Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 20/08/2015

living-abroad

Darba ņēmēju un pensionāru ģimenes locekļi, kam nav ES pilsonības

Ja esat ES pilsonis, kurš pārcēlies uz citu ES valsti, lai tur dzīvotu vai strādātu, ES noteikumi jūsu ģimenes locekļiem atvieglo pievienošanos jums. Šajā lapā varat uzzināt, kā ģimenes locekļi var jums pievienoties.

Ņemiet vērā, ka tad, ja neesat pārcēlies uz citu ES valsti un joprojām dzīvojat savā valstī, ES noteikumi uz jums neattiecas, pat ja esat ES pilsonis. Tādā gadījumā spēkā ir valsts noteikumi.

Laulātais, bērni, vecāki
Laulātais, bērni, vecāki

Noskaidrojiet, kādas ir jūsu ģimenes locekļu ( bez ES pilsonības) tiesības, ja viņi vēlas dzīvot kopā ar jums jaunajā mītnes zemē.

Uzturēšanās ārzemēs līdz 3 mēnešiem

Jūsu laulātais, (maz)bērni vai (vec)vecāki var dzīvot kopā ar jums citā ES dalībvalstī. Ja viņi vēlas palikt ne ilgāk par 3 mēnešiem, viņiem ir vajadzīga tikai derīga pase un dažkārt (atkarībā no viņu izcelsmes valsts) arī ieceļošanas vīza.

Plašāk par prasībām ieceļošanas vīzas piešķiršanai un iespējamiem izņēmumiem.

Pirms aizbraukšanas ieteicams iegriezties tās valsts konsulātā, kurp grasāties doties, un noskaidrot, vai jūsu ģimenes locekļiem, kuriem nav ES pilsonības, būs vajadzīga ieceļošanas vīza un cik ātri viņi tādu varētu saņemt.

Paziņošana par ierašanos

Dažās ES valstīs jūsu laulātajam, (maz)bērniem vai (vec)vecākiem, kuriem nav ES pilsonības, saprātīgā laika posmā pēc atbraukšanas būs jāpaziņo par ierašanos valstī. Ja viņi to nedarīs, iespējams, būs jāmaksā sods.

Pirms dodaties uz citu valsti, pārbaudiet termiņus un noteikumus, kas attiecas uz paziņošanu par ierašanos jeb pieteikšanos valsts varasiestādēs.

Jūsu vīram vai sievai, bērniem vai vecākiem allaž vajadzētu nēsāt līdzi pasi.

Ja pase palikusi mājās, dažās ES valstīs viņiem var uzlikt naudas sodu vai viņus var uz laiku aizturēt, bet nevar izraidīt tikai šī iemesla dēļ.

Vienāda attieksme

Uzturēšanās laikā pret viņiem jāizturas kā pret šīs valsts pilsoņiem, īpaši attiecībā uz iespēju strādāt, atalgojumu, darba meklēšanu, mācībām skolā utt..

Pat tad, ja uzturaties kā tūrists, no jums nevar prasīt, lai maksājat vairāk, piemēram, par biļetēm muzejā vai sabiedriskajā transportā.

Izņēmums: ja esat pensionārs, dažas ES valstis var nolemt jums un jūsu ģimenei nepiešķirt ienākumu atbalstu pirmajos 3 mēnešos pēc jūsu ierašanās.

Izraidīšana

Jaunās dzīvesvietas valsts ārkārtas gadījumos var nolemt izraidīt jūsu laulāto, (maz)bērnus vai (vec)vecākus, kuriem nav ES pilsonības, ja tas notiek sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai veselības aizsardzības apsvērumu dēļ, bet tikai tad, ja ir iespējams pierādīt, ka viņi rada nopietnu apdraudējumu.

Par izraidīšanas lēmumu iestādēm jāinformē rakstiski. Lēmumā jābūt norādītiem visiem iemesliem un arī tam, kā to var pārsūdzēt un kādā termiņā tas izdarāms.

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk nekā 3 mēnešus

Darba ņēmēji

Ja strādājat citā valstī kā darba ņēmējs, pašnodarbināta persona vai uz laiku darbā ārzemēs norīkota persona, jūsu laulātais, (maz)bērni vai (vec)vecāki, kuriem nav ES pilsonības, var palikt tur kopā ar jums, neizpildot nekādas citas prasības.

Pensionāri

Ja esat pensionārs, kas dzīvo citā valstī, jūsu laulātā(-ais), (maz)bērni vai vecāki, kuriem nav ES pilsonības, arī var dzīvot turpat kopā ar jums, ja jums un jūsu ģimenei ir:

 • pietiekami ienākumi, lai iztiktu bez pabalsta;
 • visaptveroša veselības apdrošināšana šajā valstī.

Valsts iestādes nedrīkst pieprasīt, lai jūsu ienākumi būtu lielāki, nekā vajadzīgs, lai jūs varētu pretendēt uz pamata ienākumu atbalstu.

Uzturēšanās atļauja

Jūsu laulātajam, (maz)bērniem vai (vec)vecākiem, kuriem nav ES pilsonības, jāpiesakās uzturēšanās atļaujas saņemšanai jaunās mītnes valsts varasiestādēs (parasti vietējā pašvaldībā vai policijas iecirknī), kamēr nav pagājuši 3 mēneši kopš ierašanās.

Noskaidrojiet, kā saņemt uzturēšanās atļauju jūsu ģimenes locekļiem, kas nav ES pilsoņi.

Vienāda attieksme

Kamēr jūsu laulātais, (maz)bērni vai (vec)vecāki, kas nav ES pilsoņi, uzturas jūsu jaunās dzīvesvietas valstī, attieksmei pret viņiem ir jābūt tādai pašai kā pret šīs valsts pilsoņiem, īpaši attiecībā uz darba iespējām, atalgojumu, darba meklēšanu, mācībām skolā u.tml.. 

Prasība pamest valsti, izraidīšana

Jūsu laulātais, (maz)bērni vai (vec)vecāki, kas nav ES pilsoņi, drīkst dzīvot citā ES valstī tik ilgi, kamēr viņi ievēro uzturēšanās nosacījumus. Ja kāds no nosacījumiem nav izpildīts, valsts iestādes drīkst pieprasīt viņiem pamest valstibet izraidīt viņus nevar.

Izņēmuma kārtā jūsu jaunā mītnes zeme var pieņemt lēmumu viņus izraidīt sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumu dēļ, bet tikai tad, ja var pierādīt, ka viņi rada ļoti nopietnu apdraudējumu.

Pieprasījums pamest valsti vai lēmums par izraidīšanu viņiem jāsniedz rakstiski, tajā jānorāda visi iemesli, kā arī pārsūdzības iespējas un termiņš, kurā tā iespējama.

Piemērs no dzīves

Jūsu ģimenes locekļi, kas nav ES pilsoņi, var baudīt ES tiesības.

Irina ir Vācijas pilsone un dzīvo Lielbritānijā. Viņas māte, Krievijas pilsone, iesniedza pieteikumu, lai viņai izsniegtu uzturēšanās atļauju (šajā nolūkā viņai vajadzēja iesniegt pasi).

Britu iestādes paskaidroja Irinai, ka uzturēšanās atļaujas kārtošana varētu prasīt pat gadu. Irinas māte raizējās, ka, nesaņemot atpakaļ pasi, viņa nevarēs Ziemassvētkos aizbraukt uz Krieviju vai no turienes atgriezties Lielbritānijā.

Patiesībā ģimenes locekļu, kuri nav ES pilsoņi, uzturēšanās tiesības paredz to, ka britu iestādēm jāizsniedz uzturēšanās atļauja 6 mēnešu laikā, turklāt nepaturot pasi.

Nāve

Ja esat legāli dzīvojis kādā citā ES valstī un nomiris tur, neiegūstot pastāvīgas uzturēšanās tiesības, jūsu laulātais, (maz)bērni vai (vec)vecāki, kuriem nav ES pilsonības, var tur palikt, ja viņi tur ir nodzīvojuši vismaz gadu pirms jūsu nāves.

Lai iegūtu uzturēšanās tiesības, jūsu ģimenes locekļiem, kuriem nav ES pilsonības, vajadzēs izpildīt tādus pašus nosacījumus uzturēšanās tiesību piešķiršanai kā ES pilsoņiem.

Noskaidrojiet nosacījumus un formalitātes, kas attiecas uz:

Šķiršanās

Ja jūs šķiraties, iekams ir iegūtas pastāvīgas uzturēšanās tiesības jaunajā mītnes zemē (parasti tādas iegūst, kad valstī nodzīvoti 5 gadi), jūsu laulātais, (maz)bērni un (vec)vecāki, kuri nav ES pilsoņi, var palikt tur,

 • ja viņi šajā valstī nodzīvojuši vismaz gadu un
 • jūsu laulības pirms šķiršanas pieteikuma iesniegšanas ir ilgusi vismaz 3 gadus.

Lai iegūtu uzturēšanās tiesības, jūsu ģimenes locekļiem, kuriem nav ES pilsonības, vajadzēs izpildīt tādus pašus nosacījumus uzturēšanās tiesību piešķiršanai kā ES pilsoņiem.

Noskaidrojiet nosacījumus un formalitātes, kas attiecas uz:

Pastāvīgas uzturēšanās tiesības

Kad jūsu laulātais, (maz)bērni, (vec)vecāki, kuriem nav ES pilsonības, citā ES valstī ir legāli un nepārtraukti nodzīvojuši 5 gadus, viņi automātiski un bez kādiem citiem nosacījumiem iegūst pastāvīgas uzturēšanās tiesības. Viņi var palikt šajā valstī pat tad, ja nestrādā un viņiem vajadzīgs pabalsts.

Uzturēšanos uzskata par nepārtrauktu arī šādas prombūtnes gadījumā:

 • pagaidu prombūtne (mazāk nekā 6 mēneši gadā);
 • ilgāka prombūtne (obligātā karaklausība);
 • viens prombūtnes periods, kas nepārsniedz 12 secīgus mēnešus un ir radies tādu svarīgu apstākļu dēļ kā grūtniecība un dzemdības, smaga slimība, darbs, arodmācības vai norīkojums darbā citā valstī.

Viņi var baudīt tādas pašas tiesības, saņemt pabalstus un priekšrocības kā attiecīgās valsts pilsoņi.

Viņi var zaudēt savas tiesības uz pastāvīgu uzturēšanos, ja atrodas ārpus valsts ilgāk nekā 2 gadus pēc kārtas.

Darba ņēmēji

Ja bijāt darba ņēmējs vai pašnodarbināta persona citā ES valstī un nomirāt tur, vēl neieguvis pastāvīgas uzturēšanās tiesības, jūsu laulātajam, (maz)bērniem vai (vec)vecākiem, kuri nav ES pilsoņi, iespējams, izrādīs īpašu pretimnākšanu. Viņiem, piemēram, var piešķirt pastāvīgas uzturēšanās atļauju, ja:

 • jūsu nāve ir iestājusies darbā notikuša nelaimes gadījuma vai arodslimības rezultātā vai
 • ja nāves brīdī jūs šajā valstī bijāt nepārtraukti nodzīvojis vismaz 2 gadus.

Pastāvīgas uzturēšanās atļauja

Noskaidrojiet, kā iegūt karti, kas apliecina tiesības valstī uzturēties pastāvīgi bez papildu nosacījumiem.

Prasība pamest valsti, izraidīšana

Jūsu laulātais, (maz)bērni vai (vec)vecāki, kas nav ES pilsoņi, drīkst dzīvot citā ES valstī tik ilgi, kamēr viņi ievēro uzturēšanās nosacījumus. Ja kāds no nosacījumiem nav izpildīts, valsts iestādes drīkst pieprasīt viņiem pamest valsti - bet izraidīt viņus nevar.

Izņēmuma kārtā jūsu jaunā mītnes zeme var pieņemt lēmumu viņus izraidīt sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumu dēļ, bet tikai tad, ja var pierādīt, ka viņi rada ļoti bīstamu apdraudējumu.

Pieprasījums pamest valsti vai lēmums par izraidīšanu viņiem jāsniedz rakstiski, tajā jānorāda visi iemesli, kā arī pārsūdzības iespējas un termiņš, kurā tas izdarāms.

Reģistrētie partneri
Reģistrētie partneri

Dažās ES valstīs attieksme pret reģistrētām partnerattiecībām ir tāda pati kā pret laulību. Šajā gadījumā noskaidrojiet, kādas ir uzturēšanās tiesības un nosacījumi, kas piemērojami laulātajiem.

Atsevišķas ES valstis neuzskata reģistrētas attiecības par līdzvērtīgām laulībai. Šajā gadījumā iepazīstieties ar spēkā esošajiem noteikumiem par citu radinieku uzturēšanās tiesībām un nosacījumiem.

Lasiet par reģistrētu partnerattiecību atzīšanu Eiropā.

Radinieki vai nereģistrētie partneri
Radinieki vai nereģistrētie partneri

Uzturēšanās ārzemēs līdz 3 mēnešiem

Jūsu partneris un radinieki var dzīvot kopā ar jums citā ES dalībvalstī. Ja viņi vēlas palikt ne ilgāk par 3 mēnešiem, viņiem ir vajadzīga tikai derīga pase un dažkārt (atkarībā no viņu izcelsmes valsts) arī ieceļošanas vīza.

Plašāk par prasībām ieceļošanas vīzas saņemšanai un iespējamiem izņēmumiem

Pirms aizbraukšanas ieteicams iegriezties tās valsts konsulātā, kurp grasāties doties, un noskaidrot, vai jūsu ģimenes locekļiem, kuriem nav ES pilsonības, būs vajadzīga ieceļošanas vīza un cik ilgā laikā viņi tādu varētu saņemt.

Paziņošana par ierašanos

Dažās ES valstīs jūsu radiem vai partnerim, kuriem nav ES pilsonības, saprātīgā laika posmā pēc atbraukšanas būs jāpaziņo par ierašanos valstī. Ja viņi to nedarīs, iespējams, būs jāmaksā sods.

Pirms dodaties uz citu valsti, pārbaudiet termiņus un nosacījumus, kas attiecas uz paziņošanu par ierašanos jeb pieteikšanos valsts varasiestādēs.

Tā kā jūsu radiniekiem vai partnerim var rasties vajadzība pierādīt, ka viņiem ir tiesības dzīvot attiecīgajā valstī (piemēram, ja viņus aptur policija), vienmēr vajadzētu nēsāt līdzi pasi.

Ja pase palikusi mājās, dažās ES valstīs viņiem var uzlikt naudas sodu vai viņus var uz laiku aizturēt, bet nevar izraidīt tikai šī iemesla dēļ.

Vienāda attieksme

Uzturēšanās laikā pret viņiem jāizturas kā pret šīs valsts pilsoņiem, īpaši attiecībā uz iespēju strādāt, atalgojumu, darba meklēšanas iespējām, mācībām skolā utt.

Pat tad, ja uzturaties kā tūrists, no jums nevar prasīt, lai maksājat vairāk, piemēram, par biļetēm muzejā vai sabiedriskajā transportā.

Izņēmums: ja esat pensionārs, dažas ES valstis var nolemt jums un jūsu ģimenei nepiešķirt pabalstu pirmajos 3 mēnešos pēc jūsu ierašanās.

Izraidīšana

Jaunās dzīvesvietas valsts ārkārtas gadījumos sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai veselības aizsardzības apsvērumu dēļ var nolemt izraidīt jūsu radiniekus vai partneri, kuriem nav ES pilsonības, bet tikai tad, ja ir iespējams pierādīt, ka viņi rada nopietnu apdraudējumu.

Par izraidīšanas lēmumu iestādēm viņi jāinformē rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem iemesliem un arī tam, kā šo lēmumu var pārsūdzēt un cik ilgā laikā tas izdarāms.

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk nekā 3 mēnešus

Darba ņēmēji

Iestādes ES dalībvalstī, kur jūs strādājat, izvērtēs, vai jūsu radiniekiem vai partnerim, kuriem nav ES pilsonības, ļaut uzturēties tur kā jūsu ģimenes locekļiem (jo jūs esat ES pilsonis, kas tur strādā, ir norīkots darbā no citas valsts vai strādā kā pašnodarbinātais ilgāk nekā 3 mēnešus). Šo jautājumu izskatīs, ņemot vērā jūsu konkrētos apstākļus un attiecīgās valsts noteikumus.

Pensionāri

Ja esat pensionārs, iestādes izvērtēs, vai jūsu radinieki vai partneris, kuriem nav ES pilsonības, var tur palikt ilgāk nekā 3 mēnešus, ja jums un jūsu ģimenei ir:

 • pietiekami ienākumi (no jebkāda avota), lai varētu dzīvot bez pabalsta;
 • visaptveroša veselības apdrošināšana šajā valstī.

Valsts iestādes nedrīkst pieprasīt, lai jūsu ienākumi būtu lielāki, nekā vajadzīgs, lai jūs varētu pretendēt uz pamatienākuma atbalstu.

Uzturēšanās atļauja

Jūsu radiniekiem vai partnerim, kuriem nav ES pilsonības, jāpiesakās uzturēšanās atļaujas saņemšanai varasiestādēs (parasti vietējā pašvaldībā vai policijas iecirknī), kamēr nav pagājuši 3 mēneši kopš ierašanās.

Noskaidrojiet, kā saņemt uzturēšanās atļauju jūsu ģimenes locekļiem, kas nav ES pilsoņi.

Vienāda attieksme

Kamēr jūsu radinieki vai partneris, kas nav ES pilsoņi, uzturas jūsu jaunās dzīvesvietas valstī, attieksmei pret viņiem ir jābūt tādai pašai kā pret šīs valsts pilsoņiem, īpaši attiecībā uz darba iespējām, algu, darba iegūšanas atvieglinājumiem, mācībām skolā u.tml.

Prasība pamest valsti, izraidīšana

Jūsu radinieki vai partneris, kuriem nav ES pilsonības, var dzīvot kopā ar jums citā ES valstī tik ilgi, kamēr ir ievēroti visi nosacījumi, kas izvirzīti uzturēšanās tiesību piešķiršanai. Ja kāds no nosacījumiem nav izpildīts, valsts iestādes drīkst pieprasīt viņiem pamest valsti — bet izraidīt viņus nevar.

Izņēmuma kārtā jūsu jaunā mītnes zeme var pieņemt lēmumu viņus izraidīt sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumu dēļ, bet tikai tad, ja var pierādīt, ka viņi rada ļoti bīstamu apdraudējumu.

Pieprasījums pamest valsti vai lēmums par izraidīšanu viņiem jāsniedz rakstiski, tajā jānorāda visi iemesli, kā arī pārsūdzības iespējas un termiņš, kurā tas izdarāms.

Nāve

Ja esat legāli dzīvojis kādā citā ES valstī un nomiris tur, neiegūstot pastāvīgas uzturēšanās tiesības, jūsu ģimenes locekļi un partneris, kuriem nav ES pilsonības, var tur palikt, ja viņi pirms jūsu nāves tur ir nodzīvojuši vismaz gadu.

Lai iegūtu uzturēšanās tiesības, jūsu ģimenes locekļiem, kuriem nav ES pilsonības, vajadzēs arī izpildīt tādus pašus nosacījumus uzturēšanās tiesību piešķiršanai kā ES pilsoņiem.

Noskaidrojiet nosacījumus un formalitātes, kas attiecas uz:

Pastāvīgas uzturēšanās tiesības

Ja jūsu radinieki vai partneris, kuriem nav ES pilsonības, otrā ES valstī ir dzīvojuši legāli un nepārtraukti 5 gadus, viņi automātiski iegūst pastāvīgas uzturēšanās tiesības šajā valstī tāpat, kā tas notiktu jūsu laulātā un bērnu gadījumā.

Tiesības, nosacījumi un formalitātes, kas attiecas uz laulātajiem un bērniem, kuriem nav ES pilsonības

Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

  Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

  Retour au texte en cours.

  Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

  Retour au texte en cours.

  Persona, kas nav jūsu dzīvesbiedrs, bērns, mazbērns vai kāds no vecākiem vai vecvecākiem

  Retour au texte en cours.

  Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

  Retour au texte en cours.

  Persona, kas nav jūsu dzīvesbiedrs, bērns, mazbērns vai kāds no vecākiem vai vecvecākiem

  Retour au texte en cours.

  Persona, kas nav jūsu dzīvesbiedrs, bērns, mazbērns vai kāds no vecākiem vai vecvecākiem

  Retour au texte en cours.

  Persona, kas nav jūsu dzīvesbiedrs, bērns, mazbērns vai kāds no vecākiem vai vecvecākiem

  Retour au texte en cours.

  Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

  Retour au texte en cours.

  Persona, kas nav jūsu dzīvesbiedrs, bērns, mazbērns vai kāds no vecākiem vai vecvecākiem

  Retour au texte en cours.

  Persona, kas nav jūsu dzīvesbiedrs, bērns, mazbērns vai kāds no vecākiem vai vecvecākiem

  Retour au texte en cours.