Kruimelpad

Bijgewerkt : 20/08/2015

living-abroad

Gezinsleden van buiten de EU van werknemers en gepensioneerden

Bent u als EU-burger naar een ander EU-land verhuisd om er te gaan wonen of werken, dan maken de EU-regels het voor uw gezin makkelijker om bij u te komen wonen. Lees hier wat de regels zijn.

Bent u een EU-burger, maar woont u nog in uw eigen land, dan zijn de EU-regels niet relevant voor u. In dat geval zijn namelijk de nationale regels van toepassing.

Mijn echtgeno(o)t(e) / kinderen / ouders
Mijn echtgeno(o)t(e) / kinderen / ouders

We leggen hier uit welke rechten leden van uw gezin hebben die geen EU-onderdaan zijn maar bij u in uw nieuwe land willen wonen.

Verblijf van maximaal 3 maanden

Uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders van buiten de EU mogen ook in een ander EU-land bij u wonen. Als zij minder dan 3 maanden blijven, hebben zij alleen een geldig paspoort nodig en soms, afhankelijk van het land waar ze vandaan komen, een inreisvisum.

Meer over visumplicht en vrijstellingen

Voor uw vertrek moet u bij het consulaat van het land waar u naartoe gaat informeren of uw familieleden van buiten de EU een inreisvisum moeten aanvragen en hoe lang dat duurt.

Meldplicht

In sommige EU-landen zijn uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders van buiten de EU verplicht zich na aankomst te melden binnen een redelijke termijn. Zij kunnen een boete krijgen als ze dat niet doen.

Ga daarom voor hun vertrek na of en binnen welke termijn zij zich bij de autoriteiten moeten melden.

Uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders moeten altijd hun paspoort bij zich hebben.

In sommige EU-landen kunnen zij een boete krijgen of tijdelijk worden vastgehouden als zij hun paspoort niet bij zich hebben, maar ze kunnen alleen hierom niet het land worden uitgezet.

Gelijke behandeling

Gedurende hun verblijf moeten zij op dezelfde manier worden behandeld als eigen onderdanen, bijvoorbeeld wat betreft werk, salaris, arbeidsbemiddeling, inschrijving in scholen enz.

Zelfs als zij als toerist in het land zijn, hoeven zij bijvoorbeeld niet méér te betalen voor een museum- of treinkaartje e.d.

Uitzondering: Als u gepensioneerd bent, komen u en uw familielieden in sommige EU-landen niet in aanmerking voor inkomenssteun als u nog geen 3 maanden in het land verblijft.

Uitwijzing

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders van buiten de EU uit te wijzen, maar alleen als zij kunnen aantonen dat hun aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitwijzingsbesluit moet hun schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom dat gebeurt, en hoe en tot wanneer zij in beroep kunnen gaan.

Verblijf van langer dan 3 maanden

Werkenden

Als u als werknemer, zelfstandige of uitgezonden werknemer in een ander land werkt, kunnen uw echtgeno(o)t(e), afhankelijke (klein)kinderen of (groot)ouders van buiten de EU bij u wonen. Zij hoeven niet aan andere voorwaarden te voldoen.

Gepensioneerden

Als u als gepensioneerde in een ander land woont, kunnen uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders van buiten de EU ook bij u wonen als u (voor uzelf en al die familieleden):

 • over voldoende inkomsten beschikt om zonder bijstand rond te komen
 • aan te tonen dat zij in dat land voor ziektekosten zijn verzekerd.

De nationale autoriteiten mogen niet vragen dat uw inkomen hoger is dan de grens waarbij uw gezin nog in aanmerking komt voor basisinkomenssteun in dat land.

Verblijfskaart

Uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders van buiten de EU moeten binnen 3 maanden na aankomst bij de autoriteiten (gemeentehuis, politiebureau of immigratiedienst) een verblijfskaart aanvragen.

Zo krijgt u een verblijfskaart voor uw gezinsleden van buiten de EU.

Gelijke behandeling

Zolang u in uw nieuwe land woont, moeten uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen of (groot)ouders op dezelfde manier worden behandeld als onderdanen van dat land, bijvoorbeeld wat betreft werk, salaris, arbeidsbemiddeling, inschrijving in scholen enz.

Verzoek om het land te verlaten / uitzetting

Uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen of (groot)ouders mogen bij u wonen zolang zij aan de voorwaarden voor verblijf voldoen. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten hun vragen het land te verlaten, maar zij mogen niet het land uit worden gezet.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten hen uit te wijzen in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat hun aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet hun schriftelijk worden meegedeeld, waarbij moet worden vermeld hoe en tot wanneer zij in beroep kunnen gaan.

Een verhaal

Uw familieleden van buiten de EU hebben dezelfde rechten

Irina is Duitse maar woont in Groot-Brittannië. Haar Russische moeder vraagt in Engeland een verblijfskaart aan. Daarvoor moet ze haar paspoort afgeven.

De Britse autoriteiten vertellen Irina dat de verblijfskaart wel een jaar op zich zal laten wachten. Irina's moeder is bang dat zij met Kerstmis niet naar Rusland kan omdat ze haar paspoort waarschijnlijk niet op tijd terugkrijgt of dat ze na de Kerst Engeland niet opnieuw in mag.

De regels bepalen echter dat de Britse autoriteiten de verblijfskaart binnen 6 maanden moeten afgeven en het paspoort niet mogen innemen.

Overlijden

Als u legaal in een EU-land woont en komt te overlijden voordat u het permanent verblijfsrecht heeft gekregen, kunnen uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders van buiten de EU in het land blijven als zij er voor uw dood al minstens 1 jaar hebben gewoond.

Om te kunnen blijven moeten uw familieleden van buiten de EU bovendien aan dezelfde voorwaarden voor verblijf voldoen als EU-onderdanen.

Voorwaarden en formaliteiten:

Echtscheiding

Als u bent gescheiden voordat u permanent verblijfsrecht kreeg (meestal na 5 jaar), kunnen uw voormalige echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders van buiten de EU in het land blijven als:

 • zij er al langer dan 1 jaar wonen, en
 • u minstens 3 jaar getrouwd was voordat de scheiding werd aangevraagd

Om te kunnen blijven moeten uw familieleden van buiten de EU bovendien aan dezelfde voorwaarden voor verblijf voldoen als EU-onderdanen.

Voorwaarden en formaliteiten:

Permanent verblijfsrecht

Als u langer dan 5 jaar na elkaar legaal in een ander EU-land woont, krijgen uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders van buiten de EU automatisch permanent verblijfsrecht zonder dat zij aan andere voorwaarden hoeven te voldoen. Dat houdt in dat ze zo lang kunnen blijven als ze willen, zelfs als ze niet werken en een uitkering nodig hebben.

Ze mogen ook blijven als ze:

 • tijdelijk het land verlaten (minder dan 6 maanden per jaar)
 • langer afwezig zijn (bijvoorbeeld om in verplichte militaire dienst te gaan)
 • één keer minder dan 12 maanden achter elkaar het land verlaten om belangrijke redenen zoals zwangerschap, bevalling, ernstige ziekte, beroepsopleiding of detachering in het buitenland.

Ze kunnen dan aanspraak maken op dezelfde rechten, uitkeringen en voordelen als onderdanen van het land waar ze wonen.

Ze kunnen het permanent verblijfsrecht verliezen als zij langer dan twee jaar na elkaar in een ander land wonen.

Werkenden

Als u als werknemer of zelfstandige in een ander EU-land woont en komt te overlijden voordat u permanent verblijfsrecht kreeg, kunnen uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders van buiten de EU een speciale behandeling krijgen. Dit kan betekenen dat zij permanent verblijfsrecht krijgen, als:

 • uw dood het gevolg is van een arbeidsongeval of beroepsziekte, of
 • u op het moment van overlijden al 2 jaar onafgebroken in het land woonde.

Permanente verblijfskaart

Hoe zij een permanente verblijfskaart krijgen waaruit hun onvoorwaardelijk verblijfsrecht blijkt.

Verzoek om het land te verlaten / uitzetting

Uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen of (groot)ouders mogen bij u wonen zolang zij aan de voorwaarden voor verblijf voldoen. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten hun vragen het land te verlaten, maar zij mogen niet het land uit worden gezet.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten hen uit te wijzen in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat hun aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingssbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet hun schriftelijk worden meegedeeld, waarbij moet worden vermeld hoe en tot wanneer zij in beroep kunnen gaan.

Mijn geregistreerde partner
Mijn geregistreerde partner

Sommige EU-landen stellen het geregistreerd partnerschap gelijk met het huwelijk. In dit geval dient u zich te baseren op het verblijfsrecht en de verblijfsvoorwaarden voor gehuwde partners.

Andere EU-landen stellen het geregistreerd partnerschap niet gelijk met het huwelijk. In dit geval dient u uit te gaan van het verblijfsrecht en de verblijfsvoorwaarden voor andere familieleden.

Meer over de erkenning van het geregistreerd partnerschap in Europa.

Overige familieleden / niet-geregistreerde partner
Overige familieleden / niet-geregistreerde partner

Verblijf van maximaal 3 maanden

Uw partner en familieleden mogen bij u wonen in een ander EU-land. Als zij minder dan 3 maanden blijven, hebben zij alleen een geldig paspoort nodig en soms, afhankelijk van het land waar ze vandaan komen, een inreisvisum.

Meer over visumplicht en vrijstellingen

Voor uw vertrek moet u bij het consulaat van het land waar u naartoe gaat informeren of uw familieleden van buiten de EU een inreisvisum moeten aanvragen en hoe lang dat duurt.

Meldplicht

In sommige EU-landen zijn uw partner en familieleden van buiten de EU verplicht zich na aankomst te melden binnen een redelijke termijn. Zij kunnen een boete krijgen als ze dat niet doen.

Ga daarom voor hun vertrek na of en binnen welke termijn zij zich bij de autoriteiten moeten melden.

Omdat uw partner en familieleden altijd moeten kunnen bewijzen (bijvoorbeeld bij aanhouding door de politie) dat zij recht hebben om in het land te wonen, moeten ze altijd hun paspoort bij zich hebben.

In sommige EU-landen kunnen zij een boete krijgen of tijdelijk worden vastgehouden als zij hun paspoort niet bij zich hebben, maar ze kunnen alleen hierom niet het land worden uitgezet.

Gelijke behandeling

Gedurende hun verblijf moeten zij op dezelfde manier worden behandeld als eigen onderdanen, bijvoorbeeld wat betreft werk, salaris, arbeidsbemiddeling, inschrijving in scholen enz.

Zelfs als zij als toerist in het land zijn, hoeven zij bijvoorbeeld niet méér te betalen voor een museum- of treinkaartje e.d.

Uitzondering: Als u gepensioneerd bent, komen u en uw familielieden in sommige EU-landen niet in aanmerking voor inkomenssteun als u nog geen 3 maanden in het land verblijft.

Uitzetting

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten uw familieleden van buiten de EU uit te wijzen, maar alleen als zij kunnen aantonen dat hun aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit moet hun schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom dat gebeurt, en hoe en tot wanneer zij in beroep kunnen gaan.

Verblijf van langer dan 3 maanden

Werkenden

De autoriteiten in het EU-land waar u werkt, beslissen of uw partner en familieleden van buiten de EU mogen blijven als lid van uw gezin (omdat u een EU-onderdaan bent die langer dan 3 maanden in het land verblijft als werknemer, zelfstandige of uitgezonden werknemer). Dit besluit wordt per geval genomen op basis van nationale criteria.

Gepensioneerden

Als u gepensioneerd bent, beslissen de autoriteiten of uw partner of familieleden van buiten de EU langer dan 3 maanden mogen blijven. U dient in ieder geval (voor u en al uw gezinsleden):

 • over voldoende inkomsten te beschikken om zonder bijstand rond te komen
 • aan te tonen dat zij in dat land voor ziektekosten zijn verzekerd.

De nationale autoriteiten mogen niet vragen dat uw inkomen hoger is dan de grens waarbij uw gezin nog in aanmerking komt voor basisinkomenssteun in dat land.

Verblijfskaart

Uw partner en familieleden van buiten de EU moeten uiterlijk 3 maanden na aankomst bij de autoriteiten (gemeentehuis, politiebureau of immigratiedienst) een verblijfskaart aanvragen.

Zo krijgt u een verblijfskaart voor uw gezinsleden van buiten de EU.

Gelijke behandeling

Zolang u in uw nieuwe land woont, moeten uw partner en familieleden van buiten de EU op dezelfde manier worden behandeld als onderdanen van dat land, bijvoorbeeld wat betreft werk, salaris, arbeidsbemiddeling, inschrijving in scholen enz.

Verzoek om het land te verlaten / uitzetting

Uw partner en familieleden van buiten de EU mogen bij u wonen, zolang zij aan de voorwaarden voor verblijf voldoen. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten hun vragen het land te verlaten, maar zij mogen niet het land uit worden gezet.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten hen uit te wijzen in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat hun aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet hun schriftelijk worden meegedeeld, waarbij moet worden vermeld hoe en tot wanneer zij in beroep kunnen gaan.

Overlijden

Als u rechtmatig in een EU-land woont en komt te overlijden voordat u het permanent verblijfsrecht heeft gekregen, kunnen uw partner en familieleden van buiten de EU in het land blijven als zij er tenminste al minimaal 1 jaar voor uw dood gewoond hebben.

Om te kunnen blijven moeten uw familieleden van buiten de EU bovendien aan dezelfde voorwaarden voor verblijf voldoen als EU-onderdanen.

Voorwaarden en formaliteiten:

Permanent verblijfsrecht

Als u 5 jaar onafgebroken rechtmatig in een ander EU-land heeft gewoond, krijgen uw partner en familieleden van buiten de EU automatisch het permanent verblijfsrecht, net zoals uw echtgeno(o)t(e) en kinderen van buiten de EU.

Rechten, voorwaarden en formaliteiten voor echtgenoten en kinderen van buiten de EU

Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies

  In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

  Retour au texte en cours.

  In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

  Retour au texte en cours.

  behalve uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders

  Retour au texte en cours.

  In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

  Retour au texte en cours.

  behalve uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders

  Retour au texte en cours.

  behalve uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders

  Retour au texte en cours.

  behalve uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders

  Retour au texte en cours.

  In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

  Retour au texte en cours.

  behalve uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders

  Retour au texte en cours.

  behalve uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders

  Retour au texte en cours.