Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn

Pracovníci a dôchodcovia

Aktualizované : 10/2013

Rodinní príslušníci, ktorí sú občanmi EÚ

Moji ostatní príbuzní/môj neregistrovaný partner

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Ako občania EÚ majú váš partner a vaši príbuzní právo sprevádzať vás v inom štáte EÚ na obdobie kratšie ako 3 mesiace za rovnakých podmienok ako vy.

Informujte sa, aké práva, podmienky a formality sa vzťahujú na:

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Váš partner alebo vaši príbuzní sa môžu zdržiavať vo vašom novom členskom štáte EÚ za rovnakých podmienok, aké platia pre občanov EÚ.

Informujte sa, aké práva, podmienky a formality sa vzťahujú na:

Ak váš partner/vaši príbuzní nepatria do nijakej z týchto kategórií (ak napríklad vy pracujete, ale partnerka sa doma stará o dieťa), aj tak by mohli s vami zostať v novom štáte ako vaši rodinní príslušníci:

 • príbuzní iní ako váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia sa môžu s vami zdržiavať, ak:
  • si ich vážne zdravotné dôvody vyžadujú vašu osobnú starostlivosť o nich, alebo
  • sú nezaopatrenými osobami, ktoré sú od vás ekonomicky závislé;
 • partneri sa môžu s vami zdržiavať, ak s vami žijú v riadne osvedčenom trvalom vzťahu.

Orgány vo vašom novom štáte rozhodujú o každom prípade samostatne s ohľadom na vaše osobné okolnosti a vnútroštátne podmienky dotknutého štátu.

Právne predpisy EÚ garantujú vášmu partnerovi alebo vašim závislým príbuzným tieto práva:

 • právo na to, aby príslušné orgány posúdili ich žiadosť o spoločný pobyt s vami v novom štáte;
 • aby čo najskôr dostali písomné rozhodnutie o svojej žiadosti;
 • právo odvolať sa v prípade zamietnutia žiadosti. V rozhodnutí o zamietnutí žiadosti sa musia uviesť dôvody a dôsledky, ktoré má toto rozhodnutie na vášho partnera alebo príbuzných, a spôsob, ako a dokedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Pracovníci

Ak pracujete v inom členskom štáte ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo ste tam na vyslaní, príslušné orgány zohľadnia túto skutočnosť pri rozhodovaní o tom, či sa váš partner/vaši príbuzní môžu zdržiavať v dotknutom štáte.

Dôchodcovia

Ako dôchodca budete musieť preukázať, že v hostiteľskom členskom štáte máte (aj pre svojho partnera alebo svojich rodinných príslušníkov):

 • dostatočné zdroje na pokrytie nákladov súvisiacich s pobytom, aby ste sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci;
 • komplexné krytie nemocenského poistenia.

Ak ste dôchodca, vnútroštátne orgány nesmú požadovať, aby bol váš príjem vyšší ako hranica, pod ktorou by ste spolu s osobami, ktoré vás sprevádzajú, spĺňali podmienky hostiteľského členského štátu na poskytovanie sociálnej pomoci.

Registrácia

Vaši príbuzní alebo váš partner by mali požiadať o vydanie registračného potvrdenia na príslušnom úrade (zvyčajne na cudzineckej polícii alebo na miestnom úrade) do 3 mesiacov od príchodu.

V inom štáte EÚ vás môžu sprevádzať za rovnakých administratívnych podmienok, aké sa uplatňujú na občanov EÚ.

Informujte sa, aké práva, podmienky a formality sa vzťahujú na:

V prípade, že vás sprevádzajú ako vaši rodinní príslušníci, budú potrebovať na získanie registračného potvrdenia tieto doklady: 

 • platný preukaz totožnosti alebo pas;
 • vaše registračné potvrdenie alebo iný dôkaz o vašom pobyte v dotknutom štáte;
 • dôkaz o existencii vášho rodinného vzťahu;
 • dôkaz, že sú nezaopatrenými osobami, ktoré sú od vás závislé, alebo že sú členmi vašej domácnosti, alebo dôkaz o tom, že ich vážne zdravotné problémy si vyžadujú vašu osobnú starostlivosť;
 • partneri: dôkaz o trvalom vzťahu;
 • ak ste na dôchodku, dôkaz o dostatočných zdrojoch a dôkaz, že máte v dotknutom štáte komplexné krytie nemocenského poistenia pre seba, svojho partnera alebo svojich príbuzných.

Úrady nemôžu požadovať predloženie nijakých ďalších dokladov alebo dokumentov.

Príslušné orgány by o ich žiadosti mali rozhodnúť čo najskôr.

V prípade kladného posúdenia žiadosti dostanú vaši príbuzní/váš partner registračné potvrdenie.  Toto potvrdenie osvedčuje ich právo zdržiavať sa vo vašom novom štáte; uvádza sa v ňom ich meno a adresa a dátum registrácie.

Za vydanie registračného potvrdenia by im úrady nemali účtovať vyšší poplatok ako platia občania dotknutého štátu za vydanie dokladu totožnosti.

Potvrdenie by malo mať neobmedzenú platnosť (aby sa nemuselo obnovovať), vaši príbuzní/váš partner však budú musieť miestnym orgánom oznamovať každú zmenu adresy.

V mnohých štátoch sa vyžaduje, aby vaši príbuzní/váš partner mali stále pri sebe svoje registračné potvrdenie a preukaz totožnosti alebo pas. Ak si tieto doklady nechajú doma, môžu dostať pokutu, nemôžu ich však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

V prípade problémov so získaním registračného potvrdenia pre vášho partnera alebo vašich príbuzných môžete zavolať našim poradenským službám.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas pobytu v novom štáte by s vašimi príbuznými/vašim partnerom mali zaobchádzať rovnako ako s občanmi daného štátu, hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

Vaši príbuzní alebo váš partner sa môžu zdržiavať v inom členskom štáte EÚ, kým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu.

Váš nový štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jeho orgány vedia preukázať, že vaši rodinní príslušníci/váš partner predstavujú vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť na opustenie územia im musia doručiť v písomnej forme. Takéto rozhodnutia musia obsahovať dôvody a spôsob, ako a dokedy je voči nim možné podať odvolanie.

Trvalý pobyt

Ako občania EÚ môžu vaši príbuzní a váš partner automaticky získať právo trvalého pobytu, ak legálne žili v dotknutom štáte nepretržite počas 5 rokov, za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú na vás.

Ďalšie informácie o podmienkach, ktoré sa uplatňujú na:

Ak sa váš partner alebo vaši príbuzní na základe povolenia legálne zdržiavajú s vami vo vašom novom štáte ako vaši rodinní príslušníci, získajú po 5 rokoch nepretržitého pobytu automaticky právo trvalého pobytu. 

Po získaní trvalého pobytu majú nárok na rovnaké práva, dávky a výhody ako občania dotknutého štátu, v ktorom môžu zostať tak dlho, ako budú chcieť, a to aj vtedy, ak nebudú mať prácu a budú odkázaní na sociálnu pomoc.

Svoje právo trvalého pobytu môžu stratiť, ak by sa zdržiavali mimo hostiteľského štátu dlhšie ako 2 po sebe idúce roky.

Informácie o tom ako požiadať o vydanie dokladu o trvalom pobyte potvrdzujúcom ich právo na ničím nepodmienený pobyt.

Pracovníci

Ak by ste ako pracovník alebo samostatne zárobkovo činná osoba umreli v inom členskom štáte EÚ pred získaním práva trvalého pobytu, váš partner/vaši príbuzní, ktorí by sa tam zdržiavali spolu s vami ako vaši rodinní príslušníci, by mohli podliehať osobitným postupom. Mohli by napríklad získať povolenie na trvalý pobyt v prípade, že:

 • by úmrtie bolo dôsledkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania;

alebo

 • by sa v čase úmrtia v dotknutom členskom štáte nepretržite zdržiavali aspoň 2 roky;
Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi

Footnote

alebo občan Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska

Retour au texte en cours.

okrem vášho partnera, detí, vnukov a starých rodičov

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.

okrem vášho partnera, detí, vnukov a starých rodičov

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.

alebo občan Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.

alebo občan Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska

Retour au texte en cours.

alebo občan Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska

Retour au texte en cours.