Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 20/08/2015

living-abroad

Pracownicy i emeryci - prawa przysługujące członkom rodziny spoza UE

Jeśli jesteś obywatelem UE i przeprowadziłeś się do innego kraju UE w celu zamieszkania w nim lub podjęcia tam pracy, dzięki przepisom UE Twojej rodzinie będzie łatwiej do Ciebie dołączyć. Na tej stronie znajdziesz informacje o tym, jak członkowie Twojej rodziny mogą do Ciebie dołączyć.

Przepisy UE nie mają zastosowania, jeżeli jesteś obywatelem UE i nie przeniosłeś się do innego kraju UE, ale nadal mieszkasz w swoim kraju pochodzenia. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy krajowe.

Mój małżonek/dzieci/rodzice
Mój małżonek/dzieci/rodzice

Dowiedz się o prawach członków swojej rodziny niebędących obywatelami UE, którzy chcą zamieszkać z Tobą w nowym kraju.

Pobyt za granicą do trzech miesięcy

Twój pochodzący spoza UE małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie mogą przebywać z Tobą w innym kraju UE. Jeśli ich pobyt nie jest dłuższy niż trzy miesiące, potrzebny jest im tylko ważny paszport i niekiedy, zależnie od tego, z którego kraju pochodzą, wiza wjazdowa.

Więcej informacji o wymogach wizowych/zwolnieniach.

Zanim wyjedziesz sprawdź w konsulacie kraju, do którego się wybierasz, czy pochodzący spoza UE członkowie Twojej rodziny potrzebują wizy wjazdowej i ile czasu zajmuje jej uzyskanie.

Zgłaszanie pobytu

Niektóre kraje UE wymagają, aby Twój pochodzący spoza UE małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie zgłaszali swój pobyt w odpowiednim terminie po przyjeździe i mogą nakładać kary, np. grzywny, w przypadku braku takiego zgłoszenia.

Zanim małżonek lub krewni przyjadą do takiego innego kraju sprawdź, jakie są terminy i odnośne warunki zgłaszania pobytu władzom krajowym.

Twój małżonek, dzieci lub rodzice powinni zawsze nosić ze sobą paszport.

W niektórych krajach UE zostawienie paszportu w domu może być karane grzywną lub tymczasowym zatrzymaniem, samo w sobie jednak nie może być powodem do wydalenia.

Równe traktowanie

Podczas pobytu w nowym kraju Twoi krewni/partner mają prawo do takiego samego traktowania jak obywatele tego kraju, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy, zapisów do szkół itd.

Nawet gdyby przebywali w charakterze turystów, nie powinni np. uiszczać wyższych opłat za zwiedzanie muzeów ani płacić więcej za bilety komunikacji publicznej itd.

Wyjątek: Jeśli jesteś emerytem, niektóre kraje UE mogą nie udzielić Tobie i Twojej rodzinie zasiłku przez pierwsze trzy miesiące w danym kraju.

Wydalenie

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować się na wydalenie Twojego pochodzącego spoza UE małżonka, dzieci, wnuków, rodziców lub dziadków ze względów polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowią oni poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu musi im zostać przekazana na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Pracownicy

Jeśli pracujesz  w innym kraju - jako pracownik, osoba samozatrudniona lub w delegacji, Twój pochodzący spoza UE małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie mogą przebywać tam z Tobą bez spełniania żadnych innych warunków.

Emeryci

Jeśli jesteś emerytem mieszkającym w innym kraju, Twój pochodzący spoza UE małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie mogą również mieszkać tam z Tobą, jeśli posiadasz (dla siebie i całej swojej rodziny):

 • wystarczające dochody, aby móc żyć bez zasiłku
 • kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne w takim kraju.

Władze krajowe nie mogą wymagać, aby dochód przekraczał poziom kwalifikujący Twoją rodzinę do podstawowego zasiłku w takim kraju.

Karta pobytu

W ciągu trzech miesięcy od przybycia Twój pochodzący spoza UE małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie powinni wystąpić do władz nowego kraju (często jest to urząd gminy lub lokalny posterunek policji) o kartę pobytu.

Jak uzyskać kartę pobytu dla członków rodziny niepochodzących z kraju UE?

Równe traktowanie

Podczas pobytu w nowym kraju Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie pochodzący spoza UE mają prawo do takiego samego traktowania jak obywatele, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy, zapisów do szkół itd.

Wezwanie do opuszczenia kraju/Wydalenie

Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie pochodzący spoza UE mogą mieszkać z Tobą w innym kraju UE dopóki przestrzegają warunków pobytu. Jeśli naruszą takie warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia kraju - ale nie mogą ich wydalić.

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować się na ich wydalenie ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowią oni bardzo poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą im zostać przekazane na piśmie, z podaniem wszystkich przyczyn i wskazaniem sposobu oraz terminu odwołania się.

Prawdziwa historia

W UE członkom Twojej rodziny niebędącym obywatelami UE także przysługują określone prawa.

Irina jest Niemką i mieszka w Wielkiej Brytanii. Jej matka, która jest Rosjanką, wystąpiła o kartę pobytu w Wielkiej Brytanii, w związku z czym kazano jej zostawić paszport.

Władze brytyjskie poinformowały Irinę, że wydanie karty pobytu może potrwać do roku. Matka Iriny obawiała się, że jeśli nie odzyska paszportu na czas, nie będzie mogła pojechać do Rosji na Boże Narodzenie bądź nie zostanie potem ponownie wpuszczona do Wielkiej Brytanii.

W rzeczywistości ze względu na prawo pobytu przysługujące członkom rodziny pochodzącym spoza UE władze brytyjskie miały obowiązek wydania karty w ciągu sześciu miesięcy, natomiast nie mały prawa zatrzymać paszportu na ten czas.

Zgon

Jeśli jesteś osobą mieszkającą zgodnie z prawem w innym kraju UE i umrzesz przed uzyskaniem w nim prawa pobytu stałego, Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie pochodzący spoza UE mogą pozostać w takim kraju, jeśli mieszkali tam przez co najmniej rok przed Twoim zgonem.

Aby móc zostać, członkowie Twojej rodziny pochodzący spoza UE muszą również przestrzegać takich samych warunków pobytu jak obywatele UE.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Rozwód

Jeśli rozwiedziesz się przed uzyskaniem prawa do pobytu stałego w innym kraju (zwykle niezbędne jest spędzenie w nim pięciu lat) - Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie pochodzący spoza UE mogą pozostać, jeśli:

 • mieszkali w takim kraju co najmniej rok, oraz
 • przed rozpoczęciem postępowania rozwodowego Twoje małżeństwo trwało co najmniej trzy lata

Aby móc zostać, członkowie Twojej rodziny pochodzący spoza UE muszą również przestrzegać takich samych warunków pobytu jak obywatele UE.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Pobyt stały

Po spędzeniu w innym kraju UE pięciu kolejnych lat w sposób zgodny z prawem, Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie pochodzący spoza UE automatycznie uzyskują prawo pobytu stałego w takim kraju bez konieczności spełniania żadnych dodatkowych warunków - mogą tam zostać tak długo, jak chcą, nawet jeśli nie pracują i potrzebują zasiłku.

Na ciągłość ich pobytu  nie mają wpływu:

 • tymczasowe nieobecności (mniej niż sześć miesięcy rocznie)
 • dłuższe nieobecności (obowiązkowa służba wojskowa)
 • jedna nieobecność przez okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy z ważnych względów, takich jak ciąża i poród, poważna choroba, praca, szkolenie zawodowe lub delegacja w innym kraju.

Przysługują im takie same prawa, świadczenia i przywileje jak obywatelom.

Mogą utracić prawo  pobytu stałego, jeśli spędzą poza krajem ponad dwa kolejne lata.

Pracownicy

Jeśli jesteś osobą pracującą lub samozatrudnioną w innym kraju UE i umrzesz przed uzyskaniem prawa pobytu stałego w takim kraju, Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie pochodzący spoza UE mogą zostać potraktowani w szczególny sposób. Może to oznaczać zezwolenie na pobyt stały, jeśli:

 • zgon był skutkiem wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej, lub
 • w chwili zgonu masz za sobą co najmniej dwa lata ciągłego pobytu w danym kraju.

Karta pobytu stałego

Dowiedz się, jak uzyskać kartę pobytu stałego potwierdzającą ich prawo do bezwarunkowego pobytu.

Wezwanie do opuszczenia kraju/Wydalenie

Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie pochodzący spoza UE mogą mieszkać z Tobą w innym kraju UE dopóki przestrzegają warunków pobytu. Jeśli naruszą takie warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia kraju - ale nie mogą ich wydalić.

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować się na ich wydalenie ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowią oni bardzo poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą im zostać przekazane na piśmie, z podaniem wszystkich przyczyn i wskazaniem sposobu oraz terminu odwołania się.

Mój zarejestrowany partner
Mój zarejestrowany partner

Niektóre kraje UE traktują zarejestrowanych partnerów w taki sam sposób jak małżonków. W takim przypadku powinieneś sprawdzić obowiązujące prawa i formalności dotyczące pobytu małżonków.

Inne kraje UE nie uznają zarejestrowanych partnerstw jako odpowiednika związku małżeńskiego. W takim przypadku powinieneś sprawdzić obowiązujące prawa i formalności dotyczące pobytu innych krewnych.

Dowiedz się więcej o uznawaniu zarejestrowanych partnerów w Europie.

Inni moi krewni/mój niezarejestrowany partner
Inni moi krewni/mój niezarejestrowany partner

Pobyt za granicą do trzech miesięcy

Twój partner i krewni mogą przebywać z Tobą w innym kraju UE. Jeśli ich pobyt nie jest dłuższy niż trzy miesiące, potrzebny jest im tylko ważny paszport i niekiedy, zależnie od tego, z którego kraju pochodzą, wiza wjazdowa.

Więcej informacji o wymogach wizowych i ewentualnych zwolnieniach.

Zanim wyjedziesz sprawdź w konsulacie kraju, do którego się wybierasz, czy pochodzący spoza UE członkowie Twojej rodziny potrzebują wizy wjazdowej i ile czasu zajmuje jej uzyskanie.

Zgłaszanie pobytu

Niektóre kraje UE wymagają, aby Twoi pochodzący spoza UE krewni lub partner zgłaszali swój pobyt w odpowiednim terminie po przyjeździe i mogą nakładać kary, np. grzywny, w przypadku braku takiego zgłoszenia.

Zanim Twoi krewni lub partner przyjadą do takiego innego kraju, sprawdź, jakie są terminy i odnośne warunki zgłaszania pobytu władze lokalne.

Ponieważ Twoi krewni/Twój partner mogą w każdej chwili znaleźć się w sytuacji wymagającej udowodnienia ich prawa do pobytu w kraju (np. w przypadku zatrzymania przez policję), powinni stale nosić ze sobą paszport.

W niektórych krajach UE zostawienie paszportu w domu może być karane grzywną lub tymczasowym zatrzymaniem, samo w sobie jednak nie może stanowić powodu do wydalenia.

Równe traktowanie

Podczas pobytu w nowym kraju Twoi krewni/partner mają prawo do takiego samego traktowania jak obywatele tego kraju, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy, zapisów do szkół itd.

Nawet gdyby przebywali w charakterze turystów, nie powinni np. uiszczać wyższych opłat za zwiedzanie muzeów ani płacić więcej za bilety komunikacji publicznej itd.

Wyjątek: Jeśli jesteś emerytem, niektóre kraje UE mogą nie udzielić Tobie i Twojej rodzinie zasiłku przez pierwsze trzy miesiące pobytu w danym kraju.

Wydalenie

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować się na wydalenie Twoich pochodzących spoza UE krewnych lub partnera ze względów polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowią oni poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu musi im zostać przekazana na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Pracownicy

Władze kraju UE, w którym pracujesz ocenią, czy Twoi pochodzący spoza UE krewni/partner powinni uzyskać zgodę na pobyt jako członkowie rodziny (ponieważ jesteś obywatelem UE zatrudnionym, oddelegowanym lub samozatrudnionym w takim kraju przez ponad trzy miesiące). Ocena zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem warunków krajowych i w trybie indywidualnym.

Emeryci

Jeśli jesteś emerytem, władze ocenią, czy Twój pochodzący spoza UE partner może zostać na więcej niż trzy miesiące, jeśli posiadacz (dla siebie i całej swojej rodziny):

 • wystarczające dochody (z dowolnego źródła), aby móc żyć bez zasiłku
 • kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne w takim kraju.

Władze krajowe nie mogą wymagać, aby dochód przekraczał poziom kwalifikujący Twoją rodzinę do podstawowego zasiłku w takim kraju.

Karta pobytu

W ciągu trzech miesięcy od przybycia Twoi pochodzący spoza UE krewni lub partner powinni wystąpić do władz (często jest to urząd gminy lub lokalny posterunek policji) o kartę pobytu.

Jak uzyskać kartę pobytu dla członków rodziny niepochodzących z kraju UE?

Równe traktowanie

Podczas pobytu w nowym kraju Twoi pochodzący spoza UE krewni lub partner mają prawo do takiego samego traktowania jak obywatele tego kraju, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy, zapisów do szkół itd.

Wezwanie do opuszczenia kraju/Wydalenie

Twoi pochodzący spoza UE krewni lub partner mogą mieszkać z Tobą w innym kraju, dopóki przestrzegają warunków pobytu. Jeśli naruszą takie warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia kraju dowodu długotrwałego związku ale nie mogą ich wydalić.

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować się na ich wydalenie ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowią oni bardzo poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą im zostać przekazane na piśmie, z podaniem wszystkich przyczyn i wskazaniem sposobu oraz terminu odwołania się.

Zgon

Jeśli jesteś osobą zgodnie z prawem mieszkającą w innym kraju UE i umrzesz przed uzyskaniem w nim prawa pobytu stałego, Twoi pochodzący spoza UE krewni i partner mogą pozostać w takim kraju, jeśli mieszkali tam przez co najmniej rok przed Twoim zgonem.

Aby móc zostać, członkowie Twojej rodziny pochodzący spoza UE muszą również przestrzegać takich samych warunków pobytu jak obywatele UE.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Pobyt stały

Po spędzeniu zgodnie z prawem pięciu kolejnych lat w innym kraju UE Twoi pochodzący spoza UE krewni lub partner automatycznie uzyskają prawo pobytu stałego w takim kraju, tak samo, jak uzyskaliby je Twój pochodzący spoza UE małżonek i dzieci.

Sprawdź prawa, warunki i formalności dotyczące małżonków i dzieci niepochodzących z UE.

Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.

  niebędący współmałżonkiem, dzieckiem, wnukiem, rodzicem lub dziadkiem

  Retour au texte en cours.

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.

  niebędący współmałżonkiem, dzieckiem, wnukiem, rodzicem lub dziadkiem

  Retour au texte en cours.

  niebędący współmałżonkiem, dzieckiem, wnukiem, rodzicem lub dziadkiem

  Retour au texte en cours.

  niebędący współmałżonkiem, dzieckiem, wnukiem, rodzicem lub dziadkiem

  Retour au texte en cours.

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.

  niebędący współmałżonkiem, dzieckiem, wnukiem, rodzicem lub dziadkiem

  Retour au texte en cours.

  niebędący współmałżonkiem, dzieckiem, wnukiem, rodzicem lub dziadkiem

  Retour au texte en cours.