Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
 
	Přidej na Twitter
 
	Přidej na google+
 
	Přidej na linkedIn

Pracující a důchodci

Aktualizováno : 10/2013

Rodinní příslušníci ze zemí EU

Manžel, manželka, děti, rodiče

Pobyt v zahraničí do 3 měsíců

Mají-li váš manžel, manželka, děti, vnoučata, rodiče či prarodiče občanství EU, mají právo s vámi v jiné zemi EU pobývat za stejných podmínek jako vy.

Více informací o těchto podmínkách i správních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách:

Pobyt v zahraničí delší 3 měsíců

Pokud jsou váš manžel, manželka, děti, vnoučata, rodiče či prarodiče občany EU, mají právo s vámi v jiné zemi EU pobývat za stejných podmínek, které platí pro občany ostatních zemí EU.

Více informací o těchto podmínkách i správních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách:

Pokud tyto podmínky nesplňují (když například vy pracujete a váš manžel či manželka je doma s dětmi), mohou v hostitelské zemi pobývat jako vaši rodinní příslušníci. V takovém případě platí následující:

Pracující

Pokud v dané zemi pracujete, tj. jste zaměstnán, pracujete jako osoba samostatně výdělečně činná nebo vás sem vyslal váš zaměstnavatel, mohou s vámi váš manžel či manželka, nezaopatřené děti, vnoučata, rodiče či prarodiče pobývat, aniž by museli splnit jakékoli další podmínky.

Důchodci

Pokud žijete v jiné zemi EU jako důchodce, mohou zde váš manžel či manželka, nezaopatřené děti, vnoučata, rodiče či prarodiče pobývat rovněž, pokud máte (pro sebe a celou svou rodinu):

 • dostatečné prostředky, díky nimž nebudete muset v dané zemi žádat o dávky k pokrytí životních nákladů
 • v hostitelské zemi sjednané všeobecné zdravotní pojištění.

Vaše příjmy by sice neměly klesnout pod úroveň, kdy by vaše rodina měla nárok na základní dávky ze systému sociálního zabezpečení dané země, nicméně vnitrostátní orgány nesmějí vyžadovat, aby tuto úroveň přesáhly.

Registrace pobytu

Mají-li váš manžel či manželka, děti, vnoučata, rodiče či prarodiče občanství EU, mají právo s vámi v jiné zemi EU pobývat za stejných podmínek, jaké se vztahují na občany jiných zemí EU.

Více informací o těchto podmínkách i správních náležitostech se dozvíte na následujících stránkách:

Bude-li s vámi váš manžel či manželka, nezaopatřené děti, vnoučata, rodiče či prarodiče v jiné zemi EU pobývat jako vaši rodinní příslušníci, budou muset pro získání osvědčení o registraci předložit tyto dokumenty:

 • platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas
 • vaše osvědčení o registraci či jiný doklad potvrzující, že máte v dané zemi bydliště
 • doklad o rodinném vztahu s vámi (např. oddací či rodný list)
 • vaše děti a vnoučata musí doložit, že jsou mladší 21 let a nezaopatřené, vámi vyživované
 • vaši rodiče a prarodiče musí rovněž doložit, že je finančně zajišťujete
 • pokud jste v důchodu, musíte prokázat, že máte dostatečný příjem a že jste pro sebe i vaši rodinu sjednali v hostitelské zemi zdravotní pojištění.

Jiné dokumenty příslušné orgány vyžadovat nesmějí.

Setkáte-li se při vyřizování osvědčení o registraci pro své rodinné příslušníky s problémy, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Osvědčení o registraci by vašim příbuzným mělo být vydáno okamžite a správní poplatek za jeho vydání by neměl přesáhnout náklady občanů dané země na průkaz totožnosti.

Osvědčení by mělo mít neomezenou platnost, což znamená, že není potřeba ho prodlužovat či obnovovat. Místní úřady po vás však mohou požadovat, abyste nahlásili jakoukoli změnu bydliště.

Rovné zacházení

Během pobytu v hostitelské zemi by s vaším manželem či manželkou, dětmi, vnoučaty, rodiči a prarodiči mělo být zacházeno stejně, jako s občany dané země, a to především při hledání zaměstnání, v otázkách platebních podmínek, zařazení do školy apod.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Dokud splňují podmínky pro získání povolení k pobytu, může váš manžel, manželka, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče v hostitelské zemi setrvat. Jakmile přestanou podmínky splňovat, vnitrostátní orgány je mohou vyzvat k opuštění území dané země.

Ve výjimečných případech mohou rozhodnout vaše rodinné příslušníky ze země vyhostit z důvodů zachování veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze za předpokladu, že mohou prokázat, že daná osoba představuje velmi závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění a výzva k opuštění území musejí být sděleny písemně. Musí v nich být uvedeny všechny důvody a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Trvalý pobyt

Váš manžel či manželka, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče mohou coby občané EU automaticky získat povolení k trvalému pobytu, pokud v hostitelské zemi legálně pobývali nepřetržitě 5 let. V takovém případě se na ně vztahují stejné podmínky jako na vás.

Mohou tedy v dané zemi setrvat neomezeně dlouho, i když nepracují nebo potřebují pobírat sociální dávky. Zároveň by měli požívat stejných práv a výhod jako občané hostitelské země.

Jak získat doklad, který doloží právo trvale pobývat na území dané země.

Pracující

V případě úmrtí státního občana členské země EU, který byl v jiné zemi EUzaměstnán nebo pracoval jako osoba samostatně výdělečně činná, ale neměl dosud trvalý pobyt, je možné, aby se na jeho manžela či manželku, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče, kteří v hostitelské zemi pobývali, vztahoval zvláštní režim. Může jim být například vydáno povolení k trvalému pobytu, a to za předpokladu, že

 • byl příčinou smrti pracovní úraz nebo nemoc z povolání

nebo

 • ke dni úmrtí příbuzného pobývali v hostitelské zemi nepřetržitě alespoň 2 roky.
Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Poradenství o právech občanů v EU

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem

Footnote

nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

Retour au texte en cours.

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.

nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

Retour au texte en cours.

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.

nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

Retour au texte en cours.

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.