses riigis;
  • teie perekondlikku suhet tõendav dokument; 
  • tõendid selle kohta, et nad on teie ülalpidamisel või et nende tervisliku seisundi tõttu peate te isiklikult nende eest hoolitsema;
  • partnerite puhul tõend püsisuhte kohta.

Mingeid muid dokumente nõuda ei tohi.

Pädevad asutused peaksid 6 kuu jooksul otsustama, kas väljastada elamisluba teie partnerile või sugulastele, kes ei ole ELi kodanikud. Kui nad seda ei tee, siis võite võtta ühendust meie abiteenistustega.

Kui nende taotlus lükatakse tagasi, võivad nad otsuse edasi kaevata. Pädev asutus peab neile otsuse esitama kirjalikult, tuues ära selle põhjenduse ning tagajärjed ning selgitades teie sugulastele/partnerile edasikaebamise korda ja tähtaega.

Kui nende taotlus kiidetakse heaks, siis tuleb neile väljastada elamisluba. Elamisload väljastatakse sageli tasuta (või sama hinnaga, mis isikutunnitused asjaomase riigi kodanikele).

Elamisloal peab olema selgelt märgitud, et see on ELi kodaniku pereliikme elamisluba.

Elamisluba peab kehtima 5 aastat (või teie kavandatava asjaomases riigis elamise perioodi ajal, kui see on lühem kui 5 aastat), kuid te peaksite kohalikke ametiasutusi oma aadressi muutumise korral teavitama.

Kuna teie partneril või sugulastel, kes ei ole ELi kodanikud, võib igal ajal tekkida vajadus tõendada oma õigust riigis viibida (nt kinnipidamisel politsei poolt), peaksid nad oma passi ja elamisluba alati kaasas kandma.

Mõnedes ELi liikmesriikides võidakse neile passi kojujätmise korral määrata trahv või nad ajutiselt vahi alla võtta, kuid üksnes selle tõttu neid riigist välja saata ei tohi.

Näidisjuhtum

Võite paluda lasta endaga ühineda oma raskesti haigel sugulasel, kes elab väljaspool ELi

Prantslasest Karim kolis üheks aastaks Belgiasse praktikale. Tema alžeerlasest onu on raskesti haigestunud. Onu ainsa sugulasena soovib Karim, et ta tuleks Belgiasse, kus ta saab onu eest hoolitseda samal ajal, kui talle tehakse erinevaid meditsiinilisi analüüse.  

Ta saab paluda Belgia ametiasutusi lubada onul 2 kuud riigis viibida. Otsuse tegemisel võtavad ametiasutused arvesse nii onu terviseprobleeme kui ka seda, et Karim on tema ainus sugulane.

Võrdne kohtlemine

Teie uues elukohariigis viibimise ajal tuleb teie partnerit või sugulasi, kes ei ole ELi kodanikud, kohelda võrdselt asjaomase riigi kodanikega, eriti seoses juurdepääsuga tööturule, töötasuga, töökoha leidmist hõlbustavate hüvitistega, kooliskäimisega jne.

Nõue riigist lahkuda / väljasaatmine

Teie sugulased või partner, kes ei ole ELi kodanikud, võivad elada koos teiega teises ELi liikmesriigis niikaua, kuni nad täidavad riigis elamiseks vajalikke tingimusi.  Kui nad enam asjaomaseid tingimusi ei täida, võivad riigi ametiasutused nõuda neilt riigist lahkumist, kuid neid ei tohi välja saata.

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada nad avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et nad kujutavad endast väga tõsist ohtu

Väljasaatmise otsus või nõue riigist lahkuda tuleb neile esitada kirjalikult, tuues ära selle täieliku põhjenduse ning selgitades edasikaebamise korda ja tähtaega.

Surm

Kui elasite seaduslikult teises ELi liikmesriigis ning surite enne, kui saite õiguse seal alaliselt elada, võivad teie sugulased ja partner, kes ei ole ELi kodanikud, asjaomasesse riiki jääda, kui nad olid seal enne teie surma elanud vähemalt 1 aasta.

Et neil oleks õigus riiki jääda, peavad teie pereliikmed, kes ei ole ELi kodanikud, täitma lisaks ka samu riigis elamiseks vajalikke tingimusi, mis ELi kodanikud.

Tutvuge tingimuste ja formaalsustega:

Õigus elada alaliselt teises liikmesriigis

Pärast seda, kui teie partner või sugulased, kes ei ole ELi kodanikud, on elanud teises ELi liikmesriigis seaduslikult 5 järjestikust aastat, saavad nad automaatselt õiguse elada seal alaliselt (sarnaselt teie abikaasale ja lastele, kes ei ole ELi kodanikud).

Tutvuge õiguste, tingimuste ja formaalsustega, mida kohaldatakse abikaasade ja laste puhul, kes ei ole ELi kodanikud

Vajate ikka veel abi?

Vajate ikka veel abi?

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis

Lahendage probleemid riigiasutusega

Footnote

mitte teie abikaasa, lapsed, lapselapsed ega vanemad vanavanemad

Retour au texte en cours.

Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.

mitte teie abikaasa, lapsed, lapselapsed ega vanemad vanavanemad

Retour au texte en cours.

mitte teie abikaasa, lapsed, lapselapsed ega vanemad vanavanemad

Retour au texte en cours.

mitte teie abikaasa, lapsed, lapselapsed ega vanemad vanavanemad

Retour au texte en cours.

Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.

mitte teie abikaasa, lapsed, lapselapsed ega vanemad vanavanemad

Retour au texte en cours.

mitte teie abikaasa, lapsed, lapselapsed ega vanemad vanavanemad

Retour au texte en cours.