Navigačný riadok

Aktualizované : 20/08/2015

living-abroad

Rodinní príslušníci (z krajín mimo EÚ) pracovníkov a dôchodcov

Ste občan EÚ a presťahovali ste sa do inej krajiny EÚ na účely pobytu alebo práce? Pravidlá EÚ uľahčujú vašim rodinným príslušníkom, aby sa k vám pripojili. Na tejto stránke nájdete informácie o tom, za akých podmienok sa k vám v zahraničí môžu pripojiť vaši rodinní príslušníci.

Ak ste občanom EÚ, ale nepresťahovali ste sa do inej krajiny Únie a žijete vo svojej domovskej krajine, pravidlá EÚ sa neuplatňujú. V takom prípade sa uplatňujú vnútroštátne pravidlá.

Môj manželský partner/moje deti/moji rodičia
Môj manželský partner/moje deti/moji rodičia

Ďalšie informácie o právach vašich rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi EÚ a ktorí by sa chceli s vami zdržiavať vo vašom novom štáte.

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia, ktorí nie sú občanmi EÚ, vás môžu sprevádzať v inom štáte EÚ. Na pobyt kratší ako 3 mesiace budú potrebovať len platný pas a v niektorých prípadoch vstupné víza (v závislosti od krajiny, ktorej sú občanmi).

Viac o požiadavkách/výnimkách týkajúcich sa vstupných víz.

Pred odchodom si na konzuláte krajiny, do ktorej sa chystáte vycestovať, preverte, či budú vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ potrebovať vstupné víza a koľko potrvá ich vybavenie.

Ohlasovanie prítomnosti

V niektorých štátoch EÚ sa vyžaduje, aby vaši rodinní príslušníci (váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia) z krajín mimo EÚ v primeranom čase po príchode ohlásili svoju prítomnosť. Za porušenie tejto povinnosti ich môžu sankcionovať, napr. im udeliť pokutu.

Pred tým, ako vycestujete do inej krajiny, si na vnútroštátnych úradoch preverte lehoty na ohlásenie prítomnosti a relevantné podmienky.

Váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia by mali stále nosiť so sebou pas.

Ak si svoje osobné doklady nechajú doma, môžu vaši rodinní príslušníci v niektorých štátoch dostať pokutu alebo byť dočasne zaistení, nemôžu ich však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas svojho pobytu majú vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ právo, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako s občanmi daného štátu, a to hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Aj v prípade, že sa v zahraničí zdržiavajú ako turisti, nemali by napríklad platiť vyššie vstupné do múzeí alebo viac za cestovné lístky.

Výnimka: V prípade dôchodcov sa členské štáty EÚ môžu rozhodnúť neposkytovať im a ich rodinným príslušníkom sociálnu pomoc počas prvých 3 mesiacov pobytu na území daného štátu.

Vyhostenie

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o vyhostení vašich rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ na základe dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, ak jeho orgány vedia preukázať, že vaši rodinní príslušníci predstavujú vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu a musia sa v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a dokedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Pracovníci

Ak pracujete v inom členskom štáte ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo ste tam na vyslaní, váš manžel alebo vaša manželka, vaše nezaopatrené deti alebo závislí (starí) rodičia z krajín mimo EÚ sa tam môžu zdržiavať bez splnenia ďalších podmienok.

Dôchodcovia

Ak ako dôchodca žijete v inom členskom štáte, váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo vaši predkovia z krajín mimo EÚ sa tam môžu takisto zdržiavať pod podmienkou, že v tomto hostiteľskom členskom štáte máte pre seba a celú svoju rodinu:

 • dostatočné zdroje na pokrytie nákladov súvisiacich s pobytom, aby ste sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci;
 • komplexné krytie nemocenského poistenia.

Ak ste dôchodca, vnútroštátne orgány nesmú požadovať, aby váš príjem bol vyšší ako hranica, pod ktorou by ste vy a vaši príbuzní/váš partner spĺňali podmienky hostiteľského členského štátu na poskytovanie sociálnej pomoci.

Pobytový preukaz

Váš manželský partner, vaši potomkovia (vnuci, deti) alebo (starí) rodičia z krajín mimo EÚ musia v novom členskom štáte požiadať príslušné orgány o vystavenie pobytového preukazu (zvyčajne na cudzineckej polícii alebo na miestnom úrade) do 3 mesiacov od príchodu.

Informácie ako získať pobytový preukaz pre rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas svojho pobytu majú vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ právo, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako s občanmi daného štátu, hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

Váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia z krajín mimo EÚ sa môžu zdržiavať v inom členskom štáte EÚ, kým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu - nemôžu ich však vyhostiť.

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jeho orgány vedia preukázať, že vaši rodinní príslušníci predstavujú vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť o opustenie územia im musia doručiť v písomnej forme a musia v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a dokedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Príbeh

Právne predpisy EÚ priznávajú rodinným príslušníkom, ktorí nie sú občanmi EÚ, rozsiahle práva

Irina je Nemka a žije v Spojenom kráľovstve. Jej ruská matka požiadala v Spojenom kráľovstve o pobytový preukaz a k žiadosti mala predložiť svoj pas.

Britské orgány informovali Irinu, že vydanie pobytového preukazu by mohlo trvať až 1 rok. Irinina matka sa obávala, že ak včas nedostane späť svoj pas, nebude sa môcť vrátiť do Ruska na Vianoce, alebo jej následne neumožnia opätovný vstup do Spojeného kráľovstva.

Rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ majú právo na pobyt, čo v realite znamená, že britské orgány mali vydať pobytový preukaz do 6 mesiacov a nemali právo si počas tohto obdobia ponechať jej pas.

Úmrtie občana

Ak by ste ako občan Únie legálne žili v inom členskom štáte EÚ a ak by ste tam umreli pred získaním práva trvalého pobytu, váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia z krajín mimo EÚ by v danom štáte mohli ostať v prípade, že by sa v ňom zdržiavali najmenej 1 rok pred vašim úmrtím.

Aby v danej krajine mohli ostať, musia vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ splniť rovnaké podmienky týkajúce sa pobytu ako občania EÚ.

Informujte sa, aké podmienky a formality sa vzťahujú na:

Rozvod

Ak sa rozvediete pred získaním práva trvalého pobytu v inom štáte (na čo sa zvyčajne vyžaduje nepretržitý 5 ročný pobyt) - váš bývalý manžel alebo manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia z krajín mimo EÚ by v danej krajine mohli zotrvať, ak:

 • sa zdržiavali v dotknutom členskom štáte najmenej 1 rok a
 • vaše manželstvo trvalo pred začatím rozvodového konania aspoň 3 roky.

Aby v danej krajine mohli ostať, musia vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ splniť rovnaké podmienky týkajúce sa pobytu ako občania EÚ.

Informujte sa, aké podmienky a formality sa vzťahujú na:

Trvalý pobyt

Po nepretržitom 5-ročnom legálnom pobyte v inom členskom štáte EÚ môžu vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ (váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia) automaticky získať právo trvalého pobytu v dotknutom štáte bez toho, aby museli splniť ďalšie podmienky - po získaní trvalého pobytu môžu v dotknutom štáte zostať tak dlho, ako budú chcieť, i keď tam nebudú pracovať alebo budú odkázaní na sociálnu pomoc.

Na nepretržitosť ich pobytu nemá vplyv:

 • dočasná neprítomnosť (menej ako 6 mesiacov v roku);
 • neprítomnosť dlhšieho trvania v dôsledku povinnej vojenskej služby;
 • jedna neprítomnosť v maximálnej dĺžke 12 za sebou nasledujúcich mesiacov spôsobená vážnymi dôvodmi, ako sú napríklad tehotenstvo a pôrod, vážne ochorenie, štúdium, odborné vzdelávanie alebo vyslanie do inej krajiny.

Počas trvalého pobytu v inom členskom štáte majú nárok na rovnaké práva, dávky a výhody ako občania dotknutého štátu.

Svoje právo trvalého pobytu môžu stratiť, ak by sa zdržiavali mimo hostiteľského štátu dlhšie ako 2 po sebe idúce roky.

Pracovníci

Ak by ste ako pracovník alebo samostatne zárobkovo činná osoba umreli v inom členskom štáte EÚ pred získaním práva trvalého pobytu, váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia z krajín mimo EÚ by mohli podliehať osobitným postupom. Mohli by napríklad získať povolenie na trvalý pobyt v prípade, že:

 • by úmrtie bolo dôsledkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania alebo
 • by sa v čase úmrtia v dotknutom členskom štáte nepretržite zdržiavali aspoň 2 roky;

Doklad potvrdzujúci trvalý pobyt

Informácie o tom ako požiadať o vydanie dokladu o trvalom pobyte potvrdzujúcom právo na ničím nepodmienený pobyt.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

Váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia z krajín mimo EÚ sa môžu zdržiavať v inom členskom štáte EÚ, kým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu - nemôžu ich však vyhostiť.

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jeho orgány vedia preukázať, že vaši rodinní príslušníci predstavujú vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť na opustenie územia im musia doručiť v písomnej forme a musia v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a dokedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Môj registrovaný partner
Môj registrovaný partner

V niektorých štátoch EÚ (EHP) sa registrované partnerstvá považujú za rovnocenné s manželstvami. V tomto prípade by ste si mali prečítať informácie o práve na pobyt a o podmienkach pre manželských partnerov.

Ostatné členské štáty EÚ nepovažujú registrované partnerstvá za porovnateľné s manželstvom. V tomto prípade by ste si mali prečítať informácie o práve na pobyt a o podmienkach pre ostatných príbuzných.

Informácie o uznávaní registrovaných partnerstiev v Európe.

Moji ostatní príbuzní/môj neregistrovaný partner
Moji ostatní príbuzní/môj neregistrovaný partner

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Váš partner a príbuzní vás môžu sprevádzať v inom členskom štáte EÚ. Na pobyt kratší ako 3 mesiace budú potrebovať len platný pas a v niektorých prípadoch vstupné víza (v závislosti od krajiny, ktorej sú občanmi).

Viac o požiadavkách týkajúcich sa vstupných víz a možných výnimkách.

Pred odchodom si na konzuláte krajiny, do ktorej sa chystáte, preverte, či budú vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ potrebovať vstupné víza a ako dlho potrvá ich vybavenie.

Ohlasovanie prítomnosti

V niektorých štátoch EÚ sa vyžaduje, aby vaši príbuzní/váš partner z krajín mimo EÚ v primeranom čase po príchode ohlásili svoju prítomnosť. Za porušenie tejto povinnosti ich môžu sankcionovať, napr. udeliť pokutu.

Pred tým, ako vycestujete do inej krajiny, si na vnútroštátnych úradoch preverte lehoty na ohlásenie prítomnosti a relevantné podmienky.

Vaši príbuzní/váš partner z krajín mimo EÚ sa môžu ocitnúť v situácii, keď budú musieť preukázať, že majú právo žiť v dotknutej krajine (napríklad, ak ich zastaví policajná hliadka), preto by mali stále nosiť so sebou svoj pas.

Ak si svoje osobné doklady nechajú doma, môžu v niektorých štátoch dostať pokutu alebo byť dočasne zaistení, nemôžu ich však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas ich pobytu by s vašimi rodinnými príslušníkmi z krajín mimo EÚ mali zaobchádzať rovnako ako s občanmi daného štátu, hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Aj v prípade, že sa v zahraničí zdržiavajú ako turisti, nemali by napríklad platiť vyššie vstupné do múzeí alebo viac za cestovné lístky atď.

Výnimka: V prípade dôchodcov sa členské štáty EÚ môžu rozhodnúť neposkytovať im a ich príbuzným/partnerom dávky sociálnej pomoci počas prvých 3 mesiacov pobytu na území štátu.

Vyhostenie

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o vyhostení vašich príbuzných alebo partnera (z krajín mimo EÚ) na základe dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, ale len za predpokladu, že predstavujú vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu a musia sa v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a dokedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Pracovníci

Príslušné orgány štátu EÚ, v ktorom pracujete, posúdia, či vaši príbuzní/váš partner z krajín mimo EÚ budú môcť zostať s vami ako vaši rodinní príslušníci (pretože ste občanom EÚ, ktorý v danom štáte pracuje, je tam na vyslaní alebo tam podniká ako samostatne zárobkovo činná osoba dlhšie ako 3 mesiace). Takéto posudzovanie orgány vykonajú na základe vnútroštátnych podmienok a jednotlivo od prípadu k prípadu.

Dôchodcovia

Ak ste na dôchodku, príslušné orgány budú pri rozhodovaní o tom, či sa vaši príbuzní/váš partner z krajín mimo EÚ budú môcť zdržiavať dlhšie ako 3 mesiace, posudzovať, či v hostiteľskom členskom štáte máte pre seba a svojho partnera alebo svojich príbuzných:

 • dostatočný príjem (z akéhokoľvek zdroja) na obživu, aby ste neboli odkázaní na sociálnu podporu;
 • komplexné krytie nemocenského poistenia.

Ak ste dôchodca, vnútroštátne orgány nesmú požadovať, aby váš príjem bol vyšší ako hranica, pod ktorou by ste vy a vaši príbuzní/váš partner spĺňali podmienky hostiteľského členského štátu na poskytovanie sociálnej pomoci.

Pobytový preukaz

Vaši príbuzní alebo váš partner z krajín mimo EÚ by mali požiadať o vydanie pobytového preukazu na príslušnom úrade (zvyčajne na cudzineckej polícii alebo na miestnom úrade) do 3 mesiacov od príchodu.

Informácie ako získať pobytový preukaz pre rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas ich pobytu v novom štáte by s vašimi príbuznými alebo partnerom, ktorí nie sú občania EÚ, mali zaobchádzať rovnako ako s občanmi daného štátu, hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

Vaši príbuzní alebo váš partner z krajín mimo EÚ sa môžu zdržiavať v inom členskom štáte EÚ, kým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu - nemôžu ich však vyhostiť.

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jeho orgány vedia preukázať, že vaši príbuzní alebo váš partner z krajín mimo EÚ predstavujú vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť na opustenie územia im musia doručiť v písomnej forme a musia v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a dokedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Úmrtie občana

Ak by ste legálne žili v inom členskom štáte EÚ a ak by ste umreli pred získaním práva trvalého pobytu, vaši príbuzní alebo váš partner z krajín mimo EÚ by v danom štáte mohli ostať v prípade, že by sa v ňom zdržiavali najmenej 1 rok pred vašim úmrtím.

Musia však takisto splniť rovnaké podmienky na pobyt ako občania EÚ.

Informujte sa, aké podmienky a formality sa vzťahujú na:

Trvalý pobyt

Po nepretržitom 5 ročnom legálnom pobyte v inom členskom štáte EÚ môžu vaši príbuzní alebo váš partner z krajín mimo EÚ automaticky získať právo trvalého pobytu rovnako ako by ho získali vaše deti alebo váš manželský partner z krajín mimo EÚ.

Informujte sa, aké práva, podmienky a formality sa uplatnia na deti alebo manželského partnera z krajín mimo EÚ

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo

  V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

  Retour au texte en cours.

  V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

  Retour au texte en cours.

  okrem vášho partnera, detí, vnukov a starých rodičov

  Retour au texte en cours.

  V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

  Retour au texte en cours.

  okrem vášho partnera, detí, vnukov a starých rodičov

  Retour au texte en cours.

  okrem vášho partnera, detí, vnukov a starých rodičov

  Retour au texte en cours.

  okrem vášho partnera, detí, vnukov a starých rodičov

  Retour au texte en cours.

  V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

  Retour au texte en cours.

  okrem vášho partnera, detí, vnukov a starých rodičov

  Retour au texte en cours.

  okrem vášho partnera, detí, vnukov a starých rodičov

  Retour au texte en cours.