Navigacijska pot

Povej naprej 
	Facebook
 
	Twit it
 
	Povej naprej: Google+
 
	linkedIn

Delavci in upokojenci

Posodobitev : 10/2013

Družinski člani, ki so državljani EU

Sorodniki in neregistrirani partner

Prebivanje v tujini do 3 mesecev

Vaš partner in sorodniki, ki so državljani EU , imajo pravico, da tri mesece prebivajo z vami v drugi državi EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za vas.

Pogoji in formalnosti:

Prebivanje v tujini, daljše od 3 mesecev

Vaš partner in sorodniki lahko prebivajo z vami v drugi državi EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane EU.

Pogoji in formalnosti:

Če teh pogojev ne izpolnjujejo, (denimo, če vi delate, vaš partner pa ostane doma z otrokom), lahko še vedno prebivajo z vami kot družinski člani:

 • drugi sorodniki (za zakonca, otroke, vnuke, starše in stare starše veljajo drugi pogoji), če so:
  • resno bolni in jih morate osebno negovati ali
  • ste jih dolžni preživljati;
 • partner, če je vaše razmerje dolgotrajno.

Organi v državi prebivanja bodo vsak primer obravnavali posebej in pri tem upoštevali osebne okoliščine in nacionalno ureditev.

Zakonodaja EU vašemu partnerju ali vzdrževanim družinskim članom jamči:

 • da bodo organi države EU obravnavali njihovo prošnjo za prebivanje z vami,
 • da bodo čim prej prejeli pisno odločbo,
 • da se lahko pritožijo, če bo njihova prošnja zavrnjena. V zavrnitvi morajo biti navedeni razlogi za zavrnitev, posledice za vašega partnerja ali sorodnike ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Delavci

Če delate v drugi državi, denimo ste zaposleni, samozaposleni ali bili tja napoteni na delo, bodo pristojni organi to upoštevali pri presoji, ali vašemu partnerju oziroma sorodnikom dovoliti prebivanje.

Upokojenci

Upokojenci bodo morali dokazati, da imajo (za partnerja ali sorodnike):

 • zadostna sredstva za preživljanje, ne da bi potrebovali denarno socialno pomoč,
 • ustrezno zdravstveno zavarovanje v državi prebivanja.

Nacionalni organi ne smejo zahtevati, da je dohodek višji od zneska, pri katerem bi bila vaša družina upravičena do osnovne denarne socialne pomoči.

Prijava prebivanja

Vaš partner in sorodniki morajo vložiti prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja pri ustreznih organih (pogosto upravni enoti ali pristojni policijski postaji) v treh mesecih po prihodu.

Z vami lahko prebivajo v drugi državi EU pod enakimi upravnimi pogoji, kot veljajo za državljane EU.

Pogoji in formalnosti:

Če bodo z vami prebivali kot družinski člani, bodo ob prijavi prebivanja potrebovali:

 • veljavno nacionalno osebno izkaznico ali potni list,
 • vaše potrdilo o prijavi prebivanja ali drugo dokazilo o vašem prebivanju v tej državi,
 • dokazilo o sorodstvenem razmerju,
 • dokazilo, da jih preživljate ali da imajo resne zdravstvene težave, zaradi katerih morate zanje osebno skrbeti,
 • za partnerje: dokazilo, da so z vami v dolgotrajnem razmerju,
 • če ste upokojenec: dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje in dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju za vašega partnerja ali vaše sorodnike v zadevni državi.

Upravni organi ne smejo zahtevati nobenih drugih dokumentov.

Prošnjo morajo obravnavati čim prej.

Če je prošnja rešena ugodno, prejmejo vaš partner ali sorodniki potrdilo o prijavi prebivanja, ki izkazuje njihovo pravico do prebivanja v zadevni državi EU. Na potrdilu je navedeno njihovo ime in priimek, naslov in datum prijave.

Strošek izdaje potrdila ne sme biti večji od stroška za osebno izkaznico državljanov.

Potrdilo ima neomejeno veljavnost (ni ga treba obnavljati), čeprav je morda treba pristojnemu organu prijaviti vsako spremembo naslova.

V mnogih državah je treba vedno imeti pri sebipotrdilo o prijavi prebivanja ter osebno izkaznico ali potni list. Pristojni organi lahko oglobijo osebo, ki teh dokumentov nima s seboj, vendar ji samo zaradi tega ne morejo izreči ukrepa izgona.

Če boste pri izdaji potrdila o prijavi prebivanja za vašega partnerja ali družinske člane naleteli na težave, se lahko obrnete na našo službo za pomoč.

Enaka obravnava

Med prebivanjem v drugi državi se vaš partner in sorodniki obravnavajo kot državljani države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila, možnosti dostopa do dela, vpisa v šolo itd.

Zahtevek za odhod/izgon

Vaš partner ali sorodniki lahko prebivajo z vami, dokler izpolnjujejo pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujejo več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustijo državo.

V izjemnih primerih se lahko država prebivanja odloči, da jim izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljajo zelo resno nevarnost za javni red ali varnost države.

Prejeti morajo pisno odločitev o izgonu ali zahtevo za zapustitev države, v kateri morajo biti navedeni vzroki izgona ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Stalno prebivališče

Vaši sorodniki ali partner, ki so državljani EU, lahko pod enakimi pogoji, kot veljajo za vas, pridobijo samodejno pravico do stalnega prebivanja, če so v drugi državi zakonito in neprekinjeno prebivali 5 zaporednih let.

Pogoji in formalnosti:

Če so vaši sorodniki ali partner dobili dovoljenje za prebivanje kot vaši družinski člani, bodo po petih letihneprekinjenega prebivanja v tej državi samodejno pridobili tudi pravico do stalnega prebivanja.

S pridobitvijo te pravice bodo dobili tudi enake pravice in ugodnosti kot državljani te države. V tej državi bodo lahko prebivali, dokler bodo želeli, tudi če bodo brezposelni in bodo potrebovali denarno socialno pomoč.

Pravico do stalnega prebivanja lahko izgubijo, če živijo zunaj zadevne države več kot dve zaporedni leti.

Postopek za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, ki jim priznava brezpogojno pravico do prebivanja.

Delavci

Če delavec (zaposleni ali samozaposleni) na delu v drugi državi EU umre, preden izpolni pogoj za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, so njegovi sorodniki oziroma partner, ki so v času smrti živeli z delavcem kot družinski člani, upravičeni do posebne obravnave. To morda pomeni, da lahko pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje, pod pogojem:

 • da je bila smrt delavca posledica nezgode pri delu ali poklicne bolezni

ali

 • da je delavec v času smrti v državi prebival neprekinjeno že vsaj dve leti.
Potrebujete pomoč?

Potrebujete pomoč?

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Nasveti glede vaših pravic

Reševanje težav z organi javne uprave

Footnote

razen zakonca, otrok in vnukov, staršev in starih staršev

Retour au texte en cours.

oziroma državljan Islandije, Lihtenštajna ali Norveške

Retour au texte en cours.

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.

razen zakonca, otrok in vnukov, staršev in starih staršev

Retour au texte en cours.

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.

oziroma državljan Islandije, Lihtenštajna ali Norveške

Retour au texte en cours.

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.

oziroma državljan Islandije, Lihtenštajna ali Norveške

Retour au texte en cours.

oziroma državljan Islandije, Lihtenštajna ali Norveške

Retour au texte en cours.