Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn

Работещи и пенсионери

Актуализация : 10/2013

Членове на семейства, които са граждани на ЕС

Моят съпруг / деца / родители

Престой в чужбина до 3 месеца

Като граждани на ЕС вашите съпруг или съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци могат да пребивават в друга страна от ЕС заедно с вас при същите условия, които важат за самия вас.

Проверете условията и формалностите за:

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Като граждани на ЕС, вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци могат да живеят във вашата нова страна на пребиваване от ЕС при условията, които важат за гражданите на Съюза.

Проверете условията и формалностите за:

Ако вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци не отговарят на тези условия (например ако вие работите, а съпругът/съпругата ви отглежда вашето бебе у дома), те все пак могат да останат с вас в новата ви страна на пребиваване като членове на вашето семейство както следва:

Работещи

Ако работите в друга страна - като наето или самостоятелно заето лице или сте командировани, вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци на ваша издръжка могат да останат там с вас без да е необходимо да отговарят на други условия.

Пенсионери

Ако сте пенсионер, който живее в друга страна, вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци на издръжка също могат да живеят там, ако имате (за себе си и цялото си семейство):

 • средства, с които да живеете без подпомагане на доходите,
 • пълна здравна осигуровка във вашата нова страна на пребиваване.

Националните власти не могат да изискват дохода ви да надвишава нивото, което би дало право на вашето семейство на базисно подпомагане на доходите в съответната страна.

Регистрация

Като граждани на ЕС, вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители или баби и дядовци могат да пребивават в друга страна от ЕС с вас при същите административни условия, които важат за гражданите на Съюза.

Проверете условията и формалностите за:

Ако пребивават като членове на вашето семейство, вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители или баби и дядовци на издръжка ще се нуждаят от следните документи за получаване на удостоверение за регистрация:

 • валидна национална лична карта или валиден паспорт,
 • вашето удостоверение за регистрация или някакво друго доказателство за пребиваването ви в тази страна,
 • доказателство за семейната им връзка с вас (например акт за брак или акт за раждане),
 • за деца и внуци - доказателство, че са на възраст под 21 г. или че са на ваша издръжка,
 • за родители, баби и дядовци - доказателство, че са на ваша издръжка,
 • ако сте пенсионер - доказателство за достатъчен доход и доказателство, че имате пълна здравна осигуровка за вас и вашето семейство в тази страна.

Не могат да ви бъдат искани други документи.

Ако имате проблеми с получаването на удостоверение за регистрация за членовете на семейството си, можете да се обадите на нашите служби за помощ.

Техните удостоверения за регистрация следва да бъдат издадени незабавно и да не струват повече от сумата, която гражданите на дадената страна заплащат за издаването на лични карти.

Удостоверението трябва да бъде безсрочно (да не трябва да се подновява), въпреки че може да се наложи роднините ви да съобщават за всяка промяна на адреса на местните власти.

Равно третиране

По време на техния престой във вашата нова страна на пребиваване вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци трябва да бъдат третирани като нейни граждани, особено що се отнася до достъпа до заетост, заплащането, обезщетенията, улесняващи намирането на работа, записването в училища и пр.

Искане за напускане / Експулсиране

Вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци могат да живеят в дадена страна заедно с вас, докато отговарят на условията за пребиваване. Ако това вече не е така, националните власти могат да поискат от тях да напуснат.

В изключителни случаи вашата нова страна на пребиваване може да вземе решение за тяхното експулсиране по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако докаже, че те представляват наистина сериозна заплаха.

Решението за експулсиране или искането за напускане трябва да им бъде връчено писмено. В него трябва да са посочени всички основания и да се уточнява как може да се обжалва и в какъв срок.

Постоянно пребиваване

Като граждани на ЕС вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци могат да получат автоматично право на постоянно пребиваване, ако са живели законно в другата страна в продължение на 5 години. Това става при същите условия, които важат за вас.

Това означава, че те могат да пребивават там докато желаят - дори ако не работят и се нуждаят от подпомагане на доходите. Те трябва да се ползват със същите права , облаги и предимства като гражданите на съответната страна.

Как могат да получат документ за постоянно пребиваване, удостоверяващ правото им на безсрочен престой

Работещи

Ако сте работили като наето лице или като самостоятелно заето лице в друга страна от ЕС и сте починали преди да придобиете право на постоянен престой там, към вашите съпруг/съпруга, деца, внуци, родители, баби и дядовци, които са живели с вас като членове на семейството ви, може да бъде проявено специално отношение. То може да включва разрешение за постоянно пребиваване, ако:

 • смъртта ви е причинена от трудова злополука или професионална болест;

или

 • към момента на смъртта си сте живели непрекъснато в тази страна поне 2 години.
Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган

Footnote

или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

Retour au texte en cours.

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.

или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

Retour au texte en cours.

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.

или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

Retour au texte en cours.

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.