Ścieżka nawigacji

Podziel się 
	Udostępnij na Facebook
 
	Twitter
 
	Udostępnij na google+
 
	Udostępnij na linkedIn

Pracownicy i emeryci

Ostatnia aktualizacja : 10/2013

Członkowie rodziny z UE

Inni moi krewni/mój niezarejestrowany partner

Pobyt za granicą do trzech miesięcy

Jako obywatele UE, Twój partner i Twoi krewni mają prawo przebywać z Tobą w innym kraju UE przez okres do trzech miesięcy na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do Ciebie.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Twój partner lub Twoi krewni mogą mieszkać w Twoim nowym kraju UE na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do obywateli UE.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Jeśli nie spełniają tych warunków (np. Ty pracujesz, a Twój partner pozostaje w domu z dzieckiem), mogą nadal przebywać z Tobą w nowym kraju jako członkowie rodziny:

 • Krewni inni niż Twój mąż, żona, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie mogą z Tobą przebywać, jeśli:
  • są poważnie chorzy i musisz zajmować się nimi osobiście, lub
  • pozostają na Twoim utrzymaniu.
 • Partner może z Tobą przebywać, jeśli łączy Was długotrwały związek.

Władze nowego kraju podejmą decyzję w trybie indywidualnym, uwzględniając Twoją sytuację osobistą oraz własne uwarunkowania krajowe.

Prawo UE gwarantuje Twojemu partnerowi lub krewnym pozostającym na utrzymaniu:

 • rozpatrzenie  wniosku o pobyt z Tobą w nowym kraju przez władze tego kraju
 • uzyskanie pisemnej decyzji w najwcześniejszym możliwym terminie
 • możliwość odwołania się w przypadku odrzucenia wniosku. W decyzji o odrzuceniu wniosku muszą być podane przyczyny oraz konsekwencje dla Twojego partnera lub krewnych, a także musi być podany sposób i termin odwołania się.

Pracownicy

Jeśli pracujesz w innym kraju – jako pracownik, osoba samozatrudniona lub w delegacji, władze z pewnością wezmą to pod uwagę podejmując decyzję, czy Twój partner/Twoi krewni mogą zostać.

Emeryci

Jeśli jesteś emerytem, konieczne będzie wykazanie, że posiadasz (w odniesieniu do swojego partnera lub krewnych):

 • wystarczające dochody, aby móc żyć bez zasiłku
 • kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne w nowym kraju.

Władze krajowe nie mogą wymagać, aby dochód przekraczał poziom kwalifikujący Twoją rodzinę do podstawowego zasiłku w takim kraju.

Rejestracja

W ciągu trzech miesięcy od przybycia Twoi krewni lub partner powinni wystąpić do władz (często jest to urząd miasta lub lokalny posterunek policji) o zaświadczenie o rejestracji.

Mogą pozostawać w innym kraju UE na takich samych warunkach administracyjnych, jakie mają zastosowanie do obywateli UE.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Jeśli pozostają jako członkowie Twojej rodziny, aby uzyskać zaświadczenie o rejestracji, będą potrzebować następujących dokumentów:

 • ważnego krajowego dowodu tożsamości lub paszportu
 • Twojego zaświadczenia o rejestracji lub dowolnego innego dowodu Twojego pobytu w takim kraju
 • dowodu ich związku rodzinnego z Tobą
 • dowodu, że pozostają na Twoim utrzymaniu lub że z poważnych względów zdrowotnych musisz osobiście się nimi opiekować
 • w przypadku partnerów dowodu długotrwałego związku.
 • jeśli jesteś emerytem, dowodu wystarczającego dochodu oraz dowodu, że posiadasz kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne dla swojego partnera lub krewnych w takim kraju.

Żadne inne dokumenty nie mogą być wymagane.

Władze powinny podjąć decyzję w najwcześniejszym możliwym terminie.

W razie przyjęcia wniosku Twoi krewni dostaną/Twój partner dostanie zaświadczenie o rejestracji. To zaświadczenie potwierdza ich prawo do pobytu w takim kraju. Zawiera imię i nazwisko, adres oraz datę rejestracji.

Zaświadczenie powinno kosztować nie więcej, niż obywatele płacą za dowody tożsamości.

Powinno mieć nieograniczoną ważność (bez potrzeby odnawiania), aczkolwiek może być wymagane zgłaszanie władzom lokalnym wszelkich zmian adresu.

W wielu krajach konieczne będzie stałe noszenie  przy sobie przez takie osoby zaświadczenia o rejestracji i dowodu tożsamości/paszportu. W przypadku pozostawienia dokumentów w domu mogą zostać ukarane grzywną, jednak nie można ich wydalić tylko z tego powodu.

W razie problemów z uzyskaniem zaświadczenia o rejestracji dla swojego partnera lub członków rodziny możesz skorzystać z naszej usługi pomocy.

Równe traktowanie

Podczas pobytu w nowym kraju Twoi krewni/partner mają prawo do takiego samego traktowania jak obywatele tego kraju, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy, zapisów do szkół itd.

Wezwanie do opuszczenia kraju/Wydalenie

Twoi krewni lub partner mogą mieszkać w nowym kraju dopóki przestrzegają warunków pobytu. Jeśli naruszą takie warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia kraju.

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować się na ich wydalenie ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowią oni bardzo poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą im zostać przekazane na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt stały

Jako obywatele UE Twoi krewni i partner mogą automatycznie uzyskać prawo pobytu stałego po spędzeniu w danym kraju, w sposób zgodny z prawem, pięciu kolejnych lat, na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do Ciebie.

Dowiedz się więcej o warunkach dotyczących:

Jeśli Twoi krewni lub partner otrzymali prawo do pobytu z Tobą jako członkowie rodziny, nabędą również automatycznie prawo stałego pobytu po spędzeniu pięciu kolejnych lat w danym kraju.

Uzyskanie prawa stałego pobytu oznacza, że będą im przysługiwać takie same prawa, świadczenia i przywileje jak obywatelom – mogą pozostać tak długo, jak chcą, nawet jeśli nie pracują i wymagają zasiłku.

Mogą utracić prawo do pobytu stałego, jeśli spędzą poza krajem ponaddwa kolejne lata.

Dowiedz się, jak uzyskać dokument pobytu stałego potwierdzający ich prawo do bezwarunkowego pobytu.

Pracownicy

Jeśli jesteś osobą pracującą lub samozatrudnioną w innym kraju UE i umrzesz przed uzyskaniem prawa pobytu stałego w takim kraju, Twoi krewni/partner mieszkający z Tobą jako członkowie rodziny mogą zostać potraktowani w szczególny sposób. Może to oznaczać zezwolenie na pobyt stały, jeśli:

 • zgon był skutkiem wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej

lub

 • w chwili zgonu masz za sobą co najmniej dwa lata ciągłego pobytu w danym kraju.
Pomoc

Pomoc

Nie znalazłeś potrzebnych informacji? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu?

Uzyskaj porady na temat swoich praw w UE

Rozwiązywanie problemów z urzędami

Footnote

or national of Iceland, Liechtenstein or Norway

Retour au texte en cours.

niebędący współmałżonkiem, dzieckiem, wnukiem, rodzicem lub dziadkiem

Retour au texte en cours.

W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.

niebędący współmałżonkiem, dzieckiem, wnukiem, rodzicem lub dziadkiem

Retour au texte en cours.

W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.

or national of Iceland, Liechtenstein or Norway

Retour au texte en cours.

W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.

or national of Iceland, Liechtenstein or Norway

Retour au texte en cours.

or national of Iceland, Liechtenstein or Norway

Retour au texte en cours.