Cesta

Aktualizováno : 20/08/2015

living-abroad

Rodinní příslušníci pracujících a důchodců - občané ze zemí mimo EU

Rozhodnete-li se žít v jiné zemi EU, například tam odejdete za prací, mohou se za vámi coby občanem EU bez obav přistěhovat i vaši rodinní příslušníci. Díky právním předpisům EU je to dnes pro ně mnohem snazší. Na této stránce najdete informace o tom, co pro to budou muset udělat a jaké podmínky je třeba splnit.

Pokud jste se nepřestěhovali do jiné země EU a žijete ve vaší domovské zemi, tyto právní předpisy EU se na vás nevztahují, i když jste občanem EU. V takovém případě se uplatňují příslušné předpisy vnitrostátní, tedy zákony vaší země.

Manžel, manželka, děti, rodiče
Manžel, manželka, děti, rodiče

Seznamte se s právy vašich rodinných příslušníků, kteří nemají občanství EU a chtějí s vámi žít v jiné členské zemi.

Pobyt v zahraničí nepřesahující 3 měsíce

I když váš manžel či manželka, děti, vnoučata, rodiče či prarodiče nejsou občany EU, mohou s vámi pobývat v jiné zemi EU. Zdrží-li se kratší dobu než 3 měsíce, potřebují mít pouze platný cestovní pas a v závislosti na zemi původu i vstupní vízum.

Více informací o vízových požadavcích a osvobození od vízové povinnosti

Doporučujeme se před odjezdem informovat na konzulátu země, do které se chystáte, zda nebudou vaši rodinní příslušníci, kteří nemají občanství některé ze zemí, potřebovat vstupní vízum, popř. jak dlouho bude jeho vyřízení trvat.

Nahlášení přítomnosti na území

V některých zemích EU bude mít vaše manželka, manžel, děti, vnoučata, rodiče nebo prarodiče, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, povinnost ohlásit na příslušném úřadě do určité doby po příjezdu svou přítomnost. Pokud tak neučiní, může jim být uložena pokuta.

Proto rovněž doporučujeme si před odjezdem zkontrolovat, do kdy po příjezdu je nutné svou přítomnost  nahlásit a jaké podmínky je třeba splnit.

Váš manžel, manželka, děti a rodiče by měli po dobu svého pobytu v zahraničí mít svůj cestovní pas neustále při sobě.

Pokud si ho zapomenou doma, může jim být v některých zemích EU uložena pokuta či mohou být dočasně zadrženi, za tento přestupek však nemohou být vyhoštěni.

Rovné zacházení

Během pobytu v jiném členském státě by s vašimi rodinnými příslušníky mělo být zacházeno stejně jako s občany dané země, především při hledání zaměstnání, vyjednávání platových podmínek, zařazení do školy apod.

Jako turisté by například neměli platit vyšší vstupné do muzeí či galerií, ani za jízdenky veřejné dopravy.

Výjimka: Pokud jste v důchodu, nebudete mít v některých zemích EU vy ani vaše rodina první 3 měsíce vašeho pobytu nárok na dávky k pokrytí vašich životních nákladů.

Vyhoštění

Orgány hostitelské země mohou vaši manželku, manžela, děti, vnoučata, rodiče nebo prarodiče, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, ve výjimečných případech vyhostit, a to z důvodů ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti či veřejného zdraví. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že daná osoba představuje závažnou hrozbu.

Toto rozhodnutí jí pak musí být sděleno písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Pobyt v zahraničí delší 3 měsíců

Pracující

Pokud v dané zemi pracujete, tj. jste zaměstnán, pracujete jako osoba samostatně výdělečně činná nebo vás sem vyslal váš zaměstnavatel, mohou s vámi váš manžel, manželka, děti, vnoučata, rodiče či prarodiče, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, pobývat, aniž by museli splnit jakékoli další podmínky.

Důchodci

Pokud žijete v jiné zemi EU jako důchodce, mohou zde váš manžel či manželka, děti, vnoučata, rodiče či prarodiče, kteří nemají evropské občanství, pobývat rovněž, pokud máte (pro sebe a celou svou rodinu):

 • dostatečné prostředky, díky nimž nebudete muset v dané zemi žádat o dávky k pokrytí životních nákladů
 • v hostitelské zemi sjednané zdravotní pojištění, které pokryje veškerá rizika.

Vaše příjmy by sice neměly klesnout pod úroveň, kdy by vaše rodina měla nárok na základní dávky ze systému sociálního zabezpečení dané země, nicméně vnitrostátní orgány nesmějí vyžadovat, aby tuto úroveň přesáhly.

Pobytová karta

Vaše manželka, manžel, děti, vnoučata, rodiče či prarodiče, kteří nejsou občany EU, mají povinnost si do 3 měsíců po příjezdu zažádat u příslušných orgánů hostitelské země (zpravidla na městském úřadě či místní policejní stanici) o doklad o povolení k pobytu. 

Jak získat pobytovou kartu pro rodinné příslušníky pocházející ze země mimo EU.

Rovné zacházení

Během pobytu v hostitelské zemi by s vaším manželem či manželkou, dětmi, vnoučaty, rodiči a prarodiči, kteří nemají občanství EU, mělo být zacházeno stejně, jako s občany dané země, a to především při hledání zaměstnání, v otázkách platebních podmínek, zařazení do školy apod.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Dokud splňují podmínky pro získání povolení k pobytu, mohou váš manžel, manželka, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče, kteří nemají občanství EU, v hostitelské zemi setrvat. Jakmile přestanou podmínky splňovat, vnitrostátní orgány je mohou vyzvat k opuštění území, nemají však právo je vyhostit.

Ve výjimečných případech se mohou rozhodnout vaše rodinné příslušníky ze země vyhostit z důvodů zachování veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze za předpokladu, že mohou prokázat, že daná osoba představuje velmi závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění či výzva k opuštění území musí být doručena písemně a obsahovat veškeré důvody i to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Ukázkový příběh

Určitá evropská práva se vztahují i na vaše rodinné příslušníci, kteří nejsou občany některé ze zemí EU

Irina je německou občankou, ale žije ve Velké Británii. Její matka, která má ruské občanství, za Irinou přijela a požádala o pobytovou kartu. K tomu potřebovala platný cestovní pas.

Britské úřady Irině sdělily, že na vydání pobytové karty může její matka čekat až 1 rok. Irinina matka se obávala, že pokud jí britské úřady nevrátí pas včas, nebude moci odjet do Ruska na Vánoce nebo jí pak bude odmítnut vstup na území Velké Británie.

Z práv pobytu vztahujících se na rodinné příslušníky, kteří nemají občanství EU, vyplývá, že britské orgány měly povinnost vydat jim pobytovou kartu do 6 měsíců od podání žádosti a nemohly cestovní pas během celé této doby zadržovat.

Úmrtí

V případě úmrtí státního příslušníka členského státu, který se legálně zdržoval v jiné zemi EU, kde dosud neměl trvalý pobyt, je možné, aby jeho manžel či manželka, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče, kteří nemají občanství EU, v dané zemi zůstali, pokud tu žili alespoň 1 rok před úmrtím dané osoby.

Setrvat však mohou pouze pod podmínkou, že budou splňovat stejné podmínky povolení k pobytu jako občané z jiných členských zemí.

Více informací o těchto podmínkách i administrativních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách:

Rozvod

Pokud se před získáním trvalého pobytu (což trvá zpravídla 5 let) v jiné zemi EU rozvedete, vaše bývalá manželka, manžel, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče mohou na území této země setrvat, pokud:

 • zde žili alespoň 1 rok a
 • od vaší svatby uplynuly v den zahájení rozvodového řízení alespoň 3 roky

Vaši rodinní příslušníci, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, však mohou  setrvat pouze pod podmínkou, že budou splňovat podmínky povolení k pobytu, které platí pro občany ostatních členských zemí.

Více informací o těchto podmínkách i administrativních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách:

Trvalý pobyt

Pokud jste jako občan členského státu na území jiné země EU žili nepřetržitě alespoň 5 let, mají vaše manželka či manžel, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče, kteří nejsou občany EU, nárok získat povolení k trvalému pobytu, aniž by museli splňovat další podmínky. Mohou tedy na území hostitelské země setrvat i v případě, že nepracují nebo že musí pobírat dávky na pokrytí životních nákladů.

Jejich pobyt bude považován za nepřetržitý, i když se budou mimo území dané země zdržovat:

 • dočasně (tzn. méně než 6 měsíců za rok)
 • delší dobu (např. v důsledku výkonu povinné vojenské služby)
 • po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců ze závažných důvodů, jako je těhotenství, porod dítěte, závažná nemoc, pracovní důvody, odborná příprava či vyslání do jiné země. Nesmí se přitom jednat o více než jednu roční absenci za pět let.

Zároveň by měli požívat stejných práv a výhod jako občané hostitelské země.

Povolení k trvalému pobytu mohou ztratit, pokud se budou zdržovat mimo danou zemi nepřetržitě déle než 24 měsíců.

Pracující

V případě, že občan EU, který byl v jiné zemi EU zaměstnán nebo tu vykonával samostatnou výdělečnou činnost, zemře ještě předtím, než získá trvalý pobyt, může se na jeho manžela či manželku, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, vztahovat zvláštní režim. Může jim být například vydáno povolení k trvalému pobytu, a to za předpokladu, že

 • příčinou smrti byl pracovní úraz nebo nemoc z povolání
 • ke dni úmrtí příbuzného pobývali v hostitelské zemi nepřetržitě alespoň 2 roky.

Karta trvalého pobytu

Jak požádat o vydání průkazu trvalého pobytu, který potvrzuje právo na bezpodmínečný pobyt.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Dokud splňují podmínky pro získání povolení k pobytu, mohou váš manžel, manželka, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče, kteří nemají občanství EU, v hostitelské zemi setrvat. Jakmile přestanou podmínky splňovat, vnitrostátní orgány je mohou vyzvat k opuštění území,  nemají však právo je vyhostit.

Ve výjimečných případech mohou rozhodnout vaše rodinné příslušníky ze země vyhostit z důvodů zachování veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze za předpokladu, že mohou prokázat, že daná osoba představuje velmi závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění či výzva k opuštění území musí být doručena písemně a obsahovat veškeré důvody i to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Registrovaný partner či partnerka
Registrovaný partner či partnerka

V některých členských zemích mají registrovaní partneři stejná práva jako sezdané páry. Informujte se o právech a podmínkách vztahujících se na manžely/manželky.

Jiné členské země EU registrované partnerství neuznávají jakožto svazek rovnocenný manželství. Informujte se proto o podmínkách pobytu ostatních příbuzných a souvisejících právech.

Informace o uznávání registrovaného partnerství v evropských zemích.

Ostatní příbuzní / neregistrovaný partner či partnerka
Ostatní příbuzní / neregistrovaný partner či partnerka

Pobyt v zahraničí nepřesahující 3 měsíce

Jste-li občanem některého členského státu EU a pobýváte na území jiné členské země, váš partner či partnerka a vaši příbuzní, kteří nemají občanství EU, tam mohou žít s vámi. Zdrží-li se kratší dobu než 3 měsíce, budou potřebovat platný cestovní pas a v závislosti na zemi původu vstupní vízum.

Více informací o vízových požadavcích a osvobození od vízové povinnosti

Dříve než se do dané země přestěhujete, informujte se na jejím konzulátě, zda si vaši příbuzní, kteří nejsou občany EU, musí vyřídit vstupní vízum a jak dlouho bude jeho vystavení trvat.

Nahlášení přítomnosti na území

V některých členských státech budou mít váš partner či partnerka a příbuzní, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, povinnost nahlásit svou přítomnost, a to do určité doby po vstupu na území dané země. Jestliže tak neučiní, hrozí jim sankce, zpravidla finanční. 

Před výjezdem do jiné země EU vám tedy doporučujeme se informovat, jaká je lhůta pro ohlášení přítomnosti na území a jaké náležitosti je třeba si na tamějším úřadě vyřídit.

Váš partner či partnerka i vaši příbuzní mohou být kdykoli vyzváni (např. policií), aby prokázali, že se na území daného státu zdržují legálně, a proto by s sebou měli stále nosit platný cestovní pas.

V některých zemích EU jim v případě, že si ho zapomenou doma, může být udělena pokuta nebo je místní orgány mohou dočasně zadržet. Za tento přestupek však nemohou být vyhoštěni.

Rovné zacházení

Během pobytu v jiném členském státě by s nimi mělo být zacházeno stejně jako s občany dané země, především při hledání zaměstnání, vyjednávání platových podmínek, zařazení do školy apod.

Jako turisté by například neměli platit vyšší vstupné do muzeí či galerií, ani za jízdenky veřejné dopravy.

Výjimka: Pokud jste v důchodu, nebudete mít v některých zemích EU vy ani vaše rodina první 3 měsíce pobytu nárok na dávky k pokrytí vašich životních nákladů.

Vyhoštění

Ve výjimečných případech se mohou orgány hostitelské země rozhodnout vaše příbuzné nebo vašeho partnera či partnerku, kteří nemají občanství některé ze členských zemí, ze země vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti či veřejného zdraví. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že jmenované osoby představují závažnou hrozbu.

Toto rozhodnutí pak musí být dané osobě sděleno písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Pobyt v zahraničí delší 3 měsíců

Pracující

Příslušné orgány země EU, kde pracujete, vyhodnotí, zda vaši příbuzní či partner/partnerka, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, mohou v zemi pobývat jako vaši rodinní příslušníci (na základě skutečnosti, že jste občanem EU, který je v dané zemi zaměstnán, byl sem vyslán nebo vykonává samostatně výdělečnou činnost déle než 3 měsíce). Situace bude posuzována případ od případu na základě právních předpisů dané země.

Důchodci

Jste-li v důchodu, místní orgány posoudí, zda váš partner či partnerka a příbuzní, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, mohou na území země pobývat déle než 3 měsíce, a to za předpokladu, že máte (pro sebe a vaše příbuzné):

 • dostatečný příjem (starobní důchod či jiný zdroj), díky němuž nebudete muset v dané zemi žádat o dávky na pokrytí svých životních nákladů
 • v hostitelské zemi sjednané zdravotní pojištění, které pokryje veškerá rizika.

Vaše příjmy by sice neměly klesnout pod úroveň, kdy by vaše rodina měla nárok na základní dávky ze systému sociálního zabezpečení dané země, nicméně vnitrostátní orgány dané země nesmějí vyžadovat, aby tuto úroveň přesáhly.

Pobytová karta

Vaši příbuzní, váš partner či partnerka, kteří nejsou občany EU, by si měli do 3 měsíců po příjezdu zažádat u příslušného místního orgánu (zpravidla se jedná o městský úřad či policii) o pobytovou kartu.

Jak získat pobytovou kartu pro rodinné příslušníky pocházející ze země mimo EU.

Rovné zacházení

Během pobytu v hostitelské zemi by se s vaším partnerem či partnerkou a příbuznými, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, mělo zacházet stejně, jako s občany dané země, a to především při hledání zaměstnání, v otázkách platebních podmínek, zařazení do školy apod.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Dokud splňují podmínky pro získání povolení k pobytu, může váš partner či partnerka a příbuzní, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, v hostitelské zemi setrvat. Jakmile přestanou podmínky splňovat, vnitrostátní orgány je mohou vyzvat k opuštění území,  nemají však právo je vyhostit.

Ve výjimečných případech se mohou úřady rozhodnout vaše rodinné příslušníky ze země vyhostit z důvodů zachování veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze za předpokladu, že mohou prokázat, že jmenovaná osoba představuje velmi závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění či výzva k opuštění území musí být doručeny písemně a obsahovat veškeré důvody i to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Úmrtí

V případě úmrtí občana EU, který legálně pobýval v jiné zemi EU, kde dosud neměl trvalý pobyt, je možné, aby jeho partner či partnerka a příbuzní, kteří nemají občanství některého ze států EU, v dané zemi setrvali. Podmínkou je, že tam žili alespoň 1 rok před úmrtím dané osoby.

Dále musí splňovat stejné podmínky povolení k pobytu jako ostatní občané EU.

Více informací o těchto podmínkách i administrativních náležitostech:

Trvalý pobyt

Jakmile váš partner či partnerka a příbuzní, kteří nejsou občany některého státu EU, v dané zemi EU pobývají nepřetržitě alespoň 5 let, mají automaticky nárok získat zde trvalý pobyt, a to za stejných podmínek, které platí pro manžela či manželku a děti, kteří nejsou občany některé ze zemí EU.

Informace o právech, podmínkách a administrativních náležitostech, které se vztahují na manžely, manželky a děti, kteří nemají občanství EU, naleznete zde.

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství

  V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

  Retour au texte en cours.

  jiné osoby než manžel(ka), děti, vnoučata a (pra)rodiče

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

  Retour au texte en cours.

  jiné osoby než manžel(ka), děti, vnoučata a (pra)rodiče

  Retour au texte en cours.

  jiné osoby než manžel(ka), děti, vnoučata a (pra)rodiče

  Retour au texte en cours.

  jiné osoby než manžel(ka), děti, vnoučata a (pra)rodiče

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

  Retour au texte en cours.

  jiné osoby než manžel(ka), děti, vnoučata a (pra)rodiče

  Retour au texte en cours.

  jiné osoby než manžel(ka), děti, vnoučata a (pra)rodiče

  Retour au texte en cours.

  jiné osoby než manžel(ka), děti, vnoučata a (pra)rodiče

  Retour au texte en cours.

  jiné osoby než manžel(ka), děti, vnoučata a (pra)rodiče

  Retour au texte en cours.