Navigatsioonitee

Jagga 
	Jaga Facebook´is
 
	Jaga Twitter´is
 
	Jagage Google+ vahendusel
 
	Jaga linkedIn´is

Töötajad ja pensionärid

Ajakohastatud : 10/2013

ELi kodanikest pereliikmed

Minu abikaasa / lapsed / vanemad

Viibimine välismaal kuni 3 kuud

ELi kodanikena võivad teie abikaasa, (lapse)lapsed või (vana)vanemad viibida teiega teises ELi liikmesriigis samadel tingimustel kui teiegi.

Tutvuge tingimuste ja formaalsustega:

Viibimine välismaal kauem kui 3 kuud

ELi kodanikena võivad teie abikaasa, (lapse)lapsed või (vana)vanemad elada teie uueks elukohaks olevas ELi liikmesriigis ELi kodanikega samadel tingimustel.

Tutvuge tingimuste ja formaalsustega:

Kui teie abikaasa, lapse(laste), või (vana)vanemate puhul ei ole asjaomased tingimused täidetud (näiteks teie töötate, kuid teie partner on lapsega kodune), võivad nad siiski viibida koos teiega teie uues elukohariigis teie pereliikmetena, nagu kirjeldatud allpool.

Töötajad

Kui töötate teises riigis töövõtja, füüsilisest isikust ettevõtja või lähetatud töötajana, võivad teie abikaasa, ülalpeetavad (lapse)lapsed või (vana)vanemad viibida seal koos teiega täitmata mingeid muid tingimusi. 

Pensionärid

Kui olete teises riigis elav pensionär, võivad ka teie abikaasa, ülalpeetavad (lapse)lapsed või (vana)vanemad seal elada, kui teil on (teie ja kogu teie pere jaoks):

 • piisav sissetulek, et elada ilma sissetulekutoetuseta;
 • üldine ravikindlustus asjaomases riigis.

Riigi ametiasutused ei või teilt nõuda, et teie sissetulek oleks suurem kui see lävi, millest väiksem sissetulek annaks teie perele õiguse saada selles riigis sissetulekutoetust.

Registreerimine

ELi kodanikena võivad teie abikaasa, (lapse)lapsed või (vana) vanemad elada koos teiega teises ELi liikmesriigis ELi kodanikega samadel halduslikel tingimustel.

Tutvuge tingimuste ja formaalsustega:

Kui nad viibivad riigis teie pereliikmetena, vajavad teie abikaasa, ülalpeetavad lapse(lapsed) või (vana)vanemad registreerimistunnistuse saamiseks järgmisi dokumente:

 • kehtiv isikutunnitus või pass;
 • teie registreerimistunnitus või muu tõend, mis kinnitab teie elamist kõnealuses riigis;
 • teie perekondlikku suhet tõendav dokument (nt abielu- või sünnitunnistus);
 • (lapse)laste puhul tõendus, et nad on nooremad kui 21 aastat ning teie ülalpeetavad;
 • (vana)vanemate puhul tõendus, et nad on teie ülalpeetavad;
 • kui olete pensionär, tõendid piisava sissetuleku ning ravikindlustuse kohta teile ja teie perekonnale asjaomases riigis.

Mingeid muid dokumente nõuda ei tohi.

Kui teil on probleeme oma pereliikmetele registreerimistunnistuse saamisega, siis võite võtta ühendust meie abiteenistustega.

Nende registreerimistunnistus tuleks väljastada koheselt ning see ei tohiks maksta rohkem kui selle liikmesriigi kodanike isikutunnitus.  

See peaks olema tähtajatu (seda ei pea pikendama), kuid nad peaksid kohalikke ametiasutusi oma aadressi muutumise korral teavitama.

Võrdne kohtlemine

Teie uues elukohariigis viibimise ajal tuleb teie abikaasat, (lapse)lapsi ja (vana)vanemaid kohelda võrdselt asjaomase riigi kodanikega, eriti seoses juurdepääsuga tööturule, töötasuga, töökoha leidmist hõlbustavate hüvitistega, kooliskäimisega jne.

Nõue riigist lahkuda / väljasaatmine

Teie abikaasa, (lapse)lapsed või (vana)vanemad võivad elada koos teiega kõnealuses riigis niikaua, kuni nad täidavad riigis elamiseks vajalikke tingimusi.  Kui nad enam asjaomaseid tingimusi ei täida, võivad riigi ametiasutused nõuda neilt riigist lahkumist.

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada nad avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et nad kujutavad endast väga tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus või nõue riigist lahkuda tuleb neile esitada kirjalikult. Dokumendis tuleb tuua ära täielik põhjendus ning täpsustada edasikaebamise korda ja tähtaega.

Õigus elada alaliselt teises liikmesriigis

ELi kodanikena võivad teie abikaasa, (lapse)lapsed ja (vana)vanemad saada teiega samadel tingimustel automaatse alalise elamise õiguse, kui nad on elanud teises riigis seaduslikult5 järjestikust aastat.

See tähendab seda, et nad võivad seal viibida nii kaua, kui soovivad, isegi kui nad ei tööta ning vajavad sissetulekutoetust. Neil peaksid olema samad õigused ning võimalus saada samu hüvitisi ja kasutada samu eeliseid, mis selle riigi kodanikel.

Uurige, kuidas saada alaline elamisluba, mis tõendab nende õigust viibida riigis tingimusteta.

Töötajad

Kui te töötasite või olite füüsilisest isikust ettevõtja teises ELi liikmesriigis ning surite enne, kui saite õiguse seal alaliselt elada, siis võidakse teie abikaasa / (lapse)laste / (vana)vanemate suhtes, kes elasid koos teiega kui pereliikmed, kohaldada eritingimusi. Need võivad hõlmata luba jääda riiki alaliselt elama, kui:

 • teie surmapõhjuseks oli tööõnnetus või kutsehaigus

või

 • olite enne oma surma elanud asjaomases riigis vähemalt 2 järjestikust aastat.
Vajate ikka veel abi?

Vajate ikka veel abi?

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis

Lahendage probleemid riigiasutusega

Footnote

või Islandi, Norra või Šveitsi kodanik

Retour au texte en cours.

Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.

või Islandi, Norra või Šveitsi kodanik

Retour au texte en cours.

Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.

Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.

või Islandi, Norra või Šveitsi kodanik

Retour au texte en cours.

Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.