Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn

Pracovníci a dôchodcovia

Aktualizované : 10/2013

Rodinní príslušníci, ktorí sú občanmi EÚ

Môj manželský partner/moje deti/moji rodičia

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Ako občan EÚ máte právo, aby vás váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia sprevádzali v inom štáte EÚ za rovnakých podmienok, ako sa uplatňujú na vás.

Informujte sa, aké práva, podmienky a formality sa vzťahujú na:

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Váš manželský partner, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia ako občania EÚ majú právo žiť vo vašom novom štáte EÚ za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú na občanov EÚ.

Informujte sa, aké práva, podmienky a formality sa vzťahujú na:

Ak váš manželský partner, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia nepatria do nijakej z týchto kategórií (ak napríklad vy pracujete, ale manžel sa doma stará o vaše dieťa), mohli by mať možnosť pobytu vo vašom novom štáte spolu s vami ako vaši rodinní príslušníci (pozn. prekl. rodinní príslušníci, tak ako je táto kategória vymedzená v smernici) za týchto podmienok:

Pracovníci

Ak pracujete v inom členskom štáte ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo ste tam na vyslaní, váš manžel alebo vaša manželka, vaši nezaopatrení potomkovia (deti, vnuci) alebo závislí (starí) rodičia sa tam môžu zdržiavať bez splnenia ďalších podmienok.

Dôchodcovia

Ak ako dôchodca žijete v inom členskom štáte, váš manžel alebo vaša manželka, vaši nezaopatrení potomkovia (deti, vnuci) alebo vaši od vás závislí predkovia sa tam môžu takisto zdržiavať pod podmienkou, že v hostiteľskom členskom štáte máte (pre seba a celú svoju rodinu):

 • dostatočné zdroje na pokrytie nákladov súvisiacich s pobytom, aby ste sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci;
 • komplexné krytie nemocenského poistenia.

Ak ste dôchodca, vnútroštátne orgány nesmú požadovať, aby váš príjem bol vyšší ako hranica, pod ktorou by vaša rodina spĺňala podmienky hostiteľského členského štátu nárok na sociálnu pomoc.

Registrácia

Váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia vás ako občania EÚ môžu sprevádzať v inom štáte EÚ za rovnakých administratívnych podmienok, ako sa uplatňujú na občanov EÚ.

Informujte sa, aké práva, podmienky a formality sa vzťahujú na:

Váš manžel alebo vaša manželka, vaši nezaopatrení potomkovia (deti, vnuci) alebo od vás závislí (starí) rodičia budú v prípade, že vás sprevádzajú ako vaši rodinní príslušníci, potrebovať tieto doklady na to, aby získali registračné potvrdenie:

 • platný preukaz totožnosti alebo pas;
 • vaše registračné potvrdenie alebo iný dôkaz o vašom pobyte v dotknutom štáte;
 • doklad osvedčujúci existenciu vášho rodinného vzťahu (napr. sobášny alebo rodný list);
 • v prípade detí alebo vnukov doklad, že majú menej ako 21 rokov alebo že sú od vás závislými osobami;
 • v prípade (starých) rodičov doklad, že sú od vás závislými osobami;
 • ak ste na dôchodku, dôkaz o dostatočných zdrojoch a dôkaz, že máte v dotknutom štáte nemocenské poistenie pre seba a svoju rodinu.

Úrady nemôžu požadovať predloženie nijakých ďalších dokladov alebo dokumentov.

V prípade problémov so získaním registračného potvrdenia pre vašich rodinných príslušníkov môžete zavolať našim poradenským službám.

Registračné potvrdenie by vám mali vydať na počkanie a za jeho vydanie by ste nemali platiť viac ako platia občania dotknutého štátu za vydanie dokladu totožnosti.

Potvrdenie by malo mať neobmedzenú platnosť (aby sa nemuselo obnovovať), vaši príbuzní/váš partner však budú musieť miestnym orgánom oznamovať každú zmenu adresy.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas svojho pobytu majú vaši vnuci, deti, rodičia, starí rodičia a manžel alebo manželka právo, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako s občanmi daného štátu, a to hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

Váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia sa môžu s vami zdržiavať v inom členskom štáte EÚ, kým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu.

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jeho orgány vedia preukázať, že vaši rodinní príslušníci predstavujú vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť na opustenie územia im musia doručiť v písomnej forme. Takéto rozhodnutia musia obsahovať dôvody a spôsob, ako a dokedy je voči nim možné podať odvolanie.

Trvalý pobyt

Rovnako ako vy, aj vaši rodinní príslušníci (váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia) automaticky získajú ako občania EÚ právo trvalého pobytu, ak legálne žijú v dotknutom štáte nepretržite počas 5 rokov.

Po získaní trvalého pobytu môžu v dotknutom štáte zostať tak dlho, ako budú chcieť, a to aj vtedy, ak nebudú mať prácu a budú odkázaní na sociálnu pomoc. Počas trvalého pobytu v inom členskom štáte majú nárok na rovnaké práva, dávky a výhody ako občania dotknutého štátu.

Informácie o tom ako požiadať o vydanie dokladu o trvalom pobyte potvrdzujúcom ich právo na ničím nepodmienený pobyt.

Pracovníci

Ak by ste ako pracovník alebo samostatne zárobkovo činná osoba umreli v inom členskom štáte EÚ pred získaním práva trvalého pobytu, váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia, ktorí by sa tam zdržiavali spolu s vami ako vaši rodinní príslušníci, by mohli podliehať osobitným postupom. Mohli by napríklad získať povolenie na trvalý pobyt v prípade, že:

 • by úmrtie bolo dôsledkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania;

alebo

 • by sa v čase úmrtia v dotknutom členskom štáte nepretržite zdržiavali aspoň 2 roky;
Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi

Footnote

alebo občan Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.

alebo občan Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.

alebo občan Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.